Meer
Publicatiedatum: 01-10-2020

Inhoud

Beknopte analyse

Inhoud

Deze najaarsnota sluit met een positief resultaat van €248.937,-. Ten opzichte van de voorjaarsnota is dat een forse verbetering; op dat moment werd een voordeel van ruim €3.000,- geprognosticeerd. Hierbij moet wel de kanttekening worden geplaatst dat, in beide gevallen, ervan is uitgegaan dat de meerkosten die moeten worden gemaakt als gevolg van de Corona-crisis, volledig worden vergoed door de provincie en het rijk. Deze meerkosten zijn geprognosticeerd op €192.000,-. Voor een overzicht van deze kosten wordt verwezen naar het volgende hoofdstuk (Covid-19).

Het positieve resultaat van deze najaarsnota is hoofdzakelijk ontstaan door een hogere algemene uitkering. Bij de Meicirculaire 2020 werd duidelijk dat de gemeente Heerde €446.000,- meer gaat ontvangen dan vooraf was geraamd. De kosten voor de woonvoorzieningen echter zijn fors hoger; hiervoor moet €270.000,- worden bijgeraamd. Dit komt omdat er dit jaar meerdere grotere (duurdere) woningaanpassingen hebben plaatsgevonden dan was ingeschat. Ook de Jeugdzorg gaat naar verwachting €161.000,- meer kosten. Andere tegenvallers zijn de verwachte meerkosten van de waarnemend burgemeester en de (externe) vervanging van de griffier (samen €50.000,-).

Meevallers zijn er bij de vervoersvoorzieningen (€100.000,-), basismobiliteit (€68.000,-; nieuwe verdelingssystematiek) en bij de werkgeversdienstverlening (€140.000,-). Op deze laatste post wordt geld overgehouden omdat het aantal beschutte werkplekken niet kan worden gerealiseerd en omdat verschillende projecten niet door kunnen gaan als gevolg van de Corona-crisis.

Overige ontwikkelingen en mogelijke risico's
Ook dit jaar blijft er een risico bestaan van een mogelijke overschrijding van het personeelsbudget als gevolg van een relatief hoog ziekteverzuim waarvoor extern moet worden ingehuurd. Daarnaast blijven ook de kosten van het sociaal domein moeilijk in te schatten; vooral de Jeugdzorg en de kosten voor de Wmo die zijn gekoppeld aan het abonnementstarief kunnen zorgen voor fluctuaties in de uitgaven. De grootste onzekere factor voor dit jaar, maar mogelijk ook voor 2021 en verder, is de gevolgen van de Corona-crisis. Het is momenteel nog niet mogelijk om in te schatten wat dit financieel gaat betekenen voor de gemeente Heerde. Dit komt ook omdat de bijdrage van het rijk voor het bestrijden van deze Corona gerelateerde kosten nog niet bekend is. Zodra hierover duidelijkheid is gegeven wordt u hierover geïnformeerd en stellen wij u voor om de begroting op de betreffende onderdelen bij te stellen voor 2020.