Meer
Publicatiedatum: 10-07-2020

Inhoud

Programma onderdelen

3. (Openbare) ruimte, ondernemen en wonen

Toelichting op programma (Openbare) ruimte, ondernemen en wonen

Dit programma gaat over duurzaamheid, het beheer en onderhoud van de openbare ruimte en het bos, ruimtelijke ontwikkelingen, economie, recreatie en toerisme en bouwen en wonen. Onder dit programma valt ook het opstellen van de omgevingsvisie, een instrument in het kader van de nog vast te stellen omgevingswet. Met het toepassing van uitnodigingsplanologie hebben we ons al voorbereid op deze wet. Onze rol bij ruimtelijke vraagstukken is daarmee veranderd. De omgevingsvisie maken we samen.

Collegeprogramma (Openbare) ruimte, ondernemen en wonen

Wat hebben we bereikt?

Omgevingsvisie

  • Een integrale toekomstbestendige omgevingsvisie.

Economie

  • Ondernemers ervaren de gemeente als een partner die meedenkt en faciliteert en samen met hen bouwt aan een sterke, vitale en duurzame economie. 

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Duurzaamheid

  • Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties nemen we onze verantwoordelijkheid om binnen enkele decennia energieneutraal te wonen en zo min mogelijk afval te produceren, om ons duurzaam te verbinden aan de toekomst.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Bouwen en Wonen

  • Voldoende betaalbare koop- en huurwoningen, verduurzaming van de bestaande woningvoorraad en duurzame nieuw gebouwde woningen.
  • Partijen die weten wat de woningbehoefte is, nemen deel aan het overleg om de woningbouwagenda te bepalen.

Duurzaamheid

Toelichting op product Duurzaamheid

De kosten van de ambtelijke capaciteit, eventuele externe advisering en de bijdrage aan het energieloket en regiotaken.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2018 Primaire begroting 2019 Begr.wijz. 2019 Begroting 2019 (P+W) Realisatie 2019 Verschil
Lasten
521600 Duurzaamheid 37.022 70.612 29.000 99.612 62.853 36.759
521601 Reserve Duurzaamheid 32.402 0 0 0 0 0
Totaal Lasten 69.424 70.612 29.000 99.612 62.853 36.759
Baten
521600 Duurzaamheid 0 0 0 0 0 0
Totaal Baten 0 0 0 0 0 0

Toelichting op de lasten en baten product Duurzaamheid

Lasten

521600 Duurzaamheid
Op het product Duurzaamheid is  €37.000,- van het beschikbaar gestelde budget overgehouden. Dit komt omdat de externe advisering voor de Regionale Energiestrategie (RES) en de transitievisie warmte pas in 2020 gaat plaatsvinden. De raad wordt daarom bij de resultaatbestemming voorgesteld om dit resterende budget naar 2020 over te hevelen.

 

Economie

Toelichting op product Economie

Ambtelijke capaciteit, externe advisering bijdrage vitale vakantieparken, bijdragen aan de Regio Zwolle en de Cleantech Regio, de huur van het plein van de Johanneskerk in Heerde en energieverbruik  ten behoeve van de markt.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2018 Primaire begroting 2019 Begr.wijz. 2019 Begroting 2019 (P+W) Realisatie 2019 Verschil
Lasten
533000 Economische zaken 91.174 106.495 184.164 290.659 285.231 5.428
533050 Markten 22.098 15.513 4.500 20.013 28.313 -8.300
533100 Festiviteiten 3.208 3.491 0 3.491 3.694 -203
Totaal Lasten 116.481 125.499 188.664 314.163 317.237 -3.074
Baten
533000 Economische zaken -2.900 0 0 0 0 0
533050 Markten -6.761 -21.580 0 -21.580 -14.111 -7.469
533100 Festiviteiten 2.206 -1.230 0 -1.230 -1.840 610
533150 Marktgelden -13.402 0 0 0 132 -132
Totaal Baten -20.857 -22.810 0 -22.810 -15.820 -6.990

Toelichting op de lasten en baten product Economie

Lasten

Bij het product Economie is €3.000,- meer uitgegeven dan de raming. De geringe afwijkingen worden hieronder kort toegelicht.

Bijdrage gemeenschappelijke regelingen €11.000
Hogere doorbelasting salarissen -/- €7.000
Bijdrage Ondernemersfonds -/- €4.000
Hogere energiekosten markten -/- €5.000
Overige afwijkingen (niet toegelicht) €2.000
Totaal -/- €3.000

533000 Economische zaken
Voorheen werd er aan de Regio Noord-Veluwe (RNV) een bijdrage betaald voor de sociaal economische ontwikkeling van de regio. Het gevolg van de overgang  naar de Regio Stedendriehoek is dat deze regio op andere (beleids)terreinen activiteiten ontplooid; hierdoor is dit budget van  € 11.000,- niet aangesproken in 2019.

De afdeling ROW heeft in 2019 extern personeel ingehuurd; deze kosten worden naast de reguliere salariskosten evenredig doorbelast naar de producten. Hierdoor zijn de werkelijke kosten €7.000,- hoger dan de raming.

De bijdragen voor het Ondernemersfonds worden middels de O.Z.B. geïnd en worden vervolgens doorbetaald. De werkelijke bijdragen en dus ook de doorbetalingen waren €4.000,- hoger dan de raming.

533050 Markten
De energiekosten voor de (mini)markten zijn €5.000,- hoger dan geraamd; ook voor 2018 waren de uitgaven hoger dan de raming. Bij de begroting 2021 e.v. wordt gekeken of dit budget naar boven moet worden bijgesteld. Daarnaast is ook bij dit subproduct bijna €4.000,- meer aan salarissen doorbelast.

