Meer
Publicatiedatum: 10-07-2020

Inhoud

Programma onderdelen

4. Sociaal maatschappelijk

Toelichting op programma Sociaal Maatschappelijk

Het programma Sociaal Maatschappelijk gaat over alles wat mensen in hun directe bestaan raakt en heeft primair betrekking op zorg, welzijn, arbeid, onderwijs, volksgezondheid en vrijetijdsbesteding zoals sport en kunst en cultuur. Het gaat om mensen en de wijze waarop zij in staat zijn om deel te nemen aan de samenleving en invulling geven aan hun eigen verantwoordelijkheid.

Collegeprogramma Samenleving

Informatie en toegankelijkheid sociaal domein

 • Inwoners van 0 tot 100+ kunnen terecht bij één centraal loket en er is één regisseur per gezin.
 • Er wordt integraal besproken wat inwoners zelf, met hulp van hun omgeving of algemene voorzieningen, kunnen. Als dit geen oplossing biedt, wordt samen met de inwoner in beeld gebracht welke ondersteuning nodig is. Huisgenoten, mantelzorgers en onafhankelijk cliëntadviseurs zijn welkom bij dit gesprek.

Wet publieke gezondheid / Volksgezondheid

 • Inwoners kennen de gevaren van het overmatig gebruik van drank, drugs, medicijnen en gamen.
 • Ze herkennen drank-, drugs-, medicijn- en gameverslaving en weten waar ze aan moeten kloppen voor hulp.

Basismobiliteit

 • Inwoners worden op tijd gehaald en gebracht in een passend vervoermiddel door een geschikte bestuurder.
 • Het doelgroepenvervoer is financieel en organisatorisch in control.

Accommodaties (sociaal domein)

 • De identiteit van de dorpen is zichtbaar.
 • In alle vier dorpen is een toekomstbestendige accommodatie waarin inwoners elkaar kunnen ontmoeten.
 • Gemeentebreed zijn er mogelijkheden voor het beoefenen en aanschouwen van (lokale en regionale) sport en kunst en cultuur.

Preventie

Toelichting op product Preventie

Onder dit product vallen alle activiteiten die zich richten op preventie en de algemene voorzieningen en die als maatregel opgenomen zijn in het collegeprogramma, voor zowel jeugdigen als volwassenen. Deze producten maken financieel onderdeel uit van de overige producten.

Onderwijs en educatie

Toelichting op product Onderwijs en Educatie

Vanuit dit budget wordt het onderwijskansenbeleid, leerplichtfunctie en regionaal meld- en coördinatiepunt voortijdig schoolverlaters bekostigd. Daarnaast vallen ook de volwasseneneducatie en aanpak laaggeletterdheid onder dit product. De bekostiging hiervan komt voort uit de WEB-middelen die wij ontvangen vanuit het rijk via centrumgemeente Zwolle. Vanuit dit budget financieren wij formele taallessen, taalstages en de uren voor de Taalpuntdocent.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2018 Primaire begroting 2019 Begr.wijz. 2019 Begroting 2019 (P+W) Realisatie 2019 Verschil
Lasten
563000 Lokaal onderwijsbeleid 118.736 97.767 0 97.767 139.342 -41.575
563050 Overig lokaal onderwijsbeleid 176.376 205.987 68.200 274.187 206.871 67.316
563150 Volwasseneneducatie 48.880 43.185 0 43.185 31.775 11.410
Totaal Lasten 343.991 346.939 68.200 415.139 377.988 37.151
Baten
563050 Overig lokaal onderwijsbeleid -190.501 -153.910 -119.268 -273.178 -255.801 -17.377
563150 Volwasseneneducatie -47.265 -43.185 0 -43.185 -46.981 3.796
Totaal Baten -237.766 -197.095 -119.268 -316.363 -302.782 -13.581

Toelichting op de lasten en baten product Onderwijs & Educatie

Lasten

De uitgaven zijn bij het product Onderwijs & Educatie €37.000,- lager dan de raming. De afwijkingen worden hieronder toegelicht.

