Meer
Publicatiedatum: 01-10-2020

Inhoud

4. Sociaal maatschappelijk

Inhoud

Toelichting op programma Sociaal Maatschappelijk

Het programma Sociaal Maatschappelijk gaat over alles wat mensen in hun directe bestaan raakt en heeft primair betrekking op zorg, welzijn, arbeid, onderwijs, volksgezondheid en vrijetijdsbesteding zoals sport en kunst en cultuur. Het gaat om mensen en de wijze waarop zij in staat zijn om deel te nemen aan de samenleving en invulling geven aan hun eigen verantwoordelijkheid.

Preventie

Toelichting op product Preventie

Onder dit product vallen alle activiteiten die zich richten op preventie en de algemene voorzieningen en die als maatregel opgenomen zijn in het collegeprogramma, voor zowel jeugdigen als volwassenen. Deze producten maken financieel onderdeel uit van de overige producten.

Onderwijs en Educatie

Toelichting op product Onderwijs en Educatie

Vanuit dit budget wordt het onderwijskansenbeleid, leerplichtfunctie en regionaal meld- en coördinatiepunt voortijdig schoolverlaters bekostigd. Daarnaast valt ook de Volwasseneneducatie en aanpak laaggeletterdheid onder dit product. De bekostiging hiervan komt voort uit de WEB-middelen die wij ontvangen vanuit het rijk via centrumgemeente Zwolle. Vanuit dit budget financieren wij formele taallessen, taalstages en de uren voor de taalpuntdocent.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Bij- en aframing najaarsnota Prognose 2020 (P+W+najaar Realisatie 2020 Restant 2020 (excl. doorbelasting)
Lasten
Onderwijs & Educatie
563000 Lokaal onderwijsbeleid 0 103.855 8.121 95.734
563050 Overig lokaal onderwijsbeleid 0 380.838 200.965 179.873
563150 Volwasseneneducatie 0 58.185 48.132 10.053
Totaal Onderwijs & Educatie 0 542.878 257.218 285.660
Totaal Lasten 0 542.878 257.218 285.660
Baten
Onderwijs & Educatie
563050 Overig lokaal onderwijsbeleid 0 -307.838 -351.560 43.722
563150 Volwasseneneducatie 0 -43.185 0 -43.185
Totaal Onderwijs & Educatie 0 -351.023 -351.560 537
Totaal Baten 0 -351.023 -351.560 537

Toelichting op de lasten en baten Onderwijs & Educatie

Geen opmerkingen.

Onderwijshuisvesting

Toelichting op product Onderwijshuisvesting

Wat mag het kosten

Exploitatie Bij- en aframing najaarsnota Prognose 2020 (P+W+najaar Realisatie 2020 Restant 2020 (excl. doorbelasting)
Lasten
Onderwijshuisvestig
502325 OBS Pr. Beatrix (F 421) 0 16.771 16.027 744
502345 OBS De Horsthoek (F 421) 10.000 40.010 28.959 11.051
502365 OBS J. Ligthart (F 421) 7.500 33.940 32.415 1.525
502385 OBS De Heemde (F 421) 0 19.304 18.716 588
549000 Huisvesting basisonderwijs 0 281.401 255.618 25.783
549001 Reserve Huisvesting basisonderwijs 0 98.360 0 98.360
549050 De Sprengen 0 68.553 56.888 11.665
549100 De Noordgouw 169.000 270.276 144.248 126.028
Totaal Onderwijshuisvestig 186.500 828.615 552.871 275.744
Totaal Lasten 186.500 828.615 552.871 275.744
Baten
Onderwijshuisvestig
502345 OBS De Horsthoek (F 421) 0 -33.850 -25.336 -8.514
549000 Huisvesting basisonderwijs 0 -1.000 -4.031 3.031
Totaal Onderwijshuisvestig 0 -34.850 -29.367 -5.483
Totaal Baten 0 -34.850 -29.367 -5.483