 

Baten

533050 Markten
Als gevolg van het teruglopend aantal marktkramen is bij dit subproduct €7.000,- minder aan inkomsten ontvangen; het resterende verschil is gering en is niet verder toegelicht. 

Toerisme

Toelichting op product Toerisme

Faciliteren van ‘Wij zijn Heerde’, Visit Veluwe, promotie van Cittaslow en toeristische infrastructuur.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2018 Primaire begroting 2019 Begr.wijz. 2019 Begroting 2019 (P+W) Realisatie 2019 Verschil
Lasten
533200 Toerisme & Recreatie 273.766 374.962 21.736 396.698 366.399 30.299
533201 Reserve Toerisme & Recreatie 5.077 0 2.250 2.250 2.426 -176
Totaal Lasten 278.844 374.962 23.986 398.948 368.824 30.124
Baten
533200 Toerisme & Recreatie -21.547 0 -2.250 -2.250 -2.426 176
Totaal Baten -21.547 0 -2.250 -2.250 -2.426 176

Toelichting op de lasten en baten product Toerisme

Lasten

De uitgaven zijn bij het product Toerisme €30.000,- lager dan de raming. Hiervoor zijn 2 oorzaken aan te wijzen.

Lagere kapitaallasten €43.000
Hogere doorbelasting salarissen -/- €13.000
Totaal €30.000

 

533200 Toerisme & Recreatie
De kapitaallasten onderschrijden met €43.000,- de begroting. Dit komt doordat bij de begroting de investering van de gebiedsontwikkeling per abuis voor het dubbele bedrag was opgenomen. Daarnaast is de investering 'renovatie recreatieve fietspaden' nog niet uitgevoerd.

De afdeling ROW heeft in 2019 extern personeel ingehuurd; deze kosten worden naast de reguliere salariskosten evenredig doorbelast naar de producten. Hierdoor zijn de werkelijke kosten €13.000,- hoger dan de raming.

 

Baten
Geen opmerkingen.

 

Bouwen en wonen

Toelichting op product Bouwen en Wonen

Ambtelijke capaciteit, beheerkosten startersleningen, bijdragen aan externe onderzoeken en aan de regionaal woonruimteverdeelcommissie, kosten voor de woonwagens die op het terrein Krimpenbos staan en leges WABO voor bouwvergunningen.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2018 Primaire begroting 2019 Begr.wijz. 2019 Begroting 2019 (P+W) Realisatie 2019 Verschil
Lasten
545000 Volkshuisvesting 87.189 74.204 18.000 92.204 104.415 -12.211
545050 Woonwagenkamp 970 10.265 0 10.265 3.858 6.407
545100 Vergunning & toezicht Bouwen 653.164 396.381 21.700 418.081 439.705 -21.624
545200 Leges WABO 4.659 0 0 0 0 0
545250 Milieubeheer 276.722 283.483 33.246 316.729 299.575 17.154
Totaal Lasten 1.022.704 764.333 72.946 837.279 847.554 -10.275
Baten
545000 Volkshuisvesting -6.496 0 0 0 -5.629 5.629
545050 Woonwagenkamp -3.321 -5.060 0 -5.060 -3.692 -1.368
545200 Leges WABO -676.936 -503.000 -56.250 -559.250 -633.865 74.615
545250 Milieubeheer -57.887 -62.162 0 -62.162 -61.632 -530
Totaal Baten -744.639 -570.222 -56.250 -626.472 -704.818 78.346

Toelichting op de lasten en baten product Bouwen en Wonen

Lasten

De uitgaven zijn bij het product Bouwen en Wonen €10.000,- hoger dan de raming. De verschillen zijn hieronder toegelicht.

Hogere doorbelasting salarissen/externe advisering -/- €38.000
Lagere kosten woonwagenkamp €6.000
Lagere kosten milieu uitvoeringsplannen/bijdrage Omgevingsdienst €21.000
Overige afwijkingen ( niet toegelicht)  €1.000
Totaal -/- €10.000

Algemeen
De afdeling ROW heeft in 2019 extern personeel ingehuurd; deze kosten worden naast de reguliere salariskosten evenredig doorbelast naar de producten. Hierdoor zijn de werkelijke kosten €38.000,- hoger dan de raming. Overigens is de loonsom van de totale organisatie niet overschreden in 2019; er is naast het volledig realiseren va de taakstelling van €300.000,-, een gering bedrag overgehouden.

545050 Woonwagenkamp
In 2017 is er groot onderhoud uitgevoerd bij het woonwagenkamp. Hierdoor kon het onderhoud voor 2019 worden beperkt.  Daarnaast zijn de kosten van de Lucrato-medewerkers niet naar dit onderdeel doorbelast; in totaliteit een besparing van €6.000,-.

545250 Milieubeheer
Aan de Milieu Uitvoeringsplannen is €21.000,- minder uitgegeven dan geraamd; hiervoor zijn de volgende drie oorzaken aan te wijzen.
Voor de uitvoering van milieucontroles bij bedrijven die niet zijn overgedragen aan de Omgevingsdienst is in 2019 scherp ingeschreven en is een besparing van 50% op de geraamde kosten gerealiseerd.
Als gevolg van de in 2019 heersende onduidelijkheid over de inrichting van het landelijk bodembeleidskader onder de vlag van de toekomstige Omgevingswet en de PFAS-problematiek, is het budget van deze post bewust niet ingezet. Tenslotte is het budget voor noodzakelijk onderzoek als gevolg van handhavingszaken en handhavingsverzoeken voor ongeveer 60% ingezet.