Niet geraamde bijdrage schoolgymnastiek -/- €49.000
Lagere kapitaallasten lokaal onderwijsbeleid €5.000
Afwijkingen onderwijsachterstandenbeleid/kwalificatieplicht/RMC €72.000
Lagere uitgaven volwasseneneducatie €11.000
Overige afwijkingen (niet toegelicht) -/- €2.000
Totaal €37.000

563000 Lokaal onderwijsbeleid
In 2019 is er een interne overboeking gemaakt voor schoolgymnastiek; de kosten zijn op dit onderdeel verantwoord en de inkomsten zijn geboekt op de sporthallen/gymlokalen. Deze interne boeking van in totaliteit €49.000,- was niet geraamd maar verloopt budgettair neutraal.

De investeringen voor het renoveren van speeltoestellen en de het aanpassen van bouwkundige voorzieningen voor de scholen zijn niet aangewend; hierdoor waren de lasten van de kapitaallasten €5.000,-lager dan begroot.

563050 Overig lokaal onderwijsbeleid
Voor het onderwijsachterstandenbeleid is er €63.000,- minder uitgegeven dan geraamd. De oorzaak hiervan is dat aan deze post een meerjarig uitvoeringsprogramma is gekoppeld; de budgetten en de uitnutting ervan lopen niet synchroon met de boekjaren. Bij de resultaatbestemming zal de raad dan ook voorgesteld worden om dit onbenutte budget naar 2020 over te hevelen (conform landelijk OAB-beleid).  In lijn met het advies van het Ministerie van OCW worden reserves in het OAB-budget van voorgaande jaren binnen de looptijd van de specifieke OAB-uitkering meegenomen naar een volgend begrotingsjaar om fluctuaties in het OAB-budget op te vangen. Dit om aangekondigde beleidsinterventies ten uitvoer te brengen (uitvoeringsprogramma Onderwijskansen 2019-2021).

Kwalificatieplicht onderschrijdt de begroting met €9.000,-. De raad wordt voorgesteld om dit onbenutte budget in 2020 in te zetten voor het treffen van voorbereidingen om het samenwerkingsniveau van de de RMC/VSV-regio op te kunnen schalen.

563150 Volwasseneneducatie
In 2019 is €11.000,- minder uitgegeven aan volwasseneneducatie; de raad wordt voorgesteld om dit budget over te hevelen zodat deze middelen in 2020 ingezet kunnen worden voor continuering taallessen in Wapenveld. In verband met de switch van de arbeidsmarktregio dienen wij de taallessen in 2020 anders te gaan inrichten. Om een vloeiende overgang te bewerkstelligen en om te voorkomen dat onze inwoners een periode geen taalles ontvangen zijn deze middelen nodig.


Baten
De  inkomsten bij dit product zijn bijna €14.000,-  lager dan de raming. Dit is het gevolg van iets lagere (subsidie) budgetten voor de RMC, kwalificatieplicht en de Volwasseneneducatie dan geraamd.

Onderwijshuisvesting

Toelichting op product Onderwijshuisvesting

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2018 Primaire begroting 2019 Begr.wijz. 2019 Begroting 2019 (P+W) Realisatie 2019 Verschil
Lasten
502325 OBS Pr. Beatrix (F 421) 17.763 17.499 0 17.499 14.868 2.631
502340 OBS De Horsthoek (F 420) 207.049 0 0 0 0 0
502345 OBS De Horsthoek (F 421) -1.237 24.610 16.000 40.610 43.576 -2.966
502365 OBS J. Ligthart (F 421) 35.722 27.754 0 27.754 35.084 -7.330
502385 OBS De Heemde (F 421) 20.846 4.110 0 4.110 17.784 -13.674
549000 Huisvesting basisonderwijs 217.338 216.305 66.700 283.005 223.026 59.979
549001 Reserve Huisvesting basisonderwijs 0 126.580 0 126.580 126.580 0
549050 De Sprengen 63.727 61.118 0 61.118 89.208 -28.090
549100 De Noordgouw 90.426 99.963 0 99.963 104.027 -4.064
Totaal Lasten 651.634 577.939 82.700 660.639 654.153 6.486
Baten
502340 OBS De Horsthoek (F 420) -27.878 0 0 0 0 0
502345 OBS De Horsthoek (F 421) -2.834 -33.060 0 -33.060 -33.310 250
549000 Huisvesting basisonderwijs -5.824 -41.000 0 -41.000 -5.268 -35.732
549050 De Sprengen 0 0 0 0 0 0
Totaal Baten -36.536 -74.060 0 -74.060 -38.578 -35.482