Toelichting op de lasten en baten Onderwijshuisvesting

Lasten

502345 OBS De Horsthoek
Het asbestbeheerplan wat is opgesteld voor de Horsthoekschool dient iedere maand getoetst te worden door een deskundig en gecertificeerd bedrijf. De raming hiervoor is niet opgenomen in de begroting. Daarnaast moet achtergebleven asbest maandelijks beheert en gecontroleerd worden. Bij onvolkomenheden dient er direct geacteerd te worden door deze op te lossen in verband met risico van besmetting met asbestvezels. Voor al deze werkzaamheden is €10.000,- extra nodig.

502365 OBS J. Ligthartschool
Gemeentelijke belastingen OZB liggen hoger dan geraamd voor de J. Ligthartschool; hiervoor moet €7.500,- worden bijgeraamd.

549100 De Noordgouw
Het college heeft in de vergadering van 21 juli 2020 besloten om de raad voor te stellen om €169.000,- beschikbaar te stellen voor het vervangen van de dakbedekking bij De Noordgouw. Tevens wordt de raad voorgesteld om dit bedrag te dekken uit de reserve gebouwen.

Kunst, cultuur en media

Toelichting op product Kunst, cultuur en media

Dit product omvat het (subsidie)beleid op gebied van bibliotheekwerk, cultuurplein, cultuureducatie, muziek- zangverenigingen, Oranjeverenigingen, lokale radio en monumenten.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Bij- en aframing najaarsnota Prognose 2020 (P+W+najaar Realisatie 2020 Restant 2020 (excl. doorbelasting)
Lasten
Kunst Cultuur & Media
565000 Bibliotheekwerk 0 270.255 270.255 0
565100 Kunst & Cultuur 0 252.085 228.499 23.586
565150 Theater & Muziek 0 26.900 21.320 5.580
565200 Lokale radio 0 9.114 8.964 150
565300 Monumentenzorg 0 138.905 24.591 114.314
Totaal Kunst Cultuur & Media 0 697.259 553.629 143.630
Totaal Lasten 0 697.259 553.629 143.630
Baten
Kunst Cultuur & Media
565300 Monumentenzorg 0 -2.500 -17.656 15.156
Totaal Kunst Cultuur & Media 0 -2.500 -17.656 15.156
Totaal Baten 0 -2.500 -17.656 15.156

Toelichting op de lasten en baten Kunst & Cultuur

Geen opmerkingen.

Sport

Toelichting op product Sport

Het product Sport omvat alle inzet, subsidies en bijdragen ten behoeve van sportstimulering. Hieronder vallen o.a. de binnen- en buitensport, de exploitatiebijdrage voor het zwembad en de combinatiefunctionaris sport.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Bij- en aframing najaarsnota Prognose 2020 (P+W+najaar Realisatie 2020 Restant 2020 (excl. doorbelasting)
Lasten
Sport
567150 Sportbeleid 0 159.368 102.800 56.568
567250 Zwembad 0 180.643 175.890 4.753
Totaal Sport 0 340.011 278.690 61.321
Totaal Lasten 0 340.011 278.690 61.321
Baten
Sport
567150 Sportbeleid -3.822 -100.800 -75.026 -25.774
567251 Reserve zwembad 0 -5.058 0 -5.058
Totaal Sport -3.822 -105.858 -75.026 -30.832
Totaal Baten -3.822 -105.858 -75.026 -30.832

Toelichting op de lasten en baten Sport

Baten

567150 Sportbeleid
De SPUK-uitkering (regeling specifieke uitkering stimulering sport) is €3.822,- hoger dan bij de primitieve begroting was geraamd en kan daarom naar boven worden bijgesteld.

