Meer
Publicatiedatum: 01-10-2020

Inhoud

Algemene dekkingsmiddelen

Inhoud

Toelichting op product Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen zijn vrij besteedbare inkomsten zonder vooraf bepaald bestedingsdoel. Conform de  BBV-richtlijnen worden deze budgetten onder een separaat hoofdstuk opgenomen. De inkomsten die tot dit onderdeel behoren zijn de Algemene Uitkering en overige uitkeringen uit het gemeentefonds, daarnaast de OZB, Precariobelasting, Toeristenbelasting, bespaarde rente over het Eigen Vermogen en ontvangen rentes en dividenden. 

De uitgaven die bij dit onderdeel zijn opgenomen hebben betrekking op de inning en verwerking van bovengenoemde inkomsten.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Bij- en aframing najaarsnota Prognose 2020 (P+W+najaar Realisatie 2020 Restant 2020 (excl. doorbelasting)
Lasten
Algemene dekkingsmiddelen
531100 Deelnemingen nutsbedrijven 0 1.631 1.458 173
531150 Geldleningen < 1 jaar 0 0 228 -228
531200 Geldleningen > 1 jaar -10.000 621.382 134.037 487.345
531300 Algemene uitkering 0 -20 0 -20
531510 OZB woningen 0 119.501 55.996 63.505
531560 OZB niet -woningen 0 110.885 17.226 93.659
531610 Belastingen overig 0 22.100 14.270 7.830
531750 Precariobelasting 0 6.580 39.500 -32.920
Totaal Algemene dekkingsmiddelen -10.000 882.059 262.716 619.343
Totaal Lasten -10.000 882.059 262.716 619.343
Baten
Algemene dekkingsmiddelen
531100 Deelnemingen nutsbedrijven 24.000 0 0 0
531150 Geldleningen < 1 jaar 0 0 46 -46
531200 Geldleningen > 1 jaar 0 -963.366 -930.799 -32.567
531300 Algemene uitkering -663.542 -23.703.996 -23.699.256 -4.740
531510 OZB woningen 0 -3.483.750 -4.340.507 856.757
531560 OZB niet -woningen 0 -1.361.510 -475.521 -885.989
531610 Belastingen overig 0 -10.820 -228 -10.592
531750 Precariobelasting -40.000 -1.110.000 -39.499 -1.070.501
533250 Toeristenbelasting -25.000 -200.000 -4.375 -195.625
567200 Integratie uitkering combinatie function -1.832 -80.629 -80.629 0
573305 Uitkering deelfonds -8.109 -2.793.764 -2.710.655 -83.109
577305 dec. Uitkering WSW/Reïntegratie -234.223 -2.348.168 -2.113.945 -234.223
Totaal Algemene dekkingsmiddelen -948.706 -36.056.003 -34.395.367 -1.660.636
Totaal Baten -948.706 -36.056.003 -34.395.367 -1.660.636

Toelichting op de lasten en baten Algemene dekkingsmiddelen

Lasten

531200 Geldleningen
Gelet op de de huidige rentestand, deze is voor kortlopende geldleningen nog steeds negatief, kan er opnieuw €10.000,- aan rente inkomsten worden bijgeraamd.

Baten

531100 Deelnemingen nutsbedrijven
Drinkwatermaatschappij Vitens heeft besloten om over het boekjaar 2019 geen dividend uit te keren. Dit betekent dat het geraamd bedrag hiervoor, €24.000,-, moet worden afgeraamd.

531300 Algemene uitkering
De raming voor de algemene uitkering kan in totaliteit met €638.542,- worden verhoogd. Voor €446.340,- is dit voordeel het gevolg van de doorrekening van de Meicirculaire 2020. Het resterende bedrag van €192.202,- is de geraamde vergoeding voor de (meer)kosten die de gemeente Heerde denkt te gaan maken als gevolg van de Corona-crisis. We zijn hiervoor nog in afwachting van de daadwerkelijke uitkering aan de gemeenten.

531750 Precariobelasting
De inkomsten uit Precariobelasting zijn naar verwachting gelijk aan 2019 en kunnen daarom met €40.000,- naar boven worden bijgesteld. Dit geld wordt toegevoegd aan de algemene reserve Grondbedrijf.

533250 Toeristenbelasting
Verwacht werd bij de voorjaarsnota 2020  dat de gevolgen van de Corona-crisis voor de toeristenbelasting €50.000,- nadelig zouden zijn; inmiddels is de verwachting dat deze aframing met €25.000,- kan worden gecorrigeerd. In totaliteit betekent dit dus een nadeel van €25.000,- voor de toeristenbelasting.

567200 Integratieuitkering
Naar aanleiding van de Meicirculaire 2020 kan dit budget met €1.832,- worden verhoogd.

573305 Uitkering deelfonds
Naar aanleiding van de Meicirculaire 2020 kan dit budget met €8.109,- worden verhoogd. Hierbij is al rekening gehouden met de €75.000,- die al in de primitieve begroting was geraamd bedrag voor LPO.

577305 Decentralisatie uitkering WSW
Naar aanleiding van de Meicirculaire 2020 kan het WSW- budget met €229.391,- naar boven worden bijgesteld. Hiervan heeft €103.844,- betrekking heeft op het compensatiepakket Corona. Het re-integratiebudget kan worden verhoogd met €4.832,-.