Toelichting op de lasten en baten product Onderwijshuisvesting

Lasten

In totaliteit is er bij dit product €6.000,- minder uitgegeven dan de raming. Dit verschil is gering, echter, de afwijkingen op de onderliggende onderdelen is relatief fors. Hieronder volgt een toelichting.

Hogere gemeentelijke belastingen -/- €46.000
Niet geraamde kapitaallasten De Heemde -/-€14.000
Geen kosten noodhuisvesting Jenaplanschool €67.000
Overige afwijkingen (niet toegelicht) -/-€1.000
Totaal -/- €6.000

Algemeen
In 2019 is er fors meer (€46.000,-)  betaald aan gemeentelijke belastingen. Deels komt dit door ramingen die moeten bijgesteld omdat deze te laag zijn door herziene waardebepalingen; deels zijn er nog kosten van 2018 in 2019 verantwoord.

502385 OBS De Heemde
De kapitaallasten voor De Heemde zijn niet verwerkt in de begroting; hierdoor is er geen dekking voor deze kosten en overschrijdt deze post met €14.000,-.

549000 Huisvesting basisonderwijs
Bij de najaarsnota 2019 is er €67.000,- beschikbaar gesteld voor noodhuisvesting bij de Jenaplanschool. In 2019 is er nog geen aanspraak gemaakt op dit budget omdat dit project vertraging heeft opgelopen. De raad zal daarom worden voorgesteld om dit bedrag naar 2020 over te hevelen zodat in dat jaar de noodhuisvesting kan worden gerealiseerd.


Baten

De lagere opbrengst van €35.000,- is het gevolg van een te hoge raming voor de te ontvangen bijdrage voor buitenonderhoud van de scholen. Voor de begroting 2020 e.v. is dit gecorrigeerd.

 

 

Kunst, cultuur en media

Toelichting op product Kunst, cultuur en media

Dit product omvat het (subsidie)beleid op gebied van bibliotheekwerk, Cultuurplein, cultuureducatie,  muziek- zangverenigingen, Oranjeverenigingen, lokale radio en monumenten.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2018 Primaire begroting 2019 Begr.wijz. 2019 Begroting 2019 (P+W) Realisatie 2019 Verschil
Lasten
565000 Bibliotheekwerk 270.255 270.255 0 270.255 270.255 0
565100 Kunst & Cultuur 236.698 243.219 5.000 248.219 249.077 -858
565150 Theater & Muziek 26.000 26.900 0 26.900 27.225 -325
565200 Lokale radio 5.100 9.114 0 9.114 8.946 168
565300 Monumentenzorg 68.920 78.429 15.162 93.591 48.905 44.686
Totaal Lasten 606.973 627.917 20.162 648.079 604.408 43.671
Baten
565100 Kunst & Cultuur 1.500 0 0 0 0 0
565300 Monumentenzorg -1.273 -2.500 0 -2.500 -29.649 27.149
Totaal Baten 227 -2.500 0 -2.500 -29.649 27.149

Toelichting op de lasten en baten product Kunst, cultuur en media

Lasten

Bij het product Kunst, cultuur en media is er €44.000,- minder uitgegeven dan was geraamd. Hieronder is deze afwijking toegelicht.