Accommodaties SMV

Toelichting op product Accommodaties SMV

Accommodaties die een sociaal maatschappelijke functie in onze gemeente hebben en waarvoor wij financieel verantwoordelijk zijn of een financiële bijdrage leveren.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Bij- en aframing najaarsnota Prognose 2020 (P+W+najaar Realisatie 2020 Restant 2020 (excl. doorbelasting)
Lasten
Accommodaties SMV
502390 De Heerd 0 381.157 349.768 31.389
502395 De Rhijnsberg 10.000 451.073 439.759 11.314
502440 Sportzaal Wapenveld 0 101.533 57.919 43.614
502450 Binnensportacc2017 0 0 19.942 -19.942
502460 Sporthal Faberhal 0 223.882 153.634 70.248
502462 Kantine Faberhal 0 15.210 12.103 3.107
502480 Dorpsacc.De Noord 0 75.973 34.438 41.535
502590 Hof van Cramer, Wapenveld 6.000 36.632 39.425 -2.793
Totaal Accommodaties SMV 16.000 1.285.460 1.106.989 178.471
Totaal Lasten 16.000 1.285.460 1.106.989 178.471
Baten
Accommodaties SMV
502390 De Heerd 0 -174.930 -117.634 -57.297
502395 De Rhijnsberg 0 -343.580 -237.632 -105.948
502440 Sportzaal Wapenveld 0 -4.000 -6.904 2.904
502450 Binnensportacc2017 38.000 -37.870 0 -37.870
502460 Sporthal Faberhal 0 -4.000 -31.178 27.178
502480 Dorpsacc.De Noord 0 -2.000 -4.454 2.454
502590 Hof van Cramer, Wapenveld 0 -12.288 -9.699 -2.589
Totaal Accommodaties SMV 38.000 -578.668 -407.500 -171.168
Totaal Baten 38.000 -578.668 -407.500 -171.168

Toelichting op de lasten en baten Accommodaties SMV

Lasten

502395 De Rhijnsberg
Het algemeen onderhoud voor De Rhijnsberg is te laag begroot. De kosten voor algemeen onderhoud liggen per jaar rond de €45.000,-. Dit komt vooral door de WKO-installatie; deze is erg kostbaar in onderhoud.

502590 Hof van Cramer
Als gevolg van de sanering van asbesthoudende toepassingen en herstelwerkzaamheden moet er €6.000,- voor onderhoudskosten bij de Hof van Cramer worden bijgeraamd.

In 2019 is er een voorbereidingskrediet van €100.000,- beschikbaar gesteld voor de realisatie van een nieuwe MFA in Wapenveld. In 2019 is van dit bedrag €63.294,- uitgegeven; het restantbedrag van €36.706,- is toegevoegd aan de reserve 'voorbereidingskrediet MFA Wapenveld'. Voorgesteld wordt om dit bedrag vrij te geven zodat dit jaar de resterende werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd.

Baten

502450 Binnensportaccommodaties
De huurontvangsten van de sporthallen en gymlokalen worden dit jaar als gevolg van de Corona-crisis grotendeels niet ontvangen. Deze post is daarom met €38.000,- afgeraamd.

Informatie en toegang sociaal domein

Toelichting op product Informatie en toegang sociaal domein

Onder dit product vallen de ambtelijke kosten van medewerkers die de toegang vormen, de kosten voor de Adviesraad Sociaal Domein, onafhankelijke clientondersteuning en kosten voor ICT.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Bij- en aframing najaarsnota Prognose 2020 (P+W+najaar Realisatie 2020 Restant 2020 (excl. doorbelasting)
Lasten
Informatie en toegang sociaal domein
502592 project 0-100 jaar 0 0 104.420 -104.420
571005 Informatie & Toegang 0 648.279 0 648.279
571055 Onafh. Clientondersteuning / -participa 0 46.332 19.784 26.548
571105 ICT 0 37.220 17.150 20.070
Totaal Informatie en toegang sociaal domein 0 731.831 141.353 590.478
Totaal Lasten 0 731.831 141.353 590.478
Baten
Informatie en toegang sociaal domein
571005 Informatie & Toegang 0 -210.000 0 -210.000
Totaal Informatie en toegang sociaal domein 0 -210.000 0 -210.000
Totaal Baten 0 -210.000 0 -210.000

Toelichting op de lasten en baten Informatie en toegang sociaal domein

Geen opmerkingen.

