Meer
Publicatiedatum: 01-10-2020

Inhoud

Totaaloverzicht mutaties

Inhoud

.

 

 

Programma Mutatie lasten Mutatie baten Saldo
1 Bestuur
Bijraming verwachte meerkosten waarnemend burgemeester 25.000 -25.000
Aframing representatiekosten college (a.g.v. Corona) -25.000 25.000
Aframing budget 75-jarige bevrijding -5.000 5.000
Bijraming i.v.m. vervanging griffier 25.000 -25.000
Bijraming onderzoek bestuurlijke ambities 'Kop van de Veluwe' 14.000 -14.000
Bijraming extra boa-toezicht i.v.m. Corona-crisis (dekking Corona-uitkering) 67.500 -67.500
2 Bedrijfsvoering
Bijraming accountantskosten 17.500 -17.500
Nadelig begrotingssaldo a.g.v. Corona-crisis -344.065 -344.065
Nadelig begrotingssaldo -3.244 -3.244
Aframing budget externe inhuur grondbedrijf a.g.v. inzet trainee (t.g.v. verlaging taakstelling Bedrijfsvoering) -18.750 18.750
Afronden exploitaties Bovenkamp 2 / Wezeweg woonrijp maken Bovenkamp / Wezeweg (collegebesluit 7 juli 2020; dekking algemene reserve Grondbedrijf) 171.900 171.900 0
Toevoeging extra inkomsten Precariobelasting (t.g.v. algemene reserve Grondbedrijf) 40.000 -40.000
Aframing winstneming grondexploitaties a.g.v. Japanse duizendknoop (collegebesluit 8 september 2020) -46.600 -46.600
3 Ruimte, Ondernemen en Wonen
Aframing budget duurzaamheid a.g.v. inzet trainee (t.g.v. verlaging taakstelling Bedrijfsvoering) -112.500 112.500
Bijraming uitvoering regeling reductie energiegebruik 142.875 142.875 0
Aframing doorbetaling Ondernemersfonds -20.000 20.000
Bijraming implementatie Omgevingswet (collegebesluit 23 juni 2020; dekking legesopbrengsten) 250.000 250.000 0
Bijraming legesopbrengsten a.g.v. inzet trainee (t.g.v. verlaging taakstelling Bedrijfsvoering) 112.500 112.500
Bijraming subsidie Provincie biodiversiteit 65.839 65.839 0
Aframing onderhoud gemeentelijke accommodaties -10.000 10.000
Biijraming kosten gronddepot 10.000 -10.000
Bijraming wildrooster begraafplaats Kwartelweg Wapenveld (collegebesluit 1 september 2020; dekking reserve afkoop onderhoud graven) 10.500 10.500 0
Bijraming belastingrente opbrengsten inzameling Nedvang (dekking reserve afvalstoffenheffing) 40.000 40.000 0
Aframing dividenduitkering ROVA -9.334 -9.334
4 Sociaal maatschappelijk
Bijraming SPUK-uitkering 2020 3.822 3.822
Bijraming vervangen dakbedekking De Noordgouw (collegebesluit 21 juli 2020; dekking reserve gebouwen) 169.000 169.000 0
Bijraming asbestbeheerplan OBS De Horsthoekschool 10.000 -10.000
Bijraming O.Z.B. OBS J. Ligthartschool 7.500 -7.500
Bijraming onderhoudskosten De Rhijnsberg 10.000 -10.000
Bijraming onderhoudskosten Hof van Cramer 6.000 -6.000
Restant voorbereidingskrediet MFA Wapenveld (dekking reserve voorbereidingskrediet MFA Wapenveld) 36.706 36.706 0
Aframing huurderving sporthallen (a.g.v. Corona-crisis) -38.000 -38.000
Bijraming Jeugd zorg in natura 161.000 -161.000
Bijraming continuïteitsbijdrage Jeugd (a.g.v. Corona-crisis) 50.000 30.856 -19.144
Aframing kosten CJG -40.000 40.000
Bijraming project #Opladers (dekking vergoeding gemeente Apeldoorn) 10.940 10.940 0
Aframing genotmiddelenpreventie -12.000 12.000
Bijraming budget WSW-gelden (Meicirculare 2020) 229.391 -229.391
Aframing budget werkgeversdienstverlening -140.000 140.000
Aframing bijstandsverlening (a.g.v. Corona-crisis) -206.665 206.665
Bijraming TOZO uitkering (a.g.v. Corona-crisis) 2.054.849 2.054.849 0
Aframing budgetten kwijtscheldingen en bewindvoering -60.680 60.680
Bijraming Wmo zorg in natura 44.500 -44.500
Aframing Wmo vervoersvoorzieningen -100.000 100.000
Bijraming Wmo woonvoorzieningen 270.000 -270.000
Aframing basismobiliteit (a.g.v. nieuwe vereveningssystematiek) -68.000 68.000
Aframing Wmo algemene voorziening schoon en leefbaar huis (toevoeging algemene reserve grondbedrijf) 147.000 147.000 0
Bijraming continuïteitsbijdrage Wmo (a.g.v. Corona-crisis) 24.000 13.842 -10.158
Overhead
Bijraming incidentele kosten renovatie raadhuis (raadsbesluit 20 april 2020; dekking reserve renovatie raadhuis) 236.000 236.000 0
Bijraming reparatie slagboom gemeentewerf 5.000 -5.000
Aframing consumptiegebruik, portokosten, papier- en kopieerkosten (€30.000,- a.g.v. Corona-crisis) -47.000 47.000
Aframing taakstelling Bedrijfsvoering 271.500 -271.500
Aframing taakstelling garantiebanen (t.g.v. verlaging taakstelling Bedrijfsvoering) -27.750 27.750
Aframing (dienst)kleding & uitrusting -20.000 20.000
Bijraming ARBO-kosten 15.000 -15.000
Aframing verwerkingskosten salarisadministratie -5.000 5.000
Algemene dekkingsmiddelen
Bijraming extra rente inkomsten kortlopende geldleningen -10.000 10.000
Aframing dividend Vitens -24.000 -24.000
Bijraming algemene uitkering (Meicirculaire 2020) 446.340 446.340
Bijraming nog te ontvangen uitkering Corona-crisis 192.202 192.202
Bijstelling budgetten OZB (n.a.v. mutaties Ondernemersfonds) -20.000 -20.000
Bijraming inkomsten Precariobelasting (toevoeging algemene reserve grondbedrijf) 40.000 40.000
Bijraming Toeristenbelasting (a.g.v. Corona-crisis) 25.000 25.000
Bijraming integratieuitkering combinatiefunctionaris (Meicirculaire 2020) 1.832 1.832
Bijraming integratieuitkering jeugdhulp (Meicirculaire 2020) 8.109 8.109
Bijraming integratieuitkering WSW (Meicirculaire 2020) 229.391 229.391
Bijraming integratieuitkering re-integratie (Meicirculaire 2020) 4.832 4.832
Onvoorzien
Investering
Overkapping podiumvoorziening dorpsplein Heerde 53.000
Begrotingssaldo na verwerking najaarsnota 2020 248.937