Lagere uitgaven (provinciale) subsidies €45.000
Overige afwijkingen (niet toegelicht) -/- €1.000
Totaal €44.000

565300 Monumentenzorg
Bij het onderdeel Monumentenzorg is €45.000,- minder uitgegeven dan de raming. Dit komt doordat de (provinciale) subsidies voor gemeentelijke monumenten maar voor een heel klein deel zijn besteed. Voor drie monumenten is een aanvraag ontvangen voor 2019. Twee subsidieaanvragen zijn toegekend; de derde aanvraag is afgewezen, tegen deze afwijzing kan nog bezwaar worden ingediend. De raad wordt daarom voorgesteld om dit budget over te hevelen naar 2020; ook omdat de subsidieverleningsbeschikking is gewijzigd en de uitvoering in een later jaar mag plaatsvinden.

 

Baten

De ontvangst bij dit onderdeel is €27.000,- hoger dan de raming. Hiervoor zijn twee oorzaken aan te wijzen.

Niet ontvangen legesinkomsten archeologie -/- €3.000
Ontvangen provinciale subsidie t.b.v. gemeentelijke monumenten €29.000
Overige afwijkingen (niet toegelicht)  €1.000
Totaal €27.000

565300 Monumentenzorg
De afwijking bij de baten is het gevolg van een ontvangen subsidie van de provincie  over de jaren 2018 en 2019 voor de gemeentelijke monumenten van €29.000,-. De raad wordt voorgesteld om dit subsidiebedrag naar 2020 over te hevelen; dit in verband met mogelijke verrekening/terugbetaling van niet aangewende subsidiegelden in de toekomst.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sport

Toelichting op product Sport

Het product Sport omvat alle inzet, subsidies en bijdragen ten behoeve van sportstimulering. Hieronder vallen o.a. de binnen- en buitensport, de exploitatiebijdrage voor het zwembad en de combinatiefunctionaris sport.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2018 Primaire begroting 2019 Begr.wijz. 2019 Begroting 2019 (P+W) Realisatie 2019 Verschil
Lasten
567150 Sportbeleid 144.506 125.287 18.070 143.357 107.271 36.086
567250 Zwembad 175.868 178.400 0 178.400 173.373 5.027
Totaal Lasten 320.374 303.687 18.070 321.757 280.644 41.113
Baten
567150 Sportbeleid -10.947 -16.500 -87.000 -103.500 -92.514 -10.986
567151 Reserve Sportbeleid -25.000 0 0 0 0 0
567251 Reserve zwembad -2.953 -4.953 0 -4.953 -2.953 -2.000
Totaal Baten -38.900 -21.453 -87.000 -108.453 -95.467 -12.986

Toelichting op de lasten en baten product Sport

Lasten

Voor sportbeleid is €41.000,- minder uitgegeven dan geraamd. Dit verschil bestaat uit de volgende afwijkingen.

Lagere bijstelling t.b.v. SPUK-uitkering €18.000
Lagere uitgaven combinatiefunctionaris sport €10.000
Geringere subsidieverstrekking aan  sportverenigingen €6.000
Lagere kosten zwembad €5.000
Overige afwijkingen (niet toegelicht)  €2.000
Totaal €41.000

567150 Sportbeleid
Bij de najaarsnota 2019 is een bedrag van €87.000,- zowel aan de lasten- als aan de batenkant bijgeraamd voor kostenverhogende BTW die vervolgens weer als 'SPUK-uitkering' door het ministerie van VWS zou worden uitbetaald. De uitkering van VWS is ontvangen alleen de kosten blijken in werkelijkheid door deze regeling minder te stijgen dan verwacht; dit resulteert in een voordeel van €18.000,- bij dit onderdeel.

Bij het opstellen van de begroting 2019 was rekening gehouden met de kosten van een combinatiefunctionaris sport (sportcoach) voor een volledig jaar. Deze functionaris is echter pas in maart begonnen; hierdoor is er €10.000,- van het budget overgehouden.

