Meer
Publicatiedatum: 10-07-2020

Inhoud

Programma onderdelen

1. Bestuur

Toelichting op programma Bestuur

Dit programma gaat over het besturen van de gemeente en de veiligheid van de inwoners. De raad en het college, bestuurlijke samenwerking, communicatie en rechtsbescherming van inwoners maar ook over openbare orde en veiligheid, de lokale regels in de Algemene Plaatselijke Verordening en de lokale uitvoering van de drank- en horecawet en handhaving, vallen onder dit programma. Ook komt in dit programma inclusief denken aan de orde, om het inclusieve gemeentebrede karakter hiervan te benadrukken.

Collegeprogramma Bestuur

Regionale bestuurlijke samenwerking

  • Regionale samenwerking op de Noord-Zuid as waarbij Heerde volop op alle domeinen mee doet. Wij willen omgevingsbewust inspelen op ontwikkelingen waarbij we zien dat de speerpunten van Cleantech Regio Stedendriehoek, de Regio Zwolle en de provincies Gelderland en Overijssel steeds meer in elkaar schuiven.
  • Wij willen daarin een verbindende rol spelen. Gemeentegrenzen mogen daarbij geen belemmering vormen.

Algemene Plaatselijke Verordening/Drank- en Horecawet

  • Onze Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is duidelijk voor onze inwoners en handhaafbaar.
  • Para-commerciële organisaties krijgen meer mogelijkheden om ontmoetingsmomenten voor gerelateerde activiteiten te organiseren, binnen de kaders van de drank- en horecawet, veiligheid en geluid.

Brandweer

  • De opkomsttijd van de brandweer is gemeentebreed geborgd en de (vrijwillige) brandweermensen kunnen hun werk naar behoren doen.

Bestuur

Toelichting op product Bestuur

Het product Bestuur bestaat uit de subproducten college, raad, griffie en rekenkamerfunctie. Hoofdzakelijk gaat het hier om kosten voor salarissen en vergoedingen, opleidingskosten en representatie. Verder bestaat het product uit de volgende subproducten: (bestuurlijke) samenwerking, inclusief denken, internationale contacten, rechtsbescherming en communicatie.

 

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2018 Primaire begroting 2019 Begr.wijz. 2019 Begroting 2019 (P+W) Realisatie 2019 Verschil
Lasten
506050 Communicatieplan 12.392 20.420 -5.000 15.420 13.557 1.863
521000 Raad 252.716 195.597 80.000 275.597 267.574 8.023
521050 Griffie 147.159 104.331 50.000 154.331 149.929 4.402
521100 Rekenkamerfunctie 25.546 19.150 3.000 22.150 17.043 5.107
521150 College 560.681 658.310 -13.500 644.810 842.355 -197.545
521300 Best. samenwerking 90.265 154.650 10.800 165.450 171.866 -6.416
521350 Internationale contacten 10.925 1.760 0 1.760 -727 2.487
521400 Rechtsbescherming 34.987 42.170 0 42.170 40.480 1.690
Totaal Lasten 1.134.671 1.196.388 125.300 1.321.688 1.502.078 -180.390
Baten
521000 Raad -600 0 0 0 0 0
521101 Reserve Rekenkamerfunctie -10.000 0 0 0 0 0
521150 College -2.898 0 0 0 -970 970
521400 Rechtsbescherming -60.000 0 0 0 0 0
Totaal Baten -73.498 0 0 0 -970 970

Toelichting op de lasten en baten product Bestuur

Lasten

De lasten zijn bij het product Bestuur ruim €180.000,- hoger dan de raming. De belangrijkste oorzaken van dit verschil worden hieronder toegelicht.

Lagere vergoeding en overige kosten raadsleden, griffie, en rekenkamer €18.000
Dotatie pensioenvoorziening (ex) wethouders -/- €264.000
Geringe besteding nieuw beleid collegeprogramma €67.000
Contributies bestuurlijke samenwerking -/- €6.000
Overige (geringe) onderschrijdingen (geen toelichting) €5.000
Totaal -/-€180.000

521000 Raad, 521050 Griffie en 521100 Rekenkamerfunctie
Voor bovengenoemde onderdelen geldt dat bij diverse posten in het algemeen iets minder is uitgegeven dan geraamd. Bij het onderdeel Raad was dit ruim €8.000,-; grotendeels het gevolg van een geringere uitnutting van de salarispost en onderschrijdingen bij excursies en raadsfractieondersteuning. Bij de griffie is bijna  €5.000,- bespaard op salarissen; de rekenkamer heeft ruim €5.000,- minder aan onderzoeken uitgegeven.

521150 College
Een eis van het BBV (financiële richtlijnen waarin gemeenten moeten voldoen) is dat de pensioenvoorziening voor (ex) wethouders jaarlijks wordt geactualiseerd. Bij de begroting wordt structureel rekening gehouden met een toevoeging van €40.000,-; in werkelijkheid moet er €304.000,- worden toegevoegd. Met deze hoge extra toevoeging van €264.000,- wordt de extreem lage rekenrente van 0,29% gecompenseerd en blijft de waardevastheid van de pensioenen behouden.

Voor het nieuw beleid uit het collegeprogramma en het versterken van de (dorps)kernen was voor 2019 €100.000,- geraamd. Van dit budget zijn alleen de kosten van de Human Capital Agenda (€33.000,-) betaald; het resterende budget van €67.000,- is niet besteed. 

