Meer
Publicatiedatum: 01-10-2020

Inhoud

3. (Openbare) ruimte, ondernemen en wonen

Inhoud

Toelichting op programma (Openbare) ruimte, ondernemen en wonen

Dit programma gaat over duurzaamheid, het beheer en onderhoud van de openbare ruimte en het bos, ruimtelijke ontwikkelingen, economie, recreatie en toerisme en bouwen en wonen. Onder dit programma valt ook het opstellen van de omgevingsvisie, een instrument in het kader van de nog vast te stellen omgevingswet. Met het toepassing van uitnodigingsplanologie hebben we ons al voorbereid op deze wet. Onze rol bij ruimtelijke vraagstukken is daarmee veranderd. De omgevingsvisie maken we samen.

Duurzaamheid

Toelichting op product Duurzaamheid

De kosten van de ambtelijke capaciteit, eventuele externe advisering en de bijdrage aan het energieloket en regiotaken.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Bij- en aframing najaarsnota Prognose 2020 (P+W+najaar Realisatie 2020 Restant 2020 (excl. doorbelasting)
Lasten
Duurzaamheid
521600 Duurzaamheid 30.375 212.283 108.278 104.005
Totaal Duurzaamheid 30.375 212.283 108.278 104.005
Totaal Lasten 30.375 212.283 108.278 104.005
Baten
Duurzaamheid
521600 Duurzaamheid -142.875 -142.875 -146.875 4.000
Totaal Duurzaamheid -142.875 -142.875 -146.875 4.000
Totaal Baten -142.875 -142.875 -146.875 4.000

Toelichting op de lasten en baten Duurzaamheid

Lasten

521600 Duurzaamheid
Doordat een trainee na verwachting 1.500 uur aan werkzaamheden voor duurzaamheid gaat uitvoeren dit jaar, wordt dit budget met €112.500,- verlaagd. Hierbij wordt gerekend met een uurtarief van €75,- (gemiddeld tarief voor externe inhuur). Dit bedrag wordt ingezet om de taakstelling op Bedrijfsvoering te verlagen.

De gemeente Heerde heeft een aanvraag bij het Ministerie van BZK ingediend voor de 'Regeling Reductie Energieverbruik'. Deze aanvraag is gehonoreerd; hiervoor is €142.875,- ontvangen. Dit geld wordt dit jaar ingezet voor dit doel en wordt daarom zowel aan de lasten- als aan de batenkant bijgeraamd. Bij de lastenkant resulteren beide mutaties in een saldo van €30.375,-.

Economie

Toelichting op product Economie

Ambtelijke capaciteit, externe advisering bijdrage vitale vakantieparken, bijdragen aan de Regio Zwolle en de Cleantech Regio, de huur van het plein van de Johanneskerk in Heerde en energieverbruik  ten behoeve van de markt.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Bij- en aframing najaarsnota Prognose 2020 (P+W+najaar Realisatie 2020 Restant 2020 (excl. doorbelasting)
Lasten
Economie
533000 Economische zaken -20.000 288.209 52.700 235.509
533050 Markten 0 33.827 16.572 17.255
533100 Festiviteiten 0 5.046 2.016 3.030
Totaal Economie -20.000 327.082 71.288 255.794
Totaal Lasten -20.000 327.082 71.288 255.794
Baten
Economie
533050 Markten 0 -21.880 0 -21.880
533100 Festiviteiten 0 -1.250 0 -1.250
533150 Marktgelden 0 0 -9.164 9.164
Totaal Economie 0 -23.130 -9.164 -13.966
Totaal Baten 0 -23.130 -9.164 -13.966

Toelichting op de lasten en baten Economie

Lasten

533000 Economische zaken
De ontvangen OZB-inkomsten die worden doorbetaald aan het Ondernemersfonds waren op €180.000,- geraamd. In werkelijkheid wordt er naar verwachting €160.000,- ontvangen; dit betekent dat er €20.000,- van deze post kan worden afgeraamd.