In 2019 zijn er minder incidentele subsidieaanvragen geweest; hierdoor is er €6.000,- van dit budget niet uitgegeven.

567250 Zwembad
De  exploitatiebijdrage voor het zwembad was €3.000,- te hoog begroot; tevens waren de kapitaallasten €2.000,- lager; deze laatste kosten worden gedekt uit de reserve (zie de toelichting hieronder bij de baten).

Baten
De opbrengsten blijven bij dit product  €13.000,- achter bij de raming; dit komt door een bijgestelde SPUK-uitkering van €8.000,-; iets lagere inkomsten van de sportcoach (€3.000,-; geen volledig jaar; zie ook de toelichting bij de lasten)  en een geringere onttrekking aan de reserve zwembad (€2.000,-).

Accommodaties SMV

Toelichting op product Accommodaties SMV

Accommodaties die een sociaal maatschappelijke functie in onze gemeente hebben en waarvoor wij financieel verantwoordelijk zijn of een financiële bijdrage leveren.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2018 Primaire begroting 2019 Begr.wijz. 2019 Begroting 2019 (P+W) Realisatie 2019 Verschil
Lasten
502390 De Heerd 285.227 363.441 50.430 413.871 422.283 -8.412
502395 De Rhijnsberg 460.655 388.889 0 388.889 431.602 -42.713
502440 Sportzaal Wapenveld 69.018 74.580 35.000 109.580 112.972 -3.392
502450 Binnensportacc2017 1.204 0 0 0 5.798 -5.798
502460 Sporthal Faberhal 161.032 197.467 5.000 202.467 201.958 509
502462 Kantine Faberhal 54.490 15.000 0 15.000 22.267 -7.267
502480 Dorpsacc.De Noord 48.963 66.365 0 66.365 63.422 2.943
502590 Hof van Cramer, Wapenveld 25.338 20.049 60.000 80.049 84.043 -3.994
549250 Binnensportaccommodaties 4.280 0 0 0 0 0
Totaal Lasten 1.110.207 1.125.791 150.430 1.276.221 1.344.345 -68.124
Baten
502390 De Heerd -157.908 -170.830 0 -170.830 -164.420 -6.410
502395 De Rhijnsberg -328.089 -335.530 0 -335.530 -328.698 -6.832
502440 Sportzaal Wapenveld -26.056 -5.467 -13.305 -18.772 -34.880 16.108
502450 Binnensportacc2017 0 -74.820 74.820 0 0 0
502460 Sporthal Faberhal -61.662 0 -49.419 -49.419 -78.399 28.980
502462 Kantine Faberhal -15.751 0 0 0 -11.949 11.949
502480 Dorpsacc.De Noord -14.155 0 -13.336 -13.336 -14.877 1.541
502590 Hof van Cramer, Wapenveld -12.333 -12.071 0 -12.071 -12.592 521
502591 Reserve Hof van Cramer, Wapenveld 0 0 -60.000 -60.000 -63.294 3.294
Totaal Baten -615.954 -598.718 -61.240 -659.958 -709.110 49.152

Toelichting op de lasten en baten product Accommodaties SMV

Lasten

Bij het product Accommodaties SMV is €68.000,- meer uitgegeven dan geraamd. Hieronder zijn de grootste afwijkingen toegelicht.

Hogere uitgaven De Heerd €8.000
Hogere uitgaven De Rhijnsberg €43.000
Hogere uitgaven kantine Faberhal €7.000
Overige afwijkingen (niet toegelicht) €10.000
Totaal €68.000

502390 De Heerd
De kapitaallasten wijken met €10.000,- af van de raming. Dit komt omdat er bij de begroting rekening was gehouden met een groter voordeel als gevolg van de ingeboekte restwaarde. Daarnaast is het rentepercentage voor zowel lineaire als annuïtaire investeringen aangepast omdat er anders als gevolg van de dalende rentekosten,  teveel rente naar de producten wordt doorberekend. Voor de grotere investeringen die annuïtair worden afgeschreven is dit nadelig. 