Jeugdhulp individuele voorzieningen

Toelichting op product Jeugdhulp individuele voorzieningen

Jongeren onder de 18 of 21 jaar krijgen op basis van een indicatie hulp in natura door één of meerdere aanbieders binnen de regionaal afgesloten raamovereenkomst. Bepalend voor de uitgaven  is het aantal jongeren dat gebruik maakt van jeugdhulp en de zorgzwaarte. Ook de PGB's vallen onder dit product. Daarnaast worden ook de regionale beschikbaarheidsvoorzieningen bekostigd binnen dit product, zoals Veilig Thuis.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Bij- en aframing najaarsnota Prognose 2020 (P+W+najaar Realisatie 2020 Restant 2020 (excl. doorbelasting)
Lasten
Jeugdhulp individuele voorzieningen
573005 Jeugdhulp PGB 0 150.000 91.800 58.200
573055 Jeugdhulp in natura 161.000 4.201.674 2.087.192 2.114.482
573105 Veiligheid, jeugdreclassering en opvang 0 180.430 82.236 98.194
573110 Continuïteitsbijdrage Coronacrisis Jeugd 19.144 19.144 30.525 -11.381
Totaal Jeugdhulp individuele voorzieningen 180.144 4.551.248 2.291.753 2.259.495
Totaal Lasten 180.144 4.551.248 2.291.753 2.259.495

Toelichting op de lasten en baten Jeugdhulp individuele voorzieningen

Lasten

573055 Jeugdzorg in natura
De verwachting was dat in 2020 de eerste effecten zichtbaar zouden worden van de ingezette- en nog in te zetten transformatiemaatregelen. Door de uitbraak van de Corona-crisis zien we echter dat er een stagnatie is opgetreden in deze transformatie, waardoor duurdere zorg in mindere mate is omgezet naar goedkopere zorg. Verder laat een nadere analyse nogmaals zien dat de hoge kosten uitgaan naar kinderen en jongeren in verblijf. Op deze groep verwijzingen heeft de gemeente weinig invloed. Het Rijk compenseert deze kosten middels de T-2 systematiek (2 jaar later). Ingeschat wordt dat er €161.000,- moet worden bijgeraamd voor 2020.

573110 ContinuÏteitsbijdrage Coronacrisis Jeugd
Nieuwe post in 2020 in verband met de Corona-crisis. Vanaf maart 2020 hebben gemeenten de opdracht gekregen van het Rijk om omzetgarantie te bieden aan al haar zorgaanbieders, die door de Corona-crisis hun omzet zagen verdwijnen. Vanuit het Rijk hebben we een voorlopige compensatie ontvangen van €30.856,-. Tot nu toe is er €28.681,- uitgekeerd. Zorgaanbieders hebben tot november dit jaar om bijdragen in te dienen. De verwachting is dan ook dat we ongeveer €50.000,- gaan uitgeven aan continuïteitsbijdragen. De continuïteitsbijdrage is een voorschot. Aan het einde van het jaar volgt nog een eindafrekening. Dan zal (steekproefsgewijs) worden gecontroleerd of zorgaanbieders daadwerkelijk een lagere omzet hebben gegenereerd in 2020 en dus recht hebben op een continuïteitsbijdrage.

