Meer
Publicatiedatum: 01-10-2020

Inhoud

Overzicht overhead

Inhoud

Toelichting op product Overhead

Wat mag het kosten?

Exploitatie Bij- en aframing najaarsnota Prognose 2020 (P+W+najaar Realisatie 2020 Restant 2020 (excl. doorbelasting)
Lasten
Overhead
500010 Kostenplaats Management 0 976.468 553.025 423.443
500020 Bestuursondersteuning en -advisering 0 1.078.934 844.969 233.965
500030 Bedrijfsondersteuning en -advisering 0 1.360.992 852.723 508.269
500040 Dienstverlening en informatiebeheer 0 1.476.681 820.506 656.175
500050 Realisatie, onderhoud en beheer 0 1.457.780 899.959 557.821
500060 Ruimte, ondernemen en wonen 0 1.430.500 1.047.514 382.986
500070 Sociaal maatschappelijke verbinding 0 2.538.266 1.455.940 1.082.326
502160 Raadhuis 236.000 367.155 69.128 298.027
502165 Gemeentekantoor Eperweg 5 0 269.170 227.282 41.888
502190 Gemeentewerf Veldweg 5.000 101.340 89.961 11.379
503000 Facilitaire zaken -47.000 285.200 173.499 111.701
504000 Personeel & organisatie 243.750 4.732.952 272.143 4.460.809
504100 Personeelskosten secundair overig -20.000 182.243 66.703 115.540
504109 Personeelskosten secundair management 0 7.030 676 6.354
504110 Personeelskosten secundair BS 0 16.420 8.632 7.788
504111 Personeelskosten secundair BD 0 14.840 8.450 6.390
504112 Personeelskosten secundair DIB 0 14.840 20.429 -5.589
504113 Personeelskosten secundair ROB 0 19.530 4.181 15.349
504114 Personeelskosten secundair ROW 0 17.200 6.851 10.349
504115 Personeelskosten secundair SMV 0 25.780 4.009 21.771
504200 Personeelskosten overig 10.000 198.030 189.141 8.889
505000 Informatievoorziening 0 1.442.939 714.741 728.198
506000 Financiën 0 9.350 10.350 -1.000
506100 Elektronische dienstverlening 0 100.286 10.937 89.349
506150 Overheadtoerekening 0 321.187 0 321.187
Totaal Overhead 427.750 18.445.113 8.351.751 10.093.362
Totaal Lasten 427.750 18.445.113 8.351.751 10.093.362
Baten
Overhead
500010 Kostenplaats Management 0 -976.468 0 -976.468
500020 Bestuursondersteuning en -advisering 0 -1.078.936 0 -1.078.936
500030 Bedrijfsondersteuning en -advisering 0 -1.360.992 0 -1.360.992
500040 Dienstverlening en informatiebeheer 0 -1.476.681 0 -1.476.681
500050 Realisatie, onderhoud en beheer 0 -1.457.782 0 -1.457.782
500060 Ruimte, ondernemen en wonen 0 -1.430.498 0 -1.430.498
500070 Sociaal maatschappelijke verbinding 0 -2.538.264 -63.455 -2.474.809
502165 Gemeentekantoor Eperweg 5 0 0 -619 619
503000 Facilitaire zaken 0 0 -2.399 2.399
504000 Personeel & organisatie 0 -277.195 -166.080 -111.115
505000 Informatievoorziening 0 -64.000 0 -64.000
506150 Overheadtoerekening 0 -321.187 0 -321.187
Totaal Overhead 0 -10.982.003 -232.553 -10.749.450
Totaal Baten 0 -10.982.003 -232.553 -10.749.450

Toelichting op de lasten en baten Overhead

Lasten

502160 Raadhuis
Het college heeft besloten om de de raad voor te stellen om de reeds beschikbaar gestelde reserve 'Renovatie raadhuis' niet meer in te zetten als investeringsreserve maar voor incidentele meerkosten zoals tijdelijke huisvesting, asbestsanering en onvoorziene meerkosten (totaal €382.000,-). Het resterende reservebedrag van €118.000,- kan dan worden ingezet voor een audiovisuele installatie. Dit jaar wordt naar verwachting €236.000,- van de incidentele kosten uitgegeven. Voorgesteld wordt om deze meerkosten te dekken uit de hierboven genoemde reserve'.

502190 Gemeentewerf Veldweg
De aandrijving van de slagboom is defect geraakt. De garantietermijn is inmiddels verlopen. De reparatiekosten bedragen ongeveer €5.000,-.

503000 Facilitaire zaken
Het intern consumptieverbruik is lager i.v.m. de effecten van COVID-19. Eenmalig €12.000,- aframen.

De portokosten vallen lager uit i.v.m. de effecten van COVID-19. Met name grote mailingen zijn achterwege gebleven. eenmalig €10.000,- aframen.

Naast dat de aanbesteding budgettair goed heeft uitgepakt zijn er fors minder uitgaven voor papier en printwerk (€25.000,-). Ook dit zal deels een gevolg zijn van COVID-19 (€8.000,-). 

504000 Personeel & Organisatie
De stelpost voor de garantiebanen kan voor €27.750,- worden afgeboekt omdat deze kosten al zijn opgenomen binnen de loonkosten van de afdelingen. Dit bedrag wordt ingezet om de taakstelling op Bedrijfsvoering te verminderen.

Van de oorspronkelijk taakstelling op Bedrijfsvoering van €300.000,- is bij de voorjaarsnota al €28.500,- afgeraamd door het behaalde verzekeringsvoordeel. Van het resterende bedrag van €271.500,- wordt €27.750,- afgeboekt door de inzet van het budget voor garantiebanen (zie hierboven). Daarnaast kunnen, doordat trainees werkzaamheden hebben uitgevoerd waarvoor anders extern was ingehuurd, de budgetten voor duurzaamheid (€112.500,-); grondexploitatie (€18.750,-) en vergunningverlening bouwen (€100.250,-) worden ingezet ter dekking van de taakstelling op Bedrijfsvoering. Hiermee is de taakstelling volledig gerealiseerd dit jaar.

Oorspronkelijke taakstelling €300.000,-
Verzekeringsvoordeel -/- €28.500,-
Inzet trainee duurzaamheid -/- €112.500,-
Inzet trainee bouwen & wonen -/- €112.500,-
Inzet trainee grondbedrijf -/- €18.750,-
Aframing budget garantiebanen -/- €27.750,-
Totaal €0,-

504100 Personeelskosten secundair
Er zijn minder kosten gemaakt voor (vervanging van) dienstkleding. Deze post kan daarom met €20.000,- worden afgeraamd.

504200 Personeelskosten overige
Vanwege een aantal re-integratietrajecten worden er extra kosten gemaakt voor verplichtingen van de Wet Verbetering Poortwachter. hierdoor moet deze post met €15.000,- naar boven worden bijgesteld.
Vanwege de aanstaande aanbesteding worden er minder kosten gemaakt voor doorontwikkeling van het systeem. Eenmalig €5.000,- aframen.