502395 De Rhijnsberg
De Rhijnsberg heeft ook hogere kapitaallasten als gevolg van bovengenoemde oorzaken (€16.000,-). Het budget voor algemeen onderhoud aan het pand is met €13.000,- overschreden; vooral het onderhoud aan de WTB-installatie heeft meer geld gekost dan verwacht. Tenslotte waren de energiekosten €8.000,- hoger en is er €6.000,- meer aan gebruikerslasten betaald.

502462 Kantine Faberhal
De kantine van de Faberhal is in 2019 door vrijwilligers van de sportverenigingen (zaalvoetbal/badminton/volleybal) gerund. De overschrijding van €7.000,- is het gevolg van niet geraamde inkopen. Hiertegenover staan de niet geraamde ontvangsten uit kantineverkopen van €12.000,-.

 

Baten

De inkomsten zijn bij dit product €46.000,- hoger dan de raming. Dit is bijna volledig toe te schrijven aan de interne overboeking die is gemaakt voor schoolgymnastiek. Deze inkomsten, in totaal €49.000,- worden op dit product geboekt. De lasten worden bij het product Onderwijs & Educatie geboekt en veroorzaken daar een overschrijding omdat deze interne overboeking iet was geraamd.

Informatie en toegang sociaal domein

Toelichting op product Informatie en toegang sociaal domein

Onder dit product vallen de ambtelijke kosten van medewerkers die de toegang vormen, de kosten voor de Adviesraad Sociaal Domein, onafhankelijke cliëntondersteuning en kosten voor ICT.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2018 Primaire begroting 2019 Begr.wijz. 2019 Begroting 2019 (P+W) Realisatie 2019 Verschil
Lasten
502592 project 0-100 jaar 0 0 0 0 0 0
571005 Informatie & Toegang 322.553 414.422 0 414.422 408.451 5.971
571055 Onafh. Clientondersteuning / -participa 29.357 48.672 0 48.672 21.859 26.813
571105 ICT 5.579 35.990 0 35.990 17.503 18.487
Totaal Lasten 357.489 499.084 0 499.084 447.814 51.270
Baten
502592 project 0-100 jaar 0 0 -40.000 -40.000 -40.000 0
Totaal Baten 0 0 -40.000 -40.000 -40.000 0

Toelichting op de lasten en baten product Informatie en toegang sociaal domein

Lasten

Bij dit onderdeel is er €51.000,- minder uitgegeven dan de raming. Hieronder zijn de belangrijkste afwijkingen toegelicht.

Lagere doorbelasting salarissen €6.000
Lagere kosten onafhankelijke cliëntondersteuning €10.000
Lagere kosten ICT/overige uitvoeringskosten €35.000
Totaal €51.000

571005 Informatie & Toegang
De afdeling SMV heeft in 2019 minder aan salariskosten uitgegeven dan geraamd; hierdoor is de doorbelasting naar de producten lager. Bij andere afdelingen zijn weer iets meer salariskosten gemaakt maar in totaliteit is de loonsom niet overschreden in 2019; er is naast het volledig realiseren van de taakstelling van €300.000,-, een gering bedrag overgehouden.

571055 Onafhankelijke cliëntondersteuning
Evenals in 2018 is er minder inzet nodig geweest voor onafhankelijke cliëntondersteuning (€10.000,-). Veel vragen worden afgehandeld via de website Zorgvraagheerde.nl en/of worden de problemen door de inwoners op een andere manier oplost.

571105 ICT
Bij de overdracht van de nieuwe taken van het sociaal domein naar de gemeenten zijn er initiële budgetten geraamd voor 'uitvoering sociaal domein' en voor 'ICT'. Inmiddels is het sociaal domein volledig geïntegreerd in de reguliere bedrijfsprocessen en worden deze budgetten nog maar gedeeltelijk benut; in 2019 is hiervan €35.000,- overgehouden. Voor de begroting 2021 e.v. vindt er een herijking van deze budgetten plaats.

