Meer
Publicatiedatum: 10-07-2020

Inhoud

Programma onderdelen

Overzicht overhead

Wat heeft het gekost?

Toelichting op product Overhead

In 2017 zijn nieuwe BBV-voorschriften ingevoerd. Hierin is de verplichting opgenomen om de overheadkosten van de ambtelijke organisatie apart inzichtelijk te maken.

Onder overhead wordt verstaan: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

Concreet zijn dit de kosten van huisvesting, verzekeringen, facilitaire zaken, ICT en alle salariskosten en overige personeelskosten van het ondersteunende personeel. Een overzicht van de overheadkosten van de gemeente Heerde (zowel raming als realisatie voor 2019) met de berekening van het overheadpercentage is hieronder samengevat weergegeven.

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de grootste verschillen zich voordoen bij 'Facilitaire zaken', 'salariskosten overheadpersoneel', 'overige personeelskosten' en 'salariskosten direct personeel'. Deze verschillen worden hieronder toegelicht.

Facilitaire zaken (voordeel € 42.000,-)
Bij dit onderdeel is op meerdere posten minder uitgegeven dan de raming. de verzekeringskosten zijn €13.000,- lager doordat de computerverzekering is overgeheveld naar automatisering. Verder zijn de kosten voor de WA-verzekering lager dan geraamd. Voor printers, kopieerapparaten en papier is, ondanks de neerwaartse bijstelling bij de najaarsnota, €19.000,- minder uitgegeven.  De belangrijkste oorzaak hiervan is dat het contract voor de  kopieerapparaten opnieuw is afgesloten. Dit contract is nu gebaseerd op de veel lagere afname door het papierloos werken. Het vorige contract was gebaseerd op een  hogere minimale afname als gevolg van het oude kantoorconcept. Ook de kosten van papier lopen nog steeds terug door de verdergaande automatisering.  Tenslotte is er minder uitgegeven aan abonnementen (€3.000,- eveneens oorzaak digitalisering), telefoonkosten (€5.000,- oude contracten zijn  omgezet naar goedkopere nieuwe contracten) en schoonmaakartikelen (€2.000,-).

Salariskosten overheadpersoneel (voordeel €48.000,-) / salariskosten direct personeel (nadeel €137.000,-)
Zoals uit onderstaand staatje blijkt is het beschikbare salarisbudget (vacatureruimte) gebruikt om extern in te huren; op het budget voor vast personeel wordt €451.000,- overgehouden, het budget voor inhuur is echter met €564.000,- overschreden. Veelal is er ingehuurd voor specifieke, tijdelijke functies op het gebied van het sociaal domein en vergunningverlening of voor ziektevervanging. Deze kosten worden vaker direct toegerekend; de vervanging door extern personeel op bedrijfsvoeringsonderdelen (overhead) heeft minder vaak plaatsgevonden. Dit is de verklaring van de onderschrijding bij de salariskosten van overheadpersoneel (€48.000,-) en de forsere (duurdere inhuur) overschrijding bij het directe personeel van €137.000,-.

Overige personeelskosten (voordeel €84.000,-)
Het voordeel op deze post is hoofdzakelijk toe te schrijven aan lagere opleidingskosten en minder reis- en verblijfskosten. Ook is er minder geld uitgegeven aan dienst- en werkkleding.

Totaal Personeelskosten 2019 (excl. bestuur; totaal nadeel € 4.000,-)

Op de totale personeelskosten (vast personeel, inhuur, vervanging ziekte,  bovenformatief personeel en overige personeelskosten) is in 2019  €4.000,- meer uitgegeven.  In onderstaande tabel is dit verschil per onderdeel uitgesplitst. De taakstelling van €300.000,-op Bedrijfsvoering  is volledig gerealiseerd.