Toerisme

Toelichting op product Toerisme

Faciliteren van ‘Visit Heerde’, Visit Veluwe, promotie van Cittaslow en toeristische infrastructuur.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Bij- en aframing najaarsnota Prognose 2020 (P+W+najaar Realisatie 2020 Restant 2020 (excl. doorbelasting)
Lasten
Toerisme
533200 Toerisme & Recreatie 0 368.138 262.830 105.308
Totaal Toerisme 0 368.138 262.830 105.308
Totaal Lasten 0 368.138 262.830 105.308
Baten
Toerisme
533200 Toerisme & Recreatie 0 0 -20.920 20.920
Totaal Toerisme 0 0 -20.920 20.920
Totaal Baten 0 0 -20.920 20.920

Toelichting op de lasten en baten Toerisme

Geen opmerkingen.

Bouwen en wonen

Toelichting op product Bouwen en Wonen

Ambtelijke capaciteit, beheerkosten startersleningen, bijdragen aan externe onderzoeken en aan de regionaal woonruimteverdeelcommissie, kosten voor de woonwagens die op het terrein Krimpenbos staan en leges WABO voor bouwvergunningen.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Bij- en aframing najaarsnota Prognose 2020 (P+W+najaar Realisatie 2020 Restant 2020 (excl. doorbelasting)
Lasten
Bouwen & Wonen
545000 Volkshuisvesting 0 193.050 4.871 188.179
545050 Woonwagenkamp 0 10.322 513 9.809
545100 Vergunning & toezicht Bouwen 0 386.190 14.541 371.649
545250 Milieubeheer 0 296.252 154.357 141.895
Totaal Bouwen & Wonen 0 885.814 174.282 711.532
Totaal Lasten 0 885.814 174.282 711.532
Baten
Bouwen & Wonen
545050 Woonwagenkamp 0 -5.130 -2.824 -2.306
545200 Leges WABO -362.500 -765.500 -725.498 -40.002
545250 Milieubeheer 0 -62.232 -57.347 -4.885
Totaal Bouwen & Wonen -362.500 -832.862 -785.669 -47.193
Totaal Baten -362.500 -832.862 -785.669 -47.193

Toelichting op de lasten en baten Bouwen en Wonen

Baten

545200 Leges WABO
Het college heeft in de vergadering van 23 juni 2020 besloten om de implementatie van de Omgevingswet te continueren en om de benodigde kosten hiervoor (€250.000,-) te dekken uit het verhogen van de legesopbrengsten.

Doordat een trainee na verwachting 1.500 uur aan werkzaamheden voor vergunningverlening & bouwen gaat uitvoeren dit jaar, wordt voorgesteld om de legesinkomsten met €112.500,- te verhogen. Hierbij wordt gerekend met een uurtarief van €75,- (gemiddeld tarief voor externe inhuur). Dit bedrag wordt ingezet om de taakstelling op Bedrijfsvoering te verlagen.

De legesinkomsten worden dus in totaliteit met €362.500,- verhoogd. Inmiddels is hiervan reeds €292.500,- gerealiseerd; verwacht wordt dat de resterende €70.000,- ruimschoots wordt gehaald in de laatste maanden van dit jaar.

Ruimtelijke ontwikkeling

Toelichting op product Ruimtelijke ontwikkeling

Ambtelijke capaciteit voor eigen plannen, initiatieven van derden en planschades en externe advisering hierover.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Bij- en aframing najaarsnota Prognose 2020 (P+W+najaar Realisatie 2020 Restant 2020 (excl. doorbelasting)
Lasten
Ruimtelijke ontwikkeling
547000 RO eigen plannen 0 207.006 15.519 191.487
547050 RO initiatieven van derden 0 140.821 900 139.921
547100 RO toezicht handhaving 0 2.491 0 2.491
547150 Planschades 0 25.000 7.910 17.090
547250 Omgevingswet 250.000 451.500 2.100 449.400
Totaal Ruimtelijke ontwikkeling 250.000 826.818 26.429 800.389
Totaal Lasten 250.000 826.818 26.429 800.389
Baten
Ruimtelijke ontwikkeling
547000 RO eigen plannen 0 -34.180 0 -34.180
547050 RO initiatieven van derden 0 -49.670 -62.126 12.456
547150 Planschades 0 -25.000 -13.004 -11.996
Totaal Ruimtelijke ontwikkeling 0 -108.850 -75.130 -33.720
Totaal Baten 0 -108.850 -75.130 -33.720