 

Jeugdhulp individuele voorziening

Toelichting op product Jeugdhulp individuele voorziening

Jongeren onder de 18 of 21 jaar krijgen op basis van een indicatie hulp in natura door één of meerdere aanbieders binnen de regionaal afgesloten raamovereenkomst. Bepalend voor de uitgaven is het aantal jongeren dat gebruik maakt van jeugdhulp en de zorgzwaarte. Ook de PGB's vallen onder dit product. Daarnaast worden ook de regionale beschikbaarheidsvoorzieningen bekostigd binnen dit product, zoals Veilig Thuis.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2018 Primaire begroting 2019 Begr.wijz. 2019 Begroting 2019 (P+W) Realisatie 2019 Verschil
Lasten
573005 Jeugdhulp PGB 174.434 150.000 0 150.000 130.000 20.000
573055 Jeugdhulp in natura 4.038.159 4.074.898 0 4.074.898 4.670.321 -595.423
573105 Veiligheid, jeugdreclassering en opvang 90.386 119.330 13.936 133.266 74.772 58.494
Totaal Lasten 4.302.979 4.344.228 13.936 4.358.164 4.875.092 -516.928
Baten
573055 Jeugdhulp in natura -86.824 0 0 0 0 0
Totaal Baten -86.824 0 0 0 0 0

Toelichting op de lasten en baten product Jeugdhulp individuele voorzieningen

Lasten

Voor de individuele jeugdhulp is er €517.000,- meer uitgegeven dan was geraamd. De belangrijkste afwijkingen zijn hieronder toegelicht.

Lagere uitgaven Jeugdhulp PGB €20.000
Hogere kosten Jeugdhulp zorg in natura (ZIN) -/- €595.000
Lagere uitgaven veilig thuis/spoedeisende zorg €12.000
Minder uitgegeven transformatiebudget -/- €46.000
Totaal -/- €517.000

573005 Jeugdhulp PGB
De onderschrijding van €20.000,- komt doordat het beleid van de gemeente Heerde er op gericht is is om te sturen op zo min mogelijk PGB's. Als een PGB-indicatie is afgelopen dan wordt er geprobeerd om dezelfde PGB voor minder uren in te zetten of om jeugdhulp naar ZIN (zorg in natura) om te zetten. Met name de laatste maatregel gebeurd vaak.

573055 Jeugdhulp in natura
Deze afwijking in kosten van €595.000,- kan worden verklaard door verschillende redenen, die allen bij elkaar opgeteld dit tekort veroorzaken:

 • Het product Jeugdbescherming en Jeugdreclassering is dit jaar vaker ingezet dan normaal. In 2019 is er vaker gebruik gemaakt van de Jeugdbeschermingstafel. Dit mondt meestal uit in een Jeugdbeschermingsmaatregel (voogdij of reclassering). Verklaringen van deze toename zijn het toegenomen aantal vechtscheidingen, complexe gezinssituaties en uithuisplaatsingen. Ook zorgen de Gezinshuizen in onze gemeente voor een aanzuigende werking van plaatsing van voogdijkinderen uit andere gemeenten.
 • In sommige gevallen is er duurdere zorg ingezet omdat lichte zorg niet altijd toegankelijk is en er wachtlijsten ontstaan. Om toch de juiste kwaliteit van zorg te leveren moet er soms afgeweken worden van lichte passende zorg naar zwaardere zorg.
 • Verder heeft de gemeente Heerde het afgelopen jaar meermaals te maken gehad met zorginstellingen die omvallen in verband met kwaliteitsissues. Om de continuïteit van zorg voor die kinderen te kunnen waarborgen, moet er soms ook naar duurdere partijen worden uitgeweken.