 

Baten

De inkomsten zijn €78.000,- hoger dan de raming. Hoofdzakelijk komt dit door de leges WABO; hiervoor is €74.000,- meer ontvangen. Het oorspronkelijke budget van €500.000,- is in de najaarsnota 2019 'voorzichtig' bijgesteld met €56.000,- omdat op dat moment veel onzekerheid bestond over de gevolgen van de stikstofcrisis. Uiteindelijk zijn deze gevolgen meegevallen; het effect van de bouwstop op het aantal afgegeven bouwvergunningen was minimaal waardoor de werkelijke legesopbrengst aanzienlijk hoger is uitgekomen dan verwacht. 

Het resterende verschil is een niet geraamde renteopbrengst van de starterslening.

 

Ruimtelijke ontwikkeling

Toelichting op product Ruimtelijke ontwikkeling

Ambtelijke capaciteit voor eigen plannen, initiatieven van derden en planschades en externe advisering hierover.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2018 Primaire begroting 2019 Begr.wijz. 2019 Begroting 2019 (P+W) Realisatie 2019 Verschil
Lasten
547000 RO eigen plannen 138.157 211.089 0 211.089 213.401 -2.312
547050 RO initiatieven van derden 156.807 144.097 25.000 169.097 187.807 -18.710
547100 RO toezicht handhaving 2.422 2.561 0 2.561 2.933 -372
547150 Planschades 24.006 25.000 15.000 40.000 28.129 11.871
547250 Omgevingswet 0 0 79.125 79.125 415 78.710
Totaal Lasten 321.393 382.747 119.125 501.872 432.685 69.187
Baten
547000 RO eigen plannen -19.014 -33.710 0 -33.710 0 -33.710
547050 RO initiatieven van derden -108.087 -48.980 0 -48.980 -39.330 -9.650
547150 Planschades -1.800 -25.000 0 -25.000 -19.147 -5.853
Totaal Baten -128.901 -107.690 0 -107.690 -58.477 -49.213

Toelichting op de lasten en baten product Ruimtelijke ontwikkeling

Lasten

Voor het product Ruimtelijke ontwikkeling is €69.000,- minder uitgegeven dan was geraamd. De belangrijkste verschillen zijn hieronder toegelicht.

Hogere doorbelasting personeel -/- €17.000
Niet benut budget Omgevingswet €79.000
Overige afwijkingen (niet toegelicht) €7.000
Totaal €69.000

547050 RO initiatieven van derden
De afdeling ROW heeft in 2019 extern personeel ingehuurd; deze kosten worden naast de reguliere salariskosten evenredig doorbelast naar de producten. Hierdoor zijn de werkelijke kosten €17.000,- hoger dan de raming.

547250 Omgevingswet
In 2019 zijn er geen externe kosten gemaakt voor de Omgevingswet.  De raad wordt voorgesteld om dit budget naar 2020 over te hevelen. Een deel van dit budget (€45.000,-) kan worden ingezet om, conform collegebesluit van 24 maart 2020, het huidige omgevingspakket te actualiseren/professionaliseren zodat dit de komende jaren nog kan worden gebruikt.

Baten

De inkomsten zijn bij dit onderdeel €49.000,- lager dan de raming. De oorzaken van deze geringere inkomsten zijn hieronder weergegeven.

Geen ontvangen inkomsten RO eigen plannen -/- €34.000
Minder RO-procedures -/- €10.000
Minder te verhalen planschades -/- €6.000
Overige afwijkingen (niet toegelicht)
€1.000
Totaal -/- €49.000

547000 RO eigen plannen
De raming voor inkomsten uit eigen RO-plannen wordt in de praktijk niet of nauwelijks gerealiseerd. Deze post moet bij de voorjaars-/perspectiefnota worden afgeraamd.

547050 RO initiatieven van derden
In 2019 is de lagere inkomst van €10.000,- het gevolg van  minder RO-procedures. Tevens is door de stikstofproblematiek vertraging opgelopen in de afhandeling; sommige procedures liggen nog steeds stil. Ook dit is van invloed op de (lagere) inkomsten.

547150 Planschades
De inkomsten bij planschades zijn €6.000,- lager dan de raming. Voor deze post wordt jaarlijks €25.000,- geraamd; dit is de gemiddelde ontvangst van de afgelopen jaren. In 2019 zijn de werkelijke inkomsten iets lager, hiervoor is geen duidelijke oorzaak aan te wijzen.

Accommodaties

Toelichting op product Accommodaties

Betreft accommodaties die zichtbaar en hoorbaar zijn in de openbare ruimte en de vrijkomende locaties als De Hank, 't Honk en Willem-Alexanderschool.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2018 Primaire begroting 2019 Begr.wijz. 2019 Begroting 2019 (P+W) Realisatie 2019 Verschil
Lasten
502060 Carillion 1.227 1.600 0 1.600 1.471 129
502080 Podiumvoorziening dorpsplein Heerde 0 1.040 0 1.040 0 1.040
502120 Muziekkoepel Veessen 0 100 0 100 128 -28
502180 Stalling werf 12.774 15.390 0 15.390 14.338 1.052
502640 Flessenbergerweg 39 21.311 22.215 0 22.215 26.808 -4.593
502680 Villa Jacoba 29.948 32.870 7.500 40.370 38.668 1.702
502740 Nachtegaalweg 48 29.757 21.547 0 21.547 45.185 -23.638
549150 Onderhoudsplan gem. accommodaties 146.608 150.392 0 150.392 142.377 8.015
549200 Vrijkomende locaties 343.360 48.500 0 48.500 31.121 17.379
549201 Reserve vrijkomende locaties 642.000 0 0 0 0 0
Totaal Lasten 1.226.984 293.654 7.500 301.154 300.096 1.058
Baten
502180 Stalling werf -650 0 0 0 -600 600
502640 Flessenbergerweg 39 -11.773 0 -8.760 -8.760 -9.211 451
502680 Villa Jacoba -17.796 -17.054 0 -17.054 -20.748 3.694
502740 Nachtegaalweg 48 -691 -1.800 0 -1.800 -394 -1.406
549150 Onderhoudsplan gem. accommodaties -38.651 -36.060 0 -36.060 -34.921 -1.139
549200 Vrijkomende locaties -1.051.643 -28.860 -160.000 -188.860 -29.959 -158.901
549201 Reserve vrijkomende locaties -72.550 0 0 0 0 0
Totaal Baten -1.193.756 -83.774 -168.760 -252.534 -95.833 -156.701

Toelichting op de lasten en baten product Accommodaties

Lasten

Bij het product accommodaties is €1.000,- minder uitgegeven dan geraamd. De afwijkingen kunnen als volgt worden verklaard.

