Meer
Publicatiedatum: 01-10-2020

Inhoud

Sitemap

4. Bestuursagenda Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
1. Bestuur en Veiligheid Blz. 3  
Producten Blz. 4  
Bestuur Blz. 5  
BA: Actualisatie verordening Burgerinitiatief 2008 e.v. Blz. 6  
BA: Actualisatie verordening commissie bezwaarschriften 2011 e.v. Blz. 7  
BA: Actualisatie verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2004 e.v. Blz. 8  
BA: Actualisatie verordening op de auditcommissie gemeente Heerde Blz. 9  
BA: Actualisatie verordening op de rekenkamercommissie van de gemeente Heerde (art. 81oa) Blz. 10  
BA: Raadsverordening gemeente Heerde Blz. 11  
Burgerzaken Blz. 12  
Veiligheid Blz. 13  
BA: Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2019 Blz. 14  
BA: Kadernota VTH 2023-2027 Blz. 15  
BA: Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2015-2018/gezondheidsbeleid 2021 e.v. Blz. 16  
BA: Verordering Antidiscriminatievoorziening Blz. 17  
2. Financiën, Economie en grote projecten Blz. 18  
Producten Blz. 19  
Economie en Toerisme Blz. 20  
BA: Notitie strijdige bewoning Blz. 21  
BA: Verordening marktgelden 2020 Blz. 22  
BA: Verordening toeristenbelasting 2020 Blz. 23  
Financiën Blz. 24  
BA: Evaluatie verordening startersleningen Blz. 25  
BA: Actualisatie Treasurystatuut gemeente Heerde Blz. 26  
BA: Begroting Blz. 27  
BA: Jaarstukken Blz. 28  
BA: Najaarsnota Blz. 29  
BA: Nota reserve en voorzieningen Blz. 30  
BA: voorjaarsnota 2020 Blz. 31  
Uitvoering Gebiedsontwikkeling Blz. 32  
3. Ruimte Blz. 33  
Producten Blz. 34  
Accommodaties Blz. 35  
BA: Actualisatie verordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Heerde 2018 Blz. 36  
BA: Actualisatie verordening/ tarieven vergoeding voor het gebruik van de gemeentelijke gymnastieklokalen gemeente Heerde Blz. 37  
BA: Kadernota accommodatiebeleid 2017-2020 Blz. 38  
Beheer en Onderhoud Blz. 39  
BA: Actualisatie beleidsplan openbare verlichting 2015-2025 Blz. 40  
BA: Actualisatie gemeentelijk verkeers- en vervoersplan 2017 Blz. 41  
BA: Afvalwaterketenplan H2O 2015-2019 Blz. 42  
BA: Beleidsregels bijzondere begraafplaatsen op particuliere grond Blz. 43  
BA: Parkeerbeleidsplan 2012-2021 Blz. 44  
BA: Subsidieverordening ondergrondse infrastructuren AVOI 2013 e.v. Blz. 45  
Bouwen en Wonen Blz. 46  
BA: Bouwverordening 2018 e.v. Blz. 47  
BA: Evaluatie Landschapsontwikkelingsplan Ijsselvallei 2009 Blz. 48  
BA: Huisvestingsverordening 2015 e.v. Blz. 49  
BA: Verordening op de monumentencommissie Blz. 50  
Ruimtelijke Ontwikkelingen Blz. 51  
BA: evaluatie woonagenda 2020-2023 Blz. 52  
BA: Kwaliteitsvisie Openbare Ruimte 2015 e.v. Blz. 53  
BA: Paraplu herziening bestemmingsplan (horeca, mantelzorgwoningen, kleinschalige beroepen en bedrijven aan huis, bijgebouwenregeling) Blz. 54  
4. Samenleving Blz. 55  
Producten Blz. 56  
Inkomen Blz. 57  
Kunst en Cultuur Blz. 58  
BA: Subsidieverordening monumenten Blz. 59  
Onderwij en Educatie Blz. 60  
BA: Actualisatie verordening leerlingenvervoer gemeente Heerde 2016 Blz. 61  
Participatie / Werk (deelfonds) Blz. 62  
BA: Actualisatie verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening 2008 e.v. Blz. 63  
Sport Blz. 64  
BA: Nota Sport en Bewegen 2017-2020 Blz. 65  
Welzijn Blz. 66  
WMO Blz. 67  
§ Duurzaamheid en Cittaslow Blz. 68  
Product Blz. 69  
Beleidskader Blz. 70  
§ Lokale heffingen Blz. 71  
Product Blz. 72  
Heffingen Blz. 73  
BA: Actualisatie legesverordening gemeente Heerde Blz. 74  
Lokale belastingen Blz. 75  
BA: Verordening/ tarieven forensenbelasting gemeente Heerde Blz. 76  
BA: Verordening/ tarieven onroerende zaakbelastingen gemeente Heerde Blz. 77  
§ Bedrijfsvoering Blz. 78  
Product Blz. 79  
Beleidskader Blz. 80  
BA: Controleverordening gemeente Heerde (art. 213 GW) Blz. 81  
BA: Actualisatie verordening doelmatigheid- en doeltreffendheidonderzoeken gemeente Heerde (art. 213a GW) Blz. 82  
§ Handhaving Blz. 83  
Product Blz. 84  
Beleidskader Blz. 85