Jeugdhulp overige voorzieningen

Toelichting op product Jeugdhulp overige voorzieningen

Vanuit dit budget worden alle vrij toegankelijke voorzieningen en preventieve activiteiten voorliggend aan jeugdhulp bekostigd, zoals de ambulante hulpverleners die werkzaam zijn vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin. Daarnaast wordt binnen dit budget de Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar en 4-19 jaar bekostigd.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Bij- en aframing najaarsnota Prognose 2020 (P+W+najaar Realisatie 2020 Restant 2020 (excl. doorbelasting)
Lasten
Jeugdhulp overige voorzieningen
575000 Jeugdzorg (overig) 0 109.741 0 109.741
575005 Jeugdhulp uitvoeringkosten 0 589.838 300.011 289.827
575200 Preventie -12.000 12.280 7.830 4.450
575250 Jeugdgezondheidszorg 0 462.029 163.639 298.391
575300 Voorschoolse voorziening 0 109.208 33.247 75.961
575350 Dec.uitkering peuterspeelzaalwerk 0 15.588 0 15.588
575400 Overige voorziening 0 150.489 0 150.489
575450 Buitenschoolse voorzieningen 0 5.100 4.150 950
575500 Kosten CJG -29.060 267.821 46.718 221.103
Totaal Jeugdhulp overige voorzieningen -41.060 1.722.094 555.595 1.166.499
Totaal Lasten -41.060 1.722.094 555.595 1.166.499
Baten
Jeugdhulp overige voorzieningen
575300 Voorschoolse voorziening 0 0 -595 595
575350 Dec.uitkering peuterspeelzaalwerk 0 0 -71.136 71.136
575401 Reserve soc.domein jeugd 0 -46.590 0 -46.590
575500 Kosten CJG -10.940 -10.940 -250 -10.690
Totaal Jeugdhulp overige voorzieningen -10.940 -57.530 -71.981 14.451
Totaal Baten -10.940 -57.530 -71.981 14.451

Toelichting op de lasten en baten Jeugdhulp overige voorzieningen

Lasten

575200 Preventie
Genotmiddelengebruik kan voor €12.000,- worden afgeraamd omdat de kosten van Tactus worden betaald van het transformatiebudget vanuit de regio.

575500 Kosten CJG
De kosten kunnen voor 2020 met €40.000,- naar beneden worden bijgesteld omdat er door de Corona-crisis een aantal trainingen en team-events geen doorgang hebben kunnen vinden.

Lasten en baten

575500 Kosten CJG
Voor het project #OPLADERS wordt een bedrag van €10.940,- bijgeraamd. Dit geld wordt terugontvangen van de gemeente Apeldoorn. Dit project stimuleert om een beweging te starten waarin het normaal is om vragen rondom opgroeien en opvoeden meer met elkaar te delen, hulp aan te bieden en te vragen. De bedoeling is om met dit project de krachtige samenleving voor kinderen en jongeren versterken door middel van het inzetten van een aanjager die vraag en aanbod op elkaar afstemt op scholen en andere vindplekken voor ouders met jonge kinderen.

Participatie en Werk

Toelichting op product Participatie en Werk

Onder dit product vallen de sociale werkvoorziening (WSW), pilot participatievoorziening en werkzoekenden- en werkgeversdienstverlening. Belangrijke partner voor de uitvoering van dit product is de GR Lucrato. Zij geven invulling aan de sociale werkvoorziening, de werkgeversdienstverlening en de werknemersdienstverlening voor het deel re-integratie.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Bij- en aframing najaarsnota Prognose 2020 (P+W+najaar Realisatie 2020 Restant 2020 (excl. doorbelasting)
Lasten
Participatie & Werk
577050 WSW 229.391 2.482.227 2.081.663 400.564
577105 Werkzoekenden dienstverlening -140.000 356.544 84.952 271.592
Totaal Participatie & Werk 89.391 2.838.771 2.166.615 672.156
Totaal Lasten 89.391 2.838.771 2.166.615 672.156

Toelichting op de lasten en baten Participatie & Werk

Lasten

577050 WSW
Bij de Meicirculaire 2020 is er een aanvullende WSW-bijdrage van €229.391,- beschikbaar gesteld. Dit geld wordt doorgestort naar het werkvoorzieningsschap (Lucrato).