521300 Bestuurlijke samenwerking
De overschrijding bij dit onderdeel is het gevolg van een hogere doorbelasting van regio Stedendriehoek voor het project 'Slimme en schone Mobiliteit en Fiets'. Daarnaast zijn de bijdragen voor de VNG en GGU meer gestegen dan de geraamde indexering.

Het resterende verschil van €5.000,- bestaat uit meerdere kleine onderschrijdingen bij de onderdelen ' Internationale contacten'  en 'Rechtsbescherming'  en wordt niet verder toegelicht.

 

Baten

Het verschil bij de baten is gering en is niet verder toegelicht.

 

Veiligheid

Toelichting op product Veiligheid

Het product Veiligheid bestaat uit de subproducten brandweer, crisisbeheersing, openbare orde en veiligheid, opvang huisdieren, APV, drank en horecawet en handhaving. De lasten op dit product hebben voor een groot deel betrekking op de brandweertaken in VNOG-verband. Daarnaast worden legesopbrengsten binnen dit product verantwoord.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2018 Primaire begroting 2019 Begr.wijz. 2019 Begroting 2019 (P+W) Realisatie 2019 Verschil
Lasten
502020 Brandweergarage Heerde 596 0 61.032 61.032 57.070 3.962
502040 Brandweergarage Wapenveld 31.549 26.392 0 26.392 24.783 1.609
523000 Brandweer 942.161 936.471 27.094 963.565 958.172 5.393
523050 Crisisbeheersing 29.490 38.073 0 38.073 33.295 4.778
523100 Openbare orde & Veiligheid 106.623 106.686 7.500 114.186 130.635 -16.449
523150 APV 135.945 143.736 0 143.736 164.604 -20.868
523200 Drank- en horecawet 36.232 37.693 0 37.693 44.085 -6.392
545150 Handhaving Bouwen 176.863 185.792 0 185.792 212.658 -26.866
545300 Handhaving Milieubeheer 7.267 7.684 0 7.684 8.799 -1.115
551300 Opvang huisdieren 4.229 10.240 -5.000 5.240 5.945 -705
Totaal Lasten 1.470.955 1.492.767 90.626 1.583.393 1.640.046 -56.653
Baten
523000 Brandweer -8.261 0 0 0 -8.261 8.261
523100 Openbare orde & Veiligheid -5 0 0 0 -11.450 11.450
523150 APV -12.078 -21.730 8.500 -13.230 -18.309 5.079
523200 Drank- en horecawet 0 0 0 0 0 0
545150 Handhaving Bouwen -2.000 0 0 0 -10.000 10.000
551300 Opvang huisdieren 0 0 0 0 0 0
Totaal Baten -22.344 -21.730 8.500 -13.230 -48.020 34.790

Toelichting op de lasten en baten product Veiligheid

Toelichting op de lasten en baten bij product Veiligheid

Lasten

Bij dit product is €57.000,- meer uitgegeven dan de raming. Hieronder worden de grootste afwijkingen toegelicht.

Lagere onderhoudskosten brandweerkazerne Heerde €4.000
Lagere onderhoudskosten brandkranen €5.000
Hogere doorbelasting salarissen -/- €69.000
Overige afwijkingen (niet toegelicht) €1.000
Totaal -/- €57.000

502020 Brandweerkazerne Heerde
De brandweerkazerne in Heerde is eind 2018 teruggekocht van de VNOG. De (onderhouds)budgetten voor deze kazerne zijn weer in eigen beheer genomen en bleken in werkelijkheid iets te hoog ingeschat.

523000 Brandweer
Voor het onderhoud van de brandkranen is €5.000,- minder uitgegeven dan geraamd; het was niet nodig om naast het reguliere onderhoud extra onderhoud uit te voeren. Voor dit extra onderhoud wordt jaarlijks een (gering) budget geraamd.

Doorbelasting salarissen afdeling ROW (diversen)
De afdeling ROW heeft in 2019 extern personeel ingehuurd; deze kosten worden naast de reguliere salariskosten evenredig doorbelast naar de producten. Hierdoor zijn de werkelijke kosten hoger dan de raming.

 

Baten

De werkelijke ontvangsten zijn  bij dit onderdeel €35.000,- hoger dan de raming. Hiervoor zijn 3 belangrijke oorzaken voor aan te wijzen.

Opbrengst inspectie brandkranen €8.000
Opbrengst project buurtbemiddeling €11.000
Hogere leges APV/kapvergunningen €5.000
Ontvangen dwangsom €10.000
Overige afwijkingen (afrondingen; niet toegelicht) €1.000
Totaal €35.000

523000 Brandweer
Het inspecteren van de brandkranen voor de gemeenten Elburg, Hattem en Oldebroek wordt door de gemeente Heerde uitgevoerd. Hiervoor wordt een vergoeding van ruim €8.000,- ontvangen; deze vergoeding was niet begroot.

523100 Openbare orde & Veiligheid
Voor het project 'buurtbemiddeling' is een niet geraamde vergoeding van €11.000,- ontvangen.

523150 APV
In 2019 is er €5.000,- meer ontvangen aan leges voor APV- en kapvergunningen.

545150 Handhaving bouwen
Bij dit subproduct is een niet geraamde, ontvangen dwangsom van €10.000,-, verantwoord.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BBV-indicatoren programma Bestuur