Meer
Publicatiedatum: 01-10-2020

Inhoud

2. Bedrijfsvoering

Inhoud

Toelichting op programma Bedrijfsvoering

De gemeente is een betrouwbare rentmeester van de publieke middelen. Uitgangspunt is dat de exploitatie op orde is om jaarlijks te kunnen voldoen aan de voorwaarde van een sluitende begroting. Naast financiën en de financiële uitvoering van het Grondbeleid, vallen onder dit programma de gemeentelijke organisatie, de accommodaties voor gemeentebestuur en ambtelijke organisatie, burgerzaken, het streekarchivariaat, basisregistraties, informatisering en automatisering en elektronische dienstverlening.

Financiën

Toelichting op product Financiën

Het product Financiën bestaat uit de subproducten accountantskosten, belastingen en diverse saldi.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Bij- en aframing najaarsnota Prognose 2020 (P+W+najaar Realisatie 2020 Restant 2020 (excl. doorbelasting)
Lasten
Financien
531000 Accountantskosten 17.500 95.910 -4.040 99.950
531751 Reserve Precariobelasting 0 828.420 0 828.420
531850 Saldo voor bestemming -347.309 0 0 0
Totaal Financien -329.809 924.330 -4.040 928.370
Totaal Lasten -329.809 924.330 -4.040 928.370
Baten
Financien
531450 Reserve investeringen en eigen vermogen 0 -51.579 0 -51.579
Totaal Financien 0 -51.579 0 -51.579
Totaal Baten 0 -51.579 0 -51.579

Toelichting op de lasten en baten Financiën

Lasten

531000 Accountantskosten
Mede als gevolg van de Corona-crisis heeft de jaarrekeningcontrole een langere doorlooptijd gehad dan verwacht. Daarbij hebben zich in het afgelopen jaar personele wisselingen voor gedaan binnen het team Financiën, waardoor de kwaliteit van de oplevering lager was dan normaliter. Dit heeft geleid tot meerwerkkosten waarover wij met de accountant in gesprek zijn. Vooruitlopend op de uitkomst wordt hiervoor een bedrag van €17.500,- bijgeraamd.

531850 Saldo voor bestemming
Het nieuwe begrotingssaldo voor deze najaarsnota kan alleen zichtbaar worden gemaakt door het negatieve saldo van de voorjaarsnota tegen te boeken. dit saldo bedraagt €347.309,-.

Uitvoering Grondbeleid

Toelichting op product uitvoering Grondbeleid

Het voeren van grondexploitaties.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Bij- en aframing najaarsnota Prognose 2020 (P+W+najaar Realisatie 2020 Restant 2020 (excl. doorbelasting)
Lasten
Uitvoering Grondbeleid
539000 Grondbeleid 153.150 237.499 100 237.399
539100 Grondexpl. niet bedrijventerreinen 0 15.169 0 15.169
Totaal Uitvoering Grondbeleid 153.150 252.668 100 252.568
Totaal Lasten 153.150 252.668 100 252.568
Baten
Uitvoering Grondbeleid
539000 Grondbeleid -217.900 -471.867 0 -471.867
Totaal Uitvoering Grondbeleid -217.900 -471.867 0 -471.867
Totaal Baten -217.900 -471.867 0 -471.867

Toelichting op de lasten en baten Grondbeleid

Lasten

539000 Grondbeleid
Doordat een trainee 250 uur aan werkzaamheden voor het grondbeleid heeft uitgevoerd wordt dit budget met €18.750,- verlaagd. Hierbij wordt gerekend met een uurtarief van €75,- (gemiddeld tarief voor externe inhuur). Dit bedrag wordt ingezet om de taakstelling van Bedrijfsvoering te verlagen.

Het college heeft in de vergadering van 7 juli 2020 besloten om de raad te vragen om €171.900,- extra beschikbaar te stellen voor het afronden van de exploitaties Bovenkamp 2 en Wezeweg. Tevens wordt voorgesteld om dit bedrag te dekken uit de algemene reserve Grondbedrijf. Met dit geld kan de laatste fase van deze exploitaties, het woonrijp maken, worden afgerond.  