577105 Werkzoekenden dienstverlening
In 2020 zal er minder gerealiseerd worden dan begroot. Dit heeft onder andere te maken met de onderrealisering van het aantal beschutte werkplekken (een landelijke trend). Voor de uitvoering beschut werk krijgen wij wel middelen van het Rijk welke wij dus niet besteed hebben. Tevens hebben er verschillende projecten nog geen doorgang kunnen vinden vanwege de corona situatie (Empowerment vrouwen en Werkclub Statushouders). Deze post kan daarom met €140.000,- worden afgeraamd.

Inkomen

Toelichting op product Inkomen

Het product Inkomen bestaat uit het ontwikkelen en uitvoeren van beleid op gebied van bijzondere bijstand, minimabeleid, bijstandsverlening (zelfstandigen), armoedebestrijding, het kindpakket en schulddienstverlening.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Bij- en aframing najaarsnota Prognose 2020 (P+W+najaar Realisatie 2020 Restant 2020 (excl. doorbelasting)
Lasten
Inkomen
579000 Bijstandverlening 0 387.277 -16.207 403.484
579050 Levensonderhoud -206.665 2.347.235 1.759.116 588.119
579100 Bijstandverlening zelfstandigen 2.054.849 2.096.439 965.706 1.130.733
579200 Inkomensondersteuningsbeleid 0 338.078 0 338.078
579250 Schulddienstverlening -10.680 48.879 18.641 30.238
579300 Minimabeleid 0 230.912 129.767 101.145
579400 Kwijtscheldingen -10.000 30.000 26.914 3.086
579450 Bijzondere bijstand/leenbijstand -40.000 298.070 227.781 70.289
Totaal Inkomen 1.787.504 5.776.890 3.111.719 2.665.171
Totaal Lasten 1.787.504 5.776.890 3.111.719 2.665.171
Baten
Inkomen
579050 Levensonderhoud 0 -2.664.655 -1.620.426 -1.044.229
579100 Bijstandverlening zelfstandigen -2.054.849 -2.098.932 -2.832.124 733.192
579300 Minimabeleid 0 -51.780 -18.565 -33.215
579450 Bijzondere bijstand/leenbijstand 0 -3.120 -11.248 8.128
Totaal Inkomen -2.054.849 -4.818.487 -4.482.363 -336.124
Totaal Baten -2.054.849 -4.818.487 -4.482.363 -336.124

Toelichting op de lasten en baten Inkomen

Lasten

579050 Levensonderhoud
Bij de voorjaarsnota was rekening gehouden met een toename van het aantal bijstandsgerechtigden in verband met de Corona-crisis. Op dit moment is er nog geen toename geweest; de verwachting is dat dit zich pas in 2021 gaat voordoen. Deze post kan daarom met €206.665,- (conform mutatie voorjaarsnota) worden afgeraamd. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de nog te ontvangen Corona-uitkering.

579100 Bijstandsverlening zelfstandigen
Vanuit het rijk wordt een TOZO-uitkering ontvangen. Dit is een tijdelijke overbruggingsregeling om zelfstandige ondernemers te ondersteunen tijdens de Corona-crisis. Het rijk heeft deze uitkering vooralsnog vastgesteld op €2.054.849,- voor 2020. Onduidelijk is nog hoeveel hiervan wordt besteed; bij deze najaarsnota wordt uitgegaan van een volledige besteding (budget neutraal). 

579250 Schulddienstverlening
Voor 2020 worden geen kosten voor bewindvoering meer voorzien; het totale budget van €10.680,- kan daarom worden afgeraamd.

579400 Kwijtscheldingen
De kwijtscheldingen zijn inmiddels nagenoeg allemaal verleend;  deze post kan daarom met  €10.000,- worden verlaagd.

579450 Bijzondere bijstand
Er wordt in 2020 minder beroep gedaan op de bijzondere bijstand; deze post kan daarom met €40.000,- worden afgeraamd.