Toelichting op de lasten en baten Ruimtelijke ontwikkeling

547250 Omgevingswet
Het college heeft in de vergadering van 23 juni 2020 besloten om de raad voor te stellen om €250.000,- extra beschikbaar te stellen voor de implementatie van de Omgevingswet en om dit bedrag te dekken uit (hogere) legesopbrengsten.

In de voorbereiding op de Omgevingswet wordt in de programmavorm gewerkt op basis van de minimale eisen per 1 januari 2022 en op basis van de roadmap van de VNG. Dit vraagt in 2020 en ook in 2021 een extra inzet van de eigen mensen en de (beperkte) extra inzet van externen. De te maken extra kosten in 2020 zijn begroot op €400.000,-, waarvan €250.000,- wordt gedekt uit de opbrengsten van de bouwleges in 2020.
Om technisch (DSO-stelsel) te kunnen voldoen zijn investeringen nodig in aanschaf van software en opleiding en training.
De bedragen voor 2020:
- Een bedrag van €20.000,- voor Ruimtelijke plannen software en toepasbare regels software. Deze pakketten worden in H2O-verband aangeschaft.
- Een te reserveren bedrag van €50.000,- voor een update van het huidige Squit XO.
- Bij de Omgevingsvisie wordt gebruik gemaakt van een extern bureau. De nog te maken kosten daarvoor bedragen in 2020 maximaal €20.000,-.

Accommodaties

Toelichting op product Accommodaties

Betreft accommodaties die zichtbaar en hoorbaar zijn in de openbare ruimte en de vrijkomende locaties als De Hank, 't Honk en Willem-Alexanderschool.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Bij- en aframing najaarsnota Prognose 2020 (P+W+najaar Realisatie 2020 Restant 2020 (excl. doorbelasting)
Lasten
Accommodaties
502060 Carillion 0 1.620 843 777
502080 Podiumvoorziening dorpsplein Heerde 0 1.050 0 1.050
502120 Muziekkoepel Veessen 0 1.600 0 1.600
502180 Stalling werf 0 15.590 15.288 302
502640 Flessenbergerweg 39 0 32.688 16.548 16.140
502680 Villa Jacoba 0 32.288 23.905 8.383
502740 Nachtegaalweg 48 0 21.045 20.207 838
549150 Onderhoudsplan gem. accommodaties -10.000 133.109 33.170 99.939
549200 Vrijkomende locaties 0 84.736 72.760 11.976
Totaal Accommodaties -10.000 323.726 182.721 141.005
Totaal Lasten -10.000 323.726 182.721 141.005
Baten
Accommodaties
502001 Reserve gebouwen 0 -67.000 0 -67.000
502180 Stalling werf 0 0 -400 400
502640 Flessenbergerweg 39 0 0 -10.433 10.433
502680 Villa Jacoba 0 -17.894 -14.584 -3.310
502740 Nachtegaalweg 48 0 -21.704 -14.664 -7.040
549150 Onderhoudsplan gem. accommodaties 0 -35.251 -5.166 -30.085
549200 Vrijkomende locaties 0 -37.000 -428.759 391.759
549201 Reserve vrijkomende locaties 0 -32.968 0 -32.968
Totaal Accommodaties 0 -211.817 -474.005 262.188
Totaal Baten 0 -211.817 -474.005 262.188

Toelichting op de lasten en baten Accommodaties

Lasten

549150 Onderhoudsplan gemeentelijke accommodaties
Het geraamde bedrag voor algemeen onderhoud wordt dit jaar naar verwachting niet uitgegeven; hiervan kan €10.000,- worden afgeraamd.