Op de nog te verkopen kavels in de Bovenkamp II en aan de Wezeweg is het onkruid de Japanse duizendknoop gevonden. De Japanse duizendknoop is een landelijk probleem en zeer moeilijk te bestrijden. De plant kan dwars door muren en funderingen heen groeien. De meeste effectieve bestrijdingsmethode is om de grond 1,5 meter af te graven, af te voeren, te verbranden en de kavel met nieuwe grond aan te vullen. De kosten die hiermee zijn gemoeid bedragen naar verwachting €46.600,- en worden gedekt uit de grondexploitatie.

 

 

Burgerzaken

Toelichting op product Burgerzaken

Burgerzaken draait om mensen en in de eerste plaats om hun identiteit. Met hun identiteit hebben burgers recht op allerlei voorzieningen en diensten van de overheid. Burgerzaken vervult de rol van ‘poortwachter’ door het vaststellen en vastleggen van de identiteit bij geboorte of bij binnenkomst van elke nieuwe inwoner van de gemeente. Daarnaast is Burgerzaken door de afgifte van reis- en rijbewijsdocumenten een belangrijke speler in de keten van identiteitsvaststelling, identiteitscontrole en identiteitsbescherming.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Bij- en aframing najaarsnota Prognose 2020 (P+W+najaar Realisatie 2020 Restant 2020 (excl. doorbelasting)
Lasten
Burgerzaken
525000 Burgerzaken 0 290.592 14.216 276.376
525050 Secretarieleges 0 65.640 37.568 28.072
525100 Verkiezingen 0 0 10.495 -10.495
525150 Vaccinatie & doodschouw 0 11.870 2.334 9.536
Totaal Burgerzaken 0 368.102 64.614 303.488
Totaal Lasten 0 368.102 64.614 303.488
Baten
Burgerzaken
525050 Secretarieleges 0 -205.440 -61.839 -143.601
Totaal Burgerzaken 0 -205.440 -61.839 -143.601
Totaal Baten 0 -205.440 -61.839 -143.601

Toelichting op de lasten en baten Burgerzaken

Geen opmerkingen.

Basisregistratie

Toelichting op product Basisregistratie

Gemeente Heerde is (wettelijk) verplicht haar informatievoorziening te baseren op het stelsel van basisregistraties. Basisregistraties borgen een eenmalige invoer en meervoudig gebruik van gegevens. De meest bekende zijn de basisregistraties Personen (BRP), adressen en gebouwen (BAG), basisregistratie WOZ en de basisregistratie voor bedrijven (NHR). In deze basisregistraties staan de algemene gegevens zoals persoonsgegevens, adressen en bedrijfsnamen. In applicaties gebruiken we deze basisgegevens en vullen die aan met taakspecifieke gegevens.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Bij- en aframing najaarsnota Prognose 2020 (P+W+najaar Realisatie 2020 Restant 2020 (excl. doorbelasting)
Lasten
Basisregistratie 0 55.180 32.200 22.980
Totaal Lasten 0 55.180 32.200 22.980

Toelichting op de lasten en baten Basisregistratie

Geen opmerkingen.

Streekarchivariaat

Toelichting op product Streekarchivariaat

De statische archieven van de drie gemeenten (Heerde, Epe en Hattem) zijn samengebracht in één bewaarplaats. Het streekarchief bevindt zich bij het gemeentehuis van Epe. De streekarchivaris voert ook beheer taken als behoudswerkzaamheden uit en verzorgt de inzage mogelijkheid in de studiezaal. Heerde heeft zitting in het bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Tevens huurt de gemeente Heerde ruimte die aan de gestelde eisen voldoet voor het dynamische archief.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Bij- en aframing najaarsnota Prognose 2020 (P+W+najaar Realisatie 2020 Restant 2020 (excl. doorbelasting)
Lasten
Streekarchivariaat
521550 Streekarchivariaat 0 93.581 34.392 59.189
Totaal Streekarchivariaat 0 93.581 34.392 59.189
Totaal Lasten 0 93.581 34.392 59.189

Toelichting op de lasten en baten Streekarchivariaat

Geen opmerkingen.