573105 Veiligheid, jeugdreclassering en opvang
In 2018 is er besluitvorming geweest in de regio om dit budget fors op te hogen voor 2019. Dit heeft te maken met de investering die is gedaan voor de verbetering van de meldcode en een nieuwe wettelijke taak die daar is neergelegd. Deels wordt dit budget uit regionale gelden betaald, maar die zijn niet toereikend. Daarom moet elke gemeente naar rato van inwoners bijbetalen. De lagere uitgaven in 2019 van €12.000,- waarschijnlijk te maken met de verdeelsleutel die mogelijk iets gunstiger heeft uitgepakt. Ook is er een prijsindexatie toegepast die nog wel uit het regionale budget betaald heeft kunnen worden.

In 2019 is er gestart met de pilot ouderbetrokkenheid in Wapenveld. Dat is dit jaar voor 8 uur per week geweest. Doordat de pilot aanvankelijk klein is gehouden, zijn de kosten ook laag gebleven. Het is de bedoeling om in 2020 deze pilot te intensiveren naar de kern van Heerde. Daarnaast willen we de pilot 'Kansen in de Klas' prolongeren. De raad zal daarom worden voorgesteld om het resterende budget van €46.000,- bij de resultaatbestemming over te hevelen naar 2020. 

Jeugdhulp overige voorzieningen

Toelichting op product Jeugdhulp overige voorzieningen

Vanuit dit budget worden alle vrij toegankelijke voorzieningen en preventieve activiteiten voorliggend aan jeugdhulp bekostigd, zoals de ambulante hulpverleners die werkzaam zijn vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin. Daarnaast wordt binnen dit budget de jeugdgezondheidszorg 0-4 en 4-19 jaar bekostigd.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2018 Primaire begroting 2019 Begr.wijz. 2019 Begroting 2019 (P+W) Realisatie 2019 Verschil
Lasten
575000 Jeugdzorg (overig) 80.983 99.516 0 99.516 98.082 1.434
575005 Jeugdhulp uitvoeringkosten 430.057 571.358 0 571.358 548.414 22.944
575200 Preventie 16.550 23.940 0 23.940 9.765 14.175
575250 Jeugdgezondheidszorg 414.994 415.669 35.382 451.051 465.790 -14.739
575300 Voorschoolse voorziening 53.183 74.554 35.000 109.554 117.401 -7.847
575350 Dec.uitkering peuterspeelzaalwerk 12.768 14.298 0 14.298 14.092 206
575400 Overige voorziening 100.684 101.039 0 101.039 100.651 388
575450 Buitenschoolse voorzieningen 8.550 5.100 0 5.100 3.375 1.725
575500 Kosten CJG 287.719 276.364 13.000 289.364 226.444 62.920
Totaal Lasten 1.405.488 1.581.838 83.382 1.665.220 1.584.014 81.206
Baten
575300 Voorschoolse voorziening -717 0 0 0 -1.614 1.614
575350 Dec.uitkering peuterspeelzaalwerk -51.200 -41.650 41.650 0 0 0
575500 Kosten CJG -4.896 0 0 0 -18.762 18.762
Totaal Baten -56.813 -41.650 41.650 0 -20.376 20.376

Toelichting op de lasten en baten product Jeugdhulp overige voorziening

Lasten

Bij het product Jeugdhulp overige voorzieningen is €81.000,- minder uitgegeven dan geraamd. De belangrijkste verschillen zijn hieronder weergegeven.

Lagere uitgaven ambulante medewerkers / gezinscoaches €23.000
Lagere uitgaven genotmiddelenpreventie €14.000
Hogere kosten jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar -/- €15.000
Lagere uitgaven zorgregio Midden-IJssel Oost-Veluwe €38.000
Geringere kosten centrum Jeugd en Gezin €15.000
Overige afwijkingen (geen toelichting) €6.000
Totaal €81.000

575005 Jeugdhulp uitvoeringskosten
Aan ambulante medewerkers / gezinscoaches is in 