Investering

502080 Podiumvoorziening dorpsplein Heerde
Het doek boven het podium is zodanig beschadigd dat herstel niet meer mogelijk is. Het doek heeft van meet af aan problemen opgeleverd. Zelfs ervaren zeilmakerijen zijn niet bereid om met de huidige constructie tentdoek te leveren. Met name omdat er onvoldoende helling is te realiseren. In overleg met vertegenwoordigers van de ondernemersvereniging en Visit Heerde stellen wij u voor om over te gaan tot een vaste constructie, hiervoor een prijsvraag uit te schrijven en ondernemers te betrekken in de randvoorwaarden en de uiteindelijke keuze. Vooralsnog worden de kosten van deze investering op €53.000,- geraamd.

Gebiedsontwikkeling

Toelichting op product Gebiedsontwikkeling

De afwikkeling van de projecten Gebiedsontwikkeling Veessen-Wapenveld vindt in 2018 plaats.

Wat mag het kosten?

Exploitatie 0 0 0 0

Toelichting op lasten en baten Gebiedsontwikkeling

Geen opmerkingen.

Beheer en Onderhoud

Toelichting op product Beheer en Onderhoud

Beheer en onderhoud van kapitaalgoederen (wegen, fietspaden, groen, openbare verlichting, riolering, speeltoestellen) en grondzaken.

Wat gaat het kosten?