Baten

579100 Bijstandsverlening zelfstandigen
Vanuit het rijk wordt een TOZO-uitkering ontvangen. Dit is een tijdelijke overbruggingsregeling om zelfstandige ondernemers te ondersteunen tijdens de Corona-crisis. Het rijk heeft deze uitkering vooralsnog vastgesteld op €2.054.849,- voor 2020. Onduidelijk is nog hoeveel hiervan wordt besteed; bij deze najaarsnota wordt uitgegaan van een volledige besteding (budget neutraal).

Wmo maatwerkvoorzieningen

Toelichting op product Wmo maatwerkvoorzieningen

Een maatwerkvoorziening is  een voorziening die is afgestemd op de individuele omstandigheden en mogelijkheden van de ingezetene. Bij de maatwerkvoorziening moet rekening gehouden worden met de behoeften, persoonskenmerken en voorkeuren van de cliënt. Op deze manier wordt de cliënt in staat gesteld tot zelfredzaamheid en/of participatie, zodat hij zo lang mogelijk in zijn eigen leefomgeving kan blijven. Een voorziening die nodig is om de mantelzorger te ondersteunen of deze te ontlasten, kan onderdeel uitmaken van een maatwerkvoorziening. Maatwerkvoorzieningen kunnen materiele en/of immateriële zijn.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Bij- en aframing najaarsnota Prognose 2020 (P+W+najaar Realisatie 2020 Restant 2020 (excl. doorbelasting)
Lasten
Wmo maatwerkvoorzieningen
581005 Wmo uitvoeringskosten incl externe advis 0 754.908 54.698 700.210
581055 Maatwerkvoorzieningen ZIN BG 44.500 1.321.030 725.797 595.233
581155 Maatwerkvoorzieningen PGB BG 0 38.750 11.139 27.611
581205 Opvang en beschermd wonen Wmo 0 179.581 44.640 134.941
581750 Maatwerkvoorzieningen natura materieel v -100.000 431.610 263.137 168.473
581800 Maatwerkvoorzieningen natura materieel w 270.000 428.440 277.124 151.316
Totaal Wmo maatwerkvoorzieningen 214.500 3.154.319 1.376.535 1.777.784
Totaal Lasten 214.500 3.154.319 1.376.535 1.777.784
Baten
Wmo maatwerkvoorzieningen
581005 Wmo uitvoeringskosten incl externe advis 0 -50.000 0 -50.000
581205 Opvang en beschermd wonen Wmo 0 0 -124.198 124.198
581206 Reserve Soc Domein wmo 0 -44.640 0 -44.640
581750 Maatwerkvoorzieningen natura materieel v 0 -6.140 -4.406 -1.734
581950 Eigen bijdragen Wmo bestaand 0 -20.000 -9.874 -10.126
Totaal Wmo maatwerkvoorzieningen 0 -120.780 -138.478 17.698
Totaal Baten 0 -120.780 -138.478 17.698

Toelichting op de lasten en baten Wmo maatwerkvoorzieningen

Lasten

581055 Maatwerkvoorzieningen ZIN BG
Als gevolg van een toename van het aantal klanten wordt de uitstroom uit de AVR iets hoger dan geprognosticeerd; hiervoor moet €44.500,- worden bijgeraamd.

581750 Maatwerkvoorzieningen vervoer
Deze post was erg hoog aangehouden aangezien in het verleden alle onderhoud en reparatie voor vervoer en rolstoelen uit 1 post betaald werd. Door de nieuwe inkoopsystematiek kunnen deze kosten worden uitgesplitst. Er zijn ook minder uitgaven vanwege de andere manier van aanbesteden (inclusief prijs); een totaal voordeel van €100.000,- voor 2020.

581800 Maatwerkvoorzieningen wonen
Er is uitgegaan van 1 grote woningaanpassing bij de begroting. In werkelijkheid zijn er meerdere grote woningaanpassingen en zijn er meer trapliften verstrekt (abonnementstarief) dan vorig jaar. Dit resulteert in een forse overschrijding van €270.000,-.

