Meer
Publicatiedatum: 10-07-2020

Inhoud

Programma onderdelen

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen zijn vrij besteedbare inkomsten zonder vooraf bepaald bestedingsdoel. Conform de nieuwe richtlijnen worden deze budgetten nu onder een separaat hoofdstuk opgenomen (voorheen programma 2 Financiën, Economie en grote projecten). De inkomsten die tot dit onderdeel behoren zijn de Algemene Uitkering en overige uitkeringen uit het gemeentefonds, OZB, Precariobelasting, Toeristenbelasting, bespaarde rente over het Eigen Vermogen en ontvangen rentes en dividenden. 

De uitgaven die bij dit onderdeel zijn opgenomen hebben betrekking op de inning en verwerking van bovengenoemde inkomsten.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2018 Primaire begroting 2019 Begr.wijz. 2019 Begroting 2019 (P+W) Realisatie 2019 Verschil
Lasten
531100 Deelnemingen nutsbedrijven 3.725 3.324 0 3.324 2.763 561
531150 Geldleningen < 1 jaar -33.363 0 0 0 0 0
531200 Geldleningen > 1 jaar 8.574 842.102 -107.000 735.102 729.883 5.219
531300 Algemene uitkering 5.328 4.780 0 4.780 0 4.780
531510 OZB woningen 116.769 139.929 -10.000 129.929 145.499 -15.570
531560 OZB niet -woningen 105.682 109.160 10.000 119.160 128.173 -9.013
531610 Belastingen overig 21.814 21.800 0 21.800 17.392 4.408
531750 Precariobelasting 9.420 11.237 0 11.237 11.733 -496
Totaal Lasten 237.949 1.132.332 -107.000 1.025.332 1.035.443 -10.111
Baten
531100 Deelnemingen nutsbedrijven -52.876 -39.000 -1.400 -40.400 -40.430 30
531150 Geldleningen < 1 jaar -22.909 0 0 0 0 0
531200 Geldleningen > 1 jaar -46.470 -995.953 0 -995.953 -911.083 -84.870
531300 Algemene uitkering -13.927.564 -15.063.482 -7.170.469 -22.233.951 -22.608.913 374.962
531510 OZB woningen -3.754.764 -3.422.154 -65.000 -3.487.154 -3.474.658 -12.496
531560 OZB niet -woningen -450.442 -1.162.374 -90.000 -1.252.374 -1.270.911 18.537
531610 Belastingen overig -7.951 -25.670 15.000 -10.670 -13.358 2.688
531750 Precariobelasting -1.065.843 -1.140.000 70.000 -1.070.000 -1.113.740 43.740
533250 Toeristenbelasting -154.687 -270.000 72.000 -198.000 -198.456 456
567200 Integratie uitkering combinatie function -72.697 -73.138 -6.100 -79.238 -78.797 -441
573305 Uitkering deelfonds -5.862.826 -5.588.438 2.519.245 -3.069.193 -3.046.747 -22.446
577305 dec. Uitkering WSW/Reïntegratie -2.394.718 -2.235.887 18.990 -2.216.897 -2.226.547 9.650
581355 dec.uitk. WMO nieuw -2.576.657 -2.667.443 2.667.443 0 0 0
582050 Integratieuitkering Wmo verplaatsen en w -328.496 -328.496 328.496 0 0 0
585500 Deelfonds Wmo HV -1.206.110 -1.293.226 1.293.226 0 0 0
Totaal Baten -31.925.009 -34.305.261 -348.569 -34.653.830 -34.983.640 329.810

Toelichting op de lasten en baten product Algemene dekkingsmiddelen

Lasten

De lasten zijn bij het product algemene dekkingsmiddelen € 10.000,- hoger dan geraamd. Hieronder wordt een toelichting gegeven op de belangrijkste verschillen.

Geldleningen € 5.000
Kosten algemene uitkering € 5.000
Invorderingkosten O.Z.B. -/- € 20.000
Totaal €10.000

531150 Geldleningen < 1 jaar
In 2019 is er opnieuw geld ontvangen als gevolg van de rentevergoedingen (negatieve rente) voor leningen met een korte looptijd (< 1 jaar). Bij de begroting en bijstellingen bij de voor- en najaarsnota was rekening gehouden met een voordeel op deze post van ruim € 107.000,-; de uiteindelijke renteontvangst was nog € 5.000,- hoger.

531300 Algemene uitkering
De kosten voor het het pakket waarmee de algemene uitkering wordt berekend (€5.000,-) zijn betaald door automatisering omdat dit pakket tot de software wordt gerekend. Deze post is bij de begroting 2020 afgeraamd.

531510 O.Z.B. woningen en 531560 O.Z.B. niet woningen
De kosten voor het innen van de O.Z.B. zijn dit jaar €20.000,- hoger doordat er taxatiemodellen voor de O.Z.B.-bepaling naar gebruikersoppervlakte zijn gemaakt door een extern bureau. Tevens zijn er meer hertaxaties uitgevoerd.

 

Baten

De baten wijken €330.000,- in positieve zin af van de begroting; de belangrijkste afwijkingen zijn hieronder toegelicht.

Doorberekende rentelasten -/- €83.000
Hogere algemene uitkering  €375.000
Hogere O.Z.B. inkomsten  €9.000
Hogere inkomsten uit Precariobelasting €44.000
Uitkering deelfondsen -/- €13.000
Overige afwijkingen (niet toegelicht) -/- €2.000
Totaal €330.000

531200 Geldleningen > 1 jaar
De totale werkelijk betaalde rentekosten worden aan de uitgavenkant van dit subproduct geboekt en zijn voor 2019 €728.000,-.  De doorberekening van de rentekosten naar de diverse producten en het grondbedrijf wordt aan de opbrengstenkant van dit subproduct tegengeboekt en is in €83.000,- lager dan de raming; deze boekingen compenseren elkaar en zijn niet van invloed op het rekeningsaldo.

531300 Algemene uitkering
De mutaties uit de decembercirculaire zijn relatief fors en kunnen, doordat deze circulaire zo laat beschikbaar komt, niet worden meegenomen in de najaarsnota. Daarnaast is er in januari 2020 nog een budgetbijstelling geweest die ook niet in de budgetten is verwerkt. Hierdoor is het (positieve) verschil ten opzichte van de raming €375.000,-. In onderstaand staatje is een opsomming gegeven van dit verschil.

Klimaatmiddelen (decembercirculaire) €237.000
Verlaging suppletieuitkering Sociaal Domein -/- €103.000
Verhoging maatstaf Sociaal Domein (ouders psychisch medicijngebruik) €197.000
Afrekening voorgaande jaren €39.000
Overige kleine verschillen €5.000
Totaal €375.000

 531510 O.Z.B. woningen en 531560 O.Z.B. niet woningen
Over 2019 is €9.000,- meer aan O.Z.B.-inkomsten en inkomsten uit aanmaningen ontvangen. Dit is een zeer geringe afwijking van de totale raming (€4.750.000,-) en is het gevolg van relatief weinig neerwaartse WOZ-bijstellingen van hertaxaties, daarnaast zijn er meer woningen/bedrijven waarover O.Z.B. kon worden geheven dan waarmee rekening was gehouden.

531750 Precariobelasting
De werkelijke inkomsten uit Precariobelasting zijn €44.000,- hoger dan de raming.

573305 Uitkering deelfonds Jeugd en 577305 Uitkering deelfonds WSW
De verschillen in de uitkeringen van de deelfondsen worden veroorzaakt door verrekeningen met voorgaande jaren en resulteren in een nadeel van €13.000,-.

BBV Indicatoren