Hogere kosten onderhoud Nachtegaalweg 48 /- €24.000
Lagere kosten onderhoud gemeentelijke accommodaties €8.000
Lagere kosten onderhoud vrijkomende locaties €17.000
Totaal €1.000

502740 Nachtegaalweg 48
Bij de Nachtegaalweg zijn in 2019 extra onderhoudskosten gemaakt om een daklekkage te verhelpen; ook waren de energiekosten hoger dan de raming (€10.000,-). Daarnaast is er een vergoeding van €13.000,- betaald aan de voormalig huurder van het pand voor verbeteringen die deze gebruiker in de afgelopen jaren heeft aangebracht. 

 549150 Onderhoudsplan gemeentelijke accommodaties
Voor het onderhoud van de woningen die in eigendom zijn van de gemeente wordt jaarlijks een onderhoudsbudget geraamd voor extra kosten/calamiteiten. In 2019 is het niet nodig geweest om hiervan gebruik te maken; van dit budget is €11.000,- overgehouden. Het verzekeren van de woningen was daarentegen €3.000,- duurder dan de raming.

549200 Vrijkomende locaties
Na de bouw van de Rhijnsberg en de Heerd is er een aantal locaties vrijgekomen die opnieuw moeten worden ontwikkeld (uitnodigingsplanologie). De kosten en eventuele opbrengsten van deze locaties worden op dit subproduct verantwoord. Inmiddels zijn nog niet alle locaties verkocht; sommige worden nog verhuurd, andere worden nog in stand gehouden totdat deze zijn verkocht. Voor het onderhoud geldt dat hier terughoudend mee wordt omgegaan omdat het niet zinvol is om in  panden te investeren die op de nominatie staan om te worden afgestoten. Dit is de reden dat er van het onderhoudsbudget €12.000,- is overgehouden. Het resterende voordeel van €5.000,- is behaald op een besparing van de schoonmaakkosten en het waterverbruik.

Baten

Bij de najaarsnota 2019 is er een ontvangst van €160.000,- opgenomen voor de verkoop van de Hank. In werkelijkheid was deze opbrengst fors lager doordat er nog meerkosten moesten worden betaald voor asbestverwijdering; er is uiteindelijk €37.000,- ontvangen. De overdracht van deze locatie heeft echter pas in 2020 plaatsgevonden dus de opbrengst is ook in dat jaar in de boekhouding verwerkt. Dit is de verklaring van de lagere inkomsten van €157.000,- bij dit product (behoudens een klein verschil in de huurinkomsten).

Gebiedsontwikkeling

Toelichting op product Gebiedsontwikkeling

De afwikkeling van de projecten Gebiedsontwikkeling Veessen-Wapenveld vindt in 2018 plaats.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2018 Primaire begroting 2019 Begr.wijz. 2019 Begroting 2019 (P+W) Realisatie 2019 Verschil
Lasten
537000 Gebiedsontwikkeling 1.414.605 0 0 0 0 0
Totaal Lasten 1.414.605 0 0 0 0 0
Baten
537000 Gebiedsontwikkeling -1.663.775 0 0 0 0 0
537001 Reserve gebiedsontwikkeling -38.294 0 0 0 0 0
Totaal Baten -1.702.068 0 0 0 0 0

Toelichting op lasten en baten product Gebiedsontwikkeling

Geen opmerkingen; dit project is in 2018 afgerond.