Exploitatie Bij- en aframing najaarsnota Prognose 2020 (P+W+najaar Realisatie 2020 Restant 2020 (excl. doorbelasting)
Lasten
Beheer & Onderhoud
502100 Zoutloods 0 15.000 25.018 -10.018
502500 Sportpark Molenbeek 0 26.060 4.843 21.217
502520 Sportpark Eeuwlanden 0 5.190 3.759 1.431
502540 Sportpark Monnikenbos 0 6.730 3.744 2.986
502560 Sportpark Veessen 0 1.540 1.828 -288
502620 Aula en baarhuisjes 0 30.580 18.069 12.511
515901 Lichtmast kanaaldijk lagestraat 0 0 1.773 -1.773
549300 Buitensportaccommodaties 0 339.392 332.410 6.982
551000 Gemeentelijke gronden 0 84.924 7.123 77.801
551050 Erfpachten 0 6.450 8.600 -2.150
551100 Kadaster & Landmeten 0 52.294 21.699 30.595
551103 RP-911-F 0 0 136 -136
551150 Straatreiniging&Gladheidbestrijding 0 144.345 49.619 94.726
551200 Beheerplan Wegen 0 1.652.202 822.728 829.474
551202 35-VVG-5 Ford 0 0 7.941 -7.941
551203 34-VVG-5 Ford 0 0 4.535 -4.535
551204 BL-BH-33 Vrachtauto Mercedes 0 0 722 -722
551205 23-KBK-5 Peugeot partner 0 0 2.054 -2.054
551206 2-VDZ-49 peugeot partner 0 0 2.510 -2.510
551207 Tractor New Holland TR-AK-GH 0 0 10.387 -10.387
551208 5-VZL-60 Mitsubishi 0 0 3.410 -3.410
551209 BX-VD-29 vrachtauto Mercedes 0 0 14.520 -14.520
551210 5-VHF-05 Porter 1.3 kipper 0 0 1.277 -1.277
551211 T4-03-0 New Holland 40/30 0 0 2.817 -2.817
551212 Versnipperaar Schiesling 105MX 0 0 702 -702
551213 DI-VE-RS wegen bladblazers ed 0 0 4.301 -4.301
551214 Klepelmaaier 0 0 2.902 -2.902
551220 Gronddepot 10.000 52.825 18.311 34.514
551250 Huisnummering/straatnaamborden 0 1.820 886 934
551350 Herstel degeneratieschade 0 108.809 108.575 234
551400 Beheerplan Kunstwerken 0 250.256 106.695 143.561
551450 Verkeersmaatregelen 0 118.898 66.251 52.647
551600 Beheerplan Water 0 97.064 37.851 59.213
551650 Verkeers- en vervoersplan 0 39.942 5.660 34.282
551750 Beheerplan Verlichting 0 227.031 118.743 108.288
551800 Beheerplan Openbaar groen 65.839 1.255.831 403.914 851.917
551802 1-VKL-31 Mercedes 0 0 3.747 -3.747
551803 8-VTN-63 Mercedes 0 0 7.774 -7.774
551804 5-VZL-61 Mitsubishi 0 0 3.462 -3.462
551805 8-VJF-85 Mercedes 0 0 3.108 -3.108
551806 5-VZL-62 Mitsubishi 0 0 2.853 -2.853
551807 94-BV-ZB Porter 1.3 kipper 0 0 1.326 -1.326
551808 2-VFL-73 Mercedes 0 0 3.321 -3.321
551809 2-VHF-05 Mercedes 0 0 183 -183
551810 VB-868-H Mercedes 0 0 3.467 -3.467
551811 Versnipperaar Shiesling 400 ZX 0 0 1.241 -1.241
551812 56-BX-DD Mercedes 0 0 3.210 -3.210
551813 SA-BO John Deere 0 0 3.870 -3.870
551814 Di-Ve-RS bladblazer groen 0 0 7.923 -7.923
551815 BO-OM-ER 0 0 1.299 -1.299
551816 KU-BO-TA 0 0 3.425 -3.425
551817 RA-NS-OM 0 0 2.504 -2.504
551850 Beheerplan Speeltuinen 0 78.070 44.247 33.823
551900 Onderhoudsplan Begraafplaatsen 10.500 424.480 102.348 322.132
551902 HA-ZA-A Hansa Kraan 0 0 3.511 -3.511
551903 DI-VE-RS Begraafplaats bladblazers ed 0 0 4.288 -4.288
552000 Onderhoudsplan Reiniging 40.000 1.586.895 1.209.491 377.404
552100 Onderhoudsplan Riolering 0 1.145.950 726.343 419.607
552102 DI-VE-RS ROM 0 0 1.205 -1.205
552200 Huisaansluiting riolering 0 1.950 34.235 -32.285
Totaal Beheer & Onderhoud 126.339 7.754.528 4.404.694 3.349.834
Totaal Lasten 126.339 7.754.528 4.404.694 3.349.834
Baten
Beheer & Onderhoud
502100 Zoutloods 0 -15.000 0 -15.000
515901 Lichtmast kanaaldijk lagestraat 0 0 -1.732 1.732
549300 Buitensportaccommodaties 0 -52.975 -37.654 -15.321
551000 Gemeentelijke gronden 0 -58.019 -39.436 -18.583
551050 Erfpachten 0 -48.908 -2.336 -46.572
551100 Kadaster & Landmeten 0 -2.130 -299 -1.832
551200 Beheerplan Wegen 0 0 -7.951 7.951
551201 Reserve Beheerplan Wegen 0 -36.000 0 -36.000
551220 Gronddepot 0 -42.825 0 -42.825
551350 Herstel degeneratieschade 0 -8.750 -22.395 13.645
551351 reserve Herstel degeneratieschade 0 -86.530 0 -86.530
551401 Reserve Beheerplan Kunstwerken 0 -114.657 0 -114.657
551550 Inritvergunningen 0 0 -535 535
551650 Verkeers- en vervoersplan 0 0 -259 259
551750 Beheerplan Verlichting -65.839 -70.739 -1.355 -69.384
551901 Reserve Begraafplaatsen 0 -71.066 0 -71.066
551950 Inkomsten begraafplaatsen 0 -497.493 -494.191 -3.302
552001 Reserve Reiniging -40.000 -217.088 0 -217.088
552050 Inkomsten reiniging 0 -1.697.670 -1.123.316 -574.354
552051 Inkomsten reiniging (Dividend) 9.334 -127.666 0 -127.666
552100 Onderhoudsplan Riolering 0 0 0 0
552103 Voorziening Onderhoudsplan Riolering 0 -96.075 0 -96.075
552150 Inkomsten riolering 0 -1.389.476 -1.424.344 34.868
552200 Huisaansluiting riolering 0 -1.950 -56.000 54.050
Totaal Beheer & Onderhoud -96.505 -4.635.017 -3.211.802 -1.423.215
Totaal Baten -96.505 -4.635.017 -3.211.802 -1.423.215