Wmo algemene voorzieningen

Toelichting op product Wmo algemene voorzieningen

Een algemene voorziening is een aanbod van diensten en activiteiten dat zonder voorafgaand onderzoek naar de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van de gebruikers toegankelijk is. Het is gericht op maatschappelijke participatie. Algemene voorzieningen worden gefaciliteerd door de gemeente. Het kan hierbij ook gaan om voorzieningen die door vrijwilligersorganisaties worden aangeboden, mits deze gefaciliteerd zijn door de gemeente. Belangrijk is dat de algemene voorzieningen bekend en beschikbaar zijn, zowel bij cliënten, vrijwilligers als bij professionals, en dat zij gericht zijn op maatschappelijke participatie.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Bij- en aframing najaarsnota Prognose 2020 (P+W+najaar Realisatie 2020 Restant 2020 (excl. doorbelasting)
Lasten
Wmo algemene voorzieningen
585000 Volwassenenwerk 0 182.101 82.930 99.171
585050 Maatschappelijk werk 0 7.067 4.799 2.268
585100 Volksgezondheid 0 185.792 144.734 41.059
585150 Vreemdelingen inburgering 0 21.660 19.928 1.732
585200 Algemene voorzieningen regieondersteunin 0 795.897 29.278 766.619
585250 Basismobiliteit -68.000 710.586 768.774 -58.188
585300 Algemene voorziening schoon en leefbaar -147.000 1.817.493 1.045.622 771.871
585350 Vrijwilligers 0 85.811 15.983 69.828
585400 Mantelzorg 0 91.420 5.255 86.165
Totaal Wmo algemene voorzieningen -215.000 3.897.827 2.117.302 1.780.525
Totaal Lasten -215.000 3.897.827 2.117.302 1.780.525
Baten
Wmo algemene voorzieningen
585150 Vreemdelingen inburgering 0 -14.220 0 -14.220
585250 Basismobiliteit 0 -20.350 -9.456 -10.894
585301 Reserve algemene voorzieningen huishoude 0 -600.000 0 -600.000
Totaal Wmo algemene voorzieningen 0 -634.570 -9.456 -625.114
Totaal Baten 0 -634.570 -9.456 -625.114

Toelichting op de lasten en baten Wmo algemene voorzieningen

Lasten

585250 Basismobiliteit
Op de vervoerskosten van het routegebonden vervoer dat door PlusOV wordt uitgevoerd voor de gemeente Heerde wordt een nieuwe vereveningssystematiek toegepast over 2020. Deze systematiek zorgt voor een directe toerekening van de kosten per gemeente per vervoerssoort per reiziger.
Dit levert voor de gemeente Heerde ten opzichte van de begroting 2020 van PlusOV een voordeel op voor het leerlingenvervoer en een nadeel voor het Jeugdwet- en Wmo-dagbestedingsvervoer. In de gemeentelijke begroting vallen deze drie posten onder Basismobiliteit. Voor de posten gezamenlijk komt dit uiteindelijk neer op een voordeel van €68.000,-. De gemeenteraden van de gemeenten die deelnemen in de GR Basismobiliteit krijgen nog de gelegenheid om een zienswijze in te dienen op de gewijzigde begroting. Omdat op dezelfde systematiek al een akkoord is gegeven voor de begroting 2021 en verder, wordt ook voor 2020 een akkoord verwacht.

585300 Algemene voorziening schoon en leefbaar huis
Door de Corona situatie is de verwachte toename door het abonnementstarief gestagneerd vanaf maart. Hierdoor is de stijging van kosten minder dan begroot. Bij de voorjaarsnota is hiervoor €600.000,- bijgeraamd met als dekking de algemene reserve grondbedrijf. Nu kan er weer €147.000,- aan deze reserve worden toegevoegd.