Beheer en onderhoud

Toelichting op product Beheer en Onderhoud

Beheer en onderhoud van kapitaalgoederen (wegen, fietspaden, groen, openbare verlichting, riolering, speeltoestellen) en grondzaken.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2018 Primaire begroting 2019 Begr.wijz. 2019 Begroting 2019 (P+W) Realisatie 2019 Verschil
Lasten
502100 Zoutloods 27.341 0 5.000 5.000 37.721 -32.721
502500 Sportpark Molenbeek 8.094 7.950 0 7.950 46.852 -38.902
502520 Sportpark Eeuwlanden 9.890 5.120 0 5.120 8.320 -3.200
502540 Sportpark Monnikenbos 8.367 6.630 0 6.630 12.936 -6.306
502560 Sportpark Veessen 1.771 1.520 0 1.520 1.843 -323
502620 Aula en baarhuisjes 17.997 24.730 0 24.730 29.660 -4.930
515703 Schade persleiding meenseweg brandstraat 859 0 0 0 0 0
515801 Lichtmast Groteweg Wapenveld 1.262 0 0 0 0 0
515802 Elburgerweg aanrijding 1.063 0 0 0 0 0
515803 schade wegdek Zwolseweg 94 1.063 0 0 0 0 0
515804 Hoorneveenseweg hoek Veldweg 871 0 0 0 0 0
515806 Rova Kerkstraat 2.120 0 0 0 0 0
515809 Kerkdijk/Weteringdijk 6.300 0 0 0 0 0
515811 Beatrixweg brugleuning 1.963 0 0 0 0 0
549300 Buitensportaccommodaties 299.239 346.653 360.000 706.653 690.105 16.548
551000 Gemeentelijke gronden 106.891 67.291 0 67.291 64.126 3.165
551050 Erfpachten 11.082 9.890 0 9.890 9.920 -30
551100 Kadaster & Landmeten 30.443 50.908 0 50.908 31.925 18.983
551102 77-BB-FF Peugeot partner 1.032 0 0 0 110 -110
551150 Straatreiniging&Gladheidbestrijding 115.095 142.174 0 142.174 104.288 37.886
551200 Beheerplan Wegen 1.220.133 1.583.190 53.000 1.636.190 1.385.591 250.599
551201 Reserve Beheerplan Wegen 1.108.347 0 0 0 0 0
551202 35-VVG-5 Ford 6.044 0 0 0 3.138 -3.138
551203 34-VVG-5 Ford 3.190 0 0 0 3.957 -3.957
551204 BL-BH-33 Vrachtauto Mercedes 5.627 0 0 0 1.205 -1.205
551205 23-KBK-5 Peugeot partner 5.694 0 0 0 3.318 -3.318
551206 2-VDZ-49 peugeot partner 3.974 0 0 0 4.558 -4.558
551207 Tractor New Holland TR-AK-GH 21.651 0 0 0 17.100 -17.100
551208 5-VZL-60 Mitsubishi 6.010 0 0 0 10.877 -10.877
551209 BX-VD-29 vrachtauto Mercedes 18.341 0 0 0 17.715 -17.715
551210 5-VHF-05 Porter 1.3 kipper 2.236 0 0 0 1.341 -1.341
551211 T4-03-0 New Holland 40/30 7.058 0 0 0 14.167 -14.167
551212 Versnipperaar Schiesling 105MX 584 0 0 0 212 -212
551213 DI-VE-RS wegen bladblazers ed 9.382 0 0 0 8.165 -8.165
551214 Klepelmaaier 4.972 0 0 0 7.456 -7.456
551220 Gronddepot 32.080 54.659 0 54.659 44.100 10.559
551250 Huisnummering/straatnaamborden 1.925 1.790 0 1.790 982 808
551350 Herstel degeneratieschade 119.598 108.616 0 108.616 110.037 -1.421
551351 reserve Herstel degeneratieschade 43.000 0 0 0 0 0
551400 Beheerplan Kunstwerken 236.989 250.949 0 250.949 250.321 628
551450 Verkeersmaatregelen 106.360 117.556 6.000 123.556 100.777 22.779
551600 Beheerplan Water 81.416 96.725 0 96.725 70.573 26.152
551650 Verkeers- en vervoersplan 37.051 38.356 0 38.356 36.753 1.603
551750 Beheerplan Verlichting 171.982 230.187 0 230.187 233.295 -3.108
551800 Beheerplan Openbaar groen 1.062.496 1.073.891 35.000 1.108.891 1.050.974 57.917
551802 1-VKL-31 Mercedes 7.162 0 0 0 5.947 -5.947
551803 8-VTN-63 Mercedes 9.786 0 0 0 10.109 -10.109
551804 5-VZL-61 Mitsubishi 4.901 0 0 0 10.701 -10.701
551805 8-VJF-85 Mercedes 10.383 0 0 0 9.433 -9.433
551806 5-VZL-62 Mitsubishi 4.221 0 0 0 8.602 -8.602
551807 94-BV-ZB Porter 1.3 kipper 1.683 0 0 0 1.455 -1.455
551808 2-VFL-73 Mercedes 4.331 0 0 0 4.959 -4.959
551810 VB-868-H Mercedes 5.104 0 0 0 6.389 -6.389
551811 Versnipperaar Shiesling 400 ZX 0 0 0 0 157 -157
551812 56-BX-DD Mercedes 3.900 0 0 0 4.366 -4.366
551813 SA-BO John Deere 5.999 0 0 0 6.453 -6.453
551814 Di-Ve-RS bladblazer groen 12.182 0 0 0 18.590 -18.590
551815 BO-OM-ER 5.865 0 0 0 3.515 -3.515
551816 KU-BO-TA 3.050 0 0 0 3.653 -3.653
551817 RA-NS-OM 3.505 0 0 0 2.540 -2.540
551850 Beheerplan Speeltuinen 70.668 77.091 -5.000 72.091 57.961 14.130
551900 Onderhoudsplan Begraafplaatsen 332.690 393.340 0 393.340 396.377 -3.037
551901 Reserve Begraafplaatsen 0 0 16.308 16.308 0 16.308
551902 HA-ZA-A Hansa Kraan 7.184 0 0 0 13.851 -13.851
551903 DI-VE-RS Begraafplaats bladblazers ed 9.406 0 0 0 15.288 -15.288
552000 Onderhoudsplan Reiniging 1.401.056 1.466.328 84.667 1.550.995 1.475.363 75.632
552100 Onderhoudsplan Riolering 1.448.482 1.124.991 0 1.124.991 1.100.663 24.328
552102 DI-VE-RS ROM 1.878 0 0 0 1.090 -1.090
552200 Huisaansluiting riolering 12.344 1.858 0 1.858 8.078 -6.220
Totaal Lasten 8.334.663 7.282.393 554.975 7.837.368 7.579.959 257.409
Baten
502540 Sportpark Monnikenbos -1.166 0 0 0 0 0
502560 Sportpark Veessen -369 0 0 0 -804 804
515703 Schade persleiding meenseweg brandstraat -859 0 0 0 0 0
515801 Lichtmast Groteweg Wapenveld -1.262 0 0 0 0 0
515802 Elburgerweg aanrijding -1.063 0 0 0 0 0
515803 schade wegdek Zwolseweg 94 -1.063 0 0 0 0 0
515804 Hoorneveenseweg hoek Veldweg -871 0 0 0 0 0
515806 Rova Kerkstraat -2.120 0 0 0 0 0
515809 Kerkdijk/Weteringdijk -6.300 0 0 0 850 -850
515811 Beatrixweg brugleuning -1.963 0 0 0 0 0
549300 Buitensportaccommodaties -42.182 -52.235 0 -52.235 -42.624 -9.611
549301 Reserve buitensportaccommodaties 0 0 -360.000 -360.000 -359.913 -87
551000 Gemeentelijke gronden -46.677 -63.727 -55.000 -118.727 -172.939 54.212
551001 Reserve Gemeentelijke gronden -22.363 0 0 0 0 0
551050 Erfpachten -45.364 -38.899 0 -38.899 -53.986 15.087
551100 Kadaster & Landmeten -1.375 -2.130 0 -2.130 -1.660 -470
551150 Straatreiniging&Gladheidbestrijding 0 0 0 0 -1.778 1.778
551200 Beheerplan Wegen -1.108.347 0 0 0 -9.081 9.081
551201 Reserve Beheerplan Wegen -138.158 0 0 0 0 0
551220 Gronddepot -32.080 -54.659 0 -54.659 -44.100 -10.559
551350 Herstel degeneratieschade -79.209 -8.750 0 -8.750 -85.376 76.626
551351 reserve Herstel degeneratieschade -68.997 -85.000 -53.000 -138.000 -53.648 -84.352
551401 Reserve Beheerplan Kunstwerken -164.313 -180.657 0 -180.657 -180.316 -341
551450 Verkeersmaatregelen -153 0 0 0 0 0
551550 Inritvergunningen 0 0 0 0 -640 640
551650 Verkeers- en vervoersplan -286 0 0 0 0 0
551750 Beheerplan Verlichting -4.997 -4.830 0 -4.830 -4.409 -421
551800 Beheerplan Openbaar groen 0 0 0 0 0 0
551901 Reserve Begraafplaatsen -77.885 -43.068 0 -43.068 -21.863 -21.205
551950 Inkomsten begraafplaatsen -462.760 -497.493 -16.308 -513.801 -579.547 65.746
552001 Reserve Reiniging -195.252 -140.608 -27.546 -168.154 -304.044 135.890
552050 Inkomsten reiniging -1.686.344 -1.777.549 -38.861 -1.816.410 -1.653.697 -162.713
552100 Onderhoudsplan Riolering 0 -66.417 17.761 -48.656 0 -48.656
552150 Inkomsten riolering -1.746.421 -1.389.476 -17.761 -1.407.237 -1.387.634 -19.603
552200 Huisaansluiting riolering -1.680 -1.858 0 -1.858 -21.000 19.142
Totaal Baten -5.941.879 -4.407.356 -550.715 -4.958.071 -4.978.209 20.138