Toelichting op de lasten en baten Beheer en Onderhoud

Lasten

551220 Gronddepot
Door de aanscherping van de regels voor grondtransporten is er extra onderzoek nodig geweest voor de partijen grond op het gronddepot (PFAS). Hierdoor zijn de verwachte inkomsten en uitgaven dit jaar niet gelijk. De verwachte uitgaven zijn ongeveer €10.000,- hoger dan de inkomsten.

551900 Onderhoud begraafplaatsen
Het college heeft in de vergadering van 1 september 2020 besloten om de raad voor te stellen om de kosten voor het plaatsen van een wildraster (€10.500,-) bij de begraafplaats aan de Kwartelweg in Wapenveld mee te nemen bij de najaarsnota 2020. Deze kosten kunnen worden gedekt uit de reserve 'Afkoop onderhoud graven'.

552000 Onderhoudsplan reiniging
Ondanks veel weerstand is de Belastingdienst van mening dat de opbrengsten van Nedvang een BTW belaste ondernemerstaak betreft en dat vanaf het jaar 2015 tot 1 juli 2020 hier BTW over geheven moet worden. Dit gaat de gemeente Heerde €40.000,- aan belastingrente kosten. Deze claim treft alle gemeenten in Nederland. De kosten kunnen worden gedekt uit de reserve 'Afvalstoffenheffing'.

Baten

552001 Reserve reiniging
De Belastingdienst heeft de opbrengsten van Nedvang aangemerkt als een BTW belaste ondernemerstaak. De kosten hiervoor bedragen €40.000,- en worden gedekt uit de reserve 'Reiniging'.

552051 Inkomsten reiniging (dividend)
De ROVA heeft aangegeven dat er over 2019 een dividendbedrag van €469,36 per aandeel wordt uitgekeerd. De gemeente Heerde heeft 272 aandelen; dit betekent dat er in totaal €127.666,- wordt ontvangen. De raming hiervoor bedroeg €137.000,-, er moet dus €9.334,- worden afgeraamd.

Lasten en baten

551800 Beheerplan openbaar groen
Vanuit het rijk is er een subsidie 'biodiversiteit' ontvangen van €65.839,-. Dit bedrag wordt besteed aan diverse projecten voor het verhogen van de biodiversiteit op particuliere gronden binnen de gemeentegrenzen (volledig uitvoerend).

Bosbeheer

Toelichting op product Bosbeheer

Het beheer en onderhoud van het gemeentelijk bos- en heidegebied.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Bij- en aframing najaarsnota Prognose 2020 (P+W+najaar Realisatie 2020 Restant 2020 (excl. doorbelasting)
Lasten
Bosbeheer
502200 Gebouwen Bosbedrijf 0 8.705 8.826 -121
555000 Bosbeheer 0 95.360 60.422 34.938
555050 Recreatiebeheer 0 3.034 0 3.034
Totaal Bosbeheer 0 107.099 69.249 37.850
Totaal Lasten 0 107.099 69.249 37.850
Baten
Bosbeheer
502200 Gebouwen Bosbedrijf 0 -4.555 -2.887 -1.668
555000 Bosbeheer 0 -146.066 -105.249 -40.817
Totaal Bosbeheer 0 -150.621 -108.136 -42.485
Totaal Baten 0 -150.621 -108.136 -42.485

Toelichting op de lasten en baten Bosbeheer

Geen opmerkingen.