Toelichting op de lasten en baten Beheer en Onderhoud

502100 Zoutloods
In de najaarsnota is €5.000,- opgenomen voor onderzoeken bodem, flora en fauna ivm overdracht terrein. De uitgaven zijn met bijna €7.000,- overschreden. Er bleken nadere onderzoeken noodzakelijk naar aanleiding van een uitgevoerde quick scan. Ook moest er een aanvullende uitwerking gebeuren van een bodemonderzoek die nodig was in het kader van het bestemmingsplan. Beide zaken waren vooraf bij de raming niet voorzien.

Verder is bij de bezuinigingsvoorstellen de kapitaallast van de zoutloods afgeraamd omdat de zoutloods in 2019 verkocht zou worden. In werkelijkheid zijn nog steeds kapitaallasten geboekt voor een bedrag van €24.100,-.

502500 Sportpark Molenbeek
In verband met herstellen van problemen met de riolering op dit sportpark (bijna €31.000,-) en een niet geraamd bedrag voor afboeking energiekosten Molenbeek €8.200,- zijn de kosten hier met bijna €39.000,- overschreden. De problemen met de riolering waren groot. De boomwortels drukten voor 80% de riolering uit elkaar. Van te voren was niet in te schatten hoe groot dit probleem was.

502620 Aula en baarhuisjes
Deze kostenplaats maakt onderdeel uit van de exploitatie van begraafplaatsen, die hieronder als één geheel is toegelicht. In totaal is hier bijna €5.000,- meer uitgegeven onder andere door meer schoonmaakkosten en ledigen van containers.

549300 Buitensportaccommodaties
De kapitaallasten zijn €18.500,- lager uitgevallen dan geraamd. Er zijn nog diverse investeringen niet uitgevoerd (vervangen beregeningsinstallatie / 2 x renovatie sportvelden)  en dat geeft een besparing op de kapitaallasten.

551100 Kadaster en Landmeten
De budgetten voor het kadaster en landmeten zijn in beperkte mate uitgegeven omdat het aanbod van werkzaamheden beperkt was. Verder zijn er kosten betaald via de investeringen. Op dit product is hierdoor  bijna €19.000,- minder uitgegeven.

551150 Straatreiniging en gladheidbestrijding
Vanwege de zachte winter zijn de kosten voor het strooien beperkt gebleven. Hierop werd €24.800,- op bespaard. Ook op de kosten van de post onkruidbestrijdingen op verhardingen is voor een bedrag van €18.500,- minder uitgegeven dan geraamd omdat door de droge zomer veel minder onkruid is gegroeid. Dit bedrag was gereserveerd voor bestrijding van de Japanse duizendschoon, maar er wordt nog uitgezocht op welke manier dit het beste bestreden kan worden.

551200 Beheerplan wegen
De kapitaallasten zijn bijna €81.000,- lager uitgevallen dan geraamd. Dat is het gevolg van uitgestelde investeringen. De budgetten voor brandstof, belastingen, verzekeringen en onderhoud voor de tractiemiddelen zijn begroot op dit beheerplan wegen maar gerealiseerd op de afzonderlijke tractie. Dat geeft een vertekend beeld op dit product. Verder zijn aan uitgaven derden (zonder de tractie) €20.000,- minder uitgegeven dan geraamd.  De reden hiervan is dat de uitgaven voor kleding en uitrusting en opleiding en ontwikkeling hier gebudgetteerd worden maar op de afdelingskostenplaatsen worden uitgegeven. Het gaat hier om 2 x een budget van €13.000,-

551202 55-VVG-5 Ford tot en met 551214 Klepelmaaier
Op deze onderdelen staan de tractiemiddelen waarop in 2019 €93.200,- is uitgegeven. Op product beheerplan wegen is voor brandstof, belastingen, onderhoud en verzekeringen €94.000,- geraamd, dus geen opmerkingen.

551220 Gronddepot
Uitgangspunt van het eigen gronddepot is dat het depot zichzelf kosten neutraal in stand moet kunnen houden. Tegenover de lasten van €10.559,- staat eenzelfde bedrag aan baten.

551450 Verkeersmaatregelen
Op de kapitaallasten van de investeringen is bijna €14.000,- minder uitgegeven. Onder andere de plaatsing van VRI Brinklaan en aanpassen conflictsituaties GVVP is nog niet uitgegeven.

Verder is op de post materieel en onderhoud €19.600,- gebruikt voor de tractiemiddelen die apart wordt geadministreerd. (zie ook toelichting op wegen en groen).

551600 Beheerplan water
De onderhoudskosten van sloten en grift en de verwerkingskosten hiervan zijn €22.700,- lager uitgevallen dan begroot. Door de droogte is er minder vegetatie in de sloten gegroeid. Tevens is er in 2019 niet gebaggerd. Dat zal dit jaar wel weer gebeuren, samen met het schoonmaken van de duikers.

551800 Beheerplan Openbaar groen
Op dit product is ongeveer €45.000,- minder uitgegeven aan derden. Een deel van het budget wordt gebruikt voor het materieel van Groen dat afzonderlijk wordt benoemd (zie volgende post). Die uitgaven staan dus niet hier. Voor veel beplantingsmateriaal is de inboet en omvorming niet doorgegaan in verband met PFAS. Ook is er minder boomcontrole geweest omdat het tijd heeft gekost (vertraging) om de maatregelen en inventarisatiemethodes aan te passen. De boomcontrole loopt deels door in het jaar 2020. Voor de Eikenprocessierups is nog een bijraming geweest, maar het is achteraf toch iets voordeliger uitgekomen; er is €25.000,- bijgeraamd; hiervan is €20.000,- nodig geweest. Daarnaast is de post salarissen  €10.000,- meegevallen.

551802 tot en met 551817 Materieel groen
De kosten zijn afzonderlijk per voertuig geboekt. Deze uitsplitsing is gemaakt om de uitgaven per voertuig inzichtelijk te maken. Deze kosten zijn niet afzonderlijk geraamd. Er is dus bij elk voertuig een overschrijding in de kosten. De totale lasten van €96.900,- voor de voertuigen worden deels gedekt uit beheerplan Groen (zie vorige post) en uit het overgebleven saldo van het product Beheerplan Wegen.

551850 Beheerplan Speeltuinen
Er is ongeveer €14.000,- overgebleven op deze post. Het is elk jaar moeilijk in te schatten hoeveel de kosten zijn van reparaties en onderhoud van de speeltoestellen. Als deze zich voordoen moeten de kosten worden gemaakt in verband met de veiligheid. Het geraamde bedrag is een gemiddelde. Dit jaar is er geld overgebleven.

551000 Gemeentelijke gronden
De opbrengsten van huren en pachten zijn ongeveer €27.000,- hoger dan de raming. Verder is er grond verkocht aan de Eperweg aan een zorgpartij en grond verkocht aan de Zwolseweg aan een particulier. Ook is er tweemaal een vestiging geweest van een zakelijk recht van opstal met een opbrengst van bijna €10.000,-. Tezamen zijn er €22.000,- meer inkomsten ingeboekt dan geraamd.

551050 Erfpachten
Zoals ook op het product Bosbeheer is toegelicht is er een verschuiving geweest van opbrengsten erfpachten naar dit product. Daarom is hier €15.000,- meer verantwoord dan geraamd.

551350 Herstel degeneratieschade en 551351 Reserve herstel degeneratieschade
Er is een bedrag onttrokken aan de reserve ter hoogte van het verschil tussen de baten (inkomsten van derden vanwege de schade die zij veroorzaakt hebben) en de lasten (onkosten die gemaakt zijn op de schade te herstellen) op dit subproduct.

 

Exploitatie begraafplaatsen

551900 Onderhoudsplan begraafplaatsen en 551950 inkomsten begraafplaatsen en 551901 Reserve begraafplaatsen
De overschrijding van de post personeel van €56.000,- en de onderschrijding van de post Lucrato van €50.300,- en de onderschrijding van de post personeel van derden van €7.270,- moeten in samenhang worden gezien en  compenseren elkaar grotendeels.

De afrekening van de exploitatie begraafplaatsen van 2019 geeft aan dat in totaal de kosten € 61.500,- hoger waren dan waar rekening mee gehouden in de tarieven. (meer kosten tractie €29.100,- en meer overhead €24.400,- en overige verschillen €8.000,-). Deze kosten staan niet allemaal op "onderhoudsplan begraafplaatsen" maar ook op "overhead" en "tractie".

Er zijn 34 meer begrafenissen geweest dan geraamd waardoor er €48.500,- meer is binnengekomen.

In de berekening van afkoopsommen onderhoud graven werd rekening gehouden met 43 afkopingen. In werkelijkheid is er 49 keer afgekocht, waardoor er € 28.500,- meer is ontvangen dan geraamd.

De exploitatie begraafplaatsen eindigt met een klein positief saldo van bijna €5.000,- ten opzichte van de berekening van de tarieven. Er wordt daarom in werkelijkheid bijna € 22.000,- onttrokken aan de reserve in plaats van de €26.760,- .

Reserve begraafplaatsen  
Stand 1-1-2019 €1.094.523
Onttrekking 2019 -/- €21.863
Stand 1-1-2020 €1.072.660

 

Exploitatie riolering

552100 Onderhoudsplan Riolering + 552102 DI-VE-RS ROM + 552200 Huisaansluiting riolering + 552150 inkomsten riolering
Deze kostenplaatsen omvatten de exploitatie van riolering waar de tarieven van rioolheffing op gebaseerd zijn.

Op de kostenplaats 552100 Onderhoudsplan riolering zijn veel budgetten met onderschrijdingen en overschrijdingen, die elkaar deels compenseren.

Ten opzichte van de berekening van de tarieven van 2019 zijn de uitgaven aan kapitaallasten €42.000,- lager uitgevallen. Dat komt omdat er nog veel investeringen open staan om uitgevoerd te worden. Ook de doorberekeningen van van salarissen en overhead is mee gevallen voor een bedrag van €68.000,-. In de tarievenberekening werd er vanuit gegaan dat er bijna € 49.000,- onttrokken zou moeten worden aan de voorziening riolering. Dat had mede te maken met de € 300.000,- verschuiving van lasten voor de burger tussen rioolheffing en de OZB. Door de genoemde meevallers blijft er een bedrag over en kan er € 65.000,- worden toegevoegd aan de voorziening riolering.

Voorziening riolering  
Stand 1-1-2019 €4.484.369
Toevoeging 2019 €65.077
Rechtstreekse onttrekking 2019 -/- €75.429
Stand 1-1-2020 €4.474.017

 

Exploitatie Afvalstoffenheffing

552000 Onderhoudsplan Reiniging + 552001 Reserve Reiniging + 552050 Inkomsten Reiniging
Deze kostenplaatsen betreft de exploitatie van het huishoudelijk afval alwaar de tarievenberekening onder ligt.

Ten opzichte van de tarievenberekening van 2019 zijn de volgende verschillen ontstaan:

Toelichting  
Overhead €27.413
ROVA €26.541
Restafval inzameling €16.128
Doorbelasting kosten €12.241
Vegen van wegen €12.064
Kwijtscheldingen €10.155
Verwijderen zwerfafval €4.530
Externe ondersteuning €512
Totaal voordeel €109.586
   
Vergoedingen plastic -/- €100.715
BTW -/- €54.612
Restafval 240 liter -/- €53.182
Vast aandeel

-/- €11.150

Restafval 140 liter -/- €6.161
Overige kleine verschillen -/- €808
Totaal nadeel -/- €226.628
   
Per saldo nadelig
-/- €117.042

In de exploitatie was per abuis ook het plaatsen van de ondergrondse containers geboekt voor een bedrag van €52.000,-. Aangezien dit investeringskosten zijn, zijn deze kosten overgeboekt naar de investeringen, waar er dan 10 jaar op afgeschreven kan worden.

Bij de tarievenberekening was rekening gehouden dat er een onttrekking uit de reserve afvalstoffenheffing plaats gaat vinden van €187.002,-. Door de nadelen van de exploitatie moet er in werkelijkheid €117.042,- meer onttrokken worden, dus een bedrag van €304.044,-.

Reserve afvalstoffenheffing  
Stand 1-1-2019 €743.538
Onttrekking 2019 -/- €304.044
Stand 1-1-2020 €439.494
Raming onttrekking 2020 (zie tarievenberekening) -/- €226.101
Raming stand 1-1-2021 €213.393

Bosbeheer

Toelichting op product Bosbeheer

Het beheer en onderhoud van het gemeentelijk bos- en heidegebied.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2018 Primaire begroting 2019 Begr.wijz. 2019 Begroting 2019 (P+W) Realisatie 2019 Verschil
Lasten
502200 Gebouwen Bosbedrijf 3.208 8.796 0 8.796 10.600 -1.804
555000 Bosbeheer 101.653 99.246 0 99.246 66.216 33.030
555050 Recreatiebeheer 11.880 4.129 0 4.129 4.040 89
Totaal Lasten 116.741 112.171 0 112.171 80.856 31.315
Baten
502200 Gebouwen Bosbedrijf -3.688 -4.475 0 -4.475 -7.795 3.320
555000 Bosbeheer -142.854 -145.990 0 -145.990 -123.858 -22.132
Totaal Baten -146.542 -150.465 0 -150.465 -131.653 -18.812

Toelichting op de lasten en baten Bosbeheer

Lasten

555000 Bosbeheer
Vanwege de tegenvallende houtopbrengst is bewust minder geld uitgegeven bij het onderhoud van het bos. Verder zijn er BTW- correcties verwerkt waarbij meer BTW teruggevraagd is naar aanleiding van een interne controle van de boekhouding.

Baten

555000 Bosbeheer
Door de enorme overvloed aan hout op de markt zijn de prijzen voor de verkoop van hout flink onderuit gegaan. Dit gaf een nadeel in de exploitatie van ruim €17.000,-. Verder is er een verschuiving van opbrengsten pacht van Bosbeheer naar product 551050 Erfpachten. Per saldo is €22.000,- minder opbrengst gerealiseerd.

BBV-Indicatoren programma (Openbare) ruimte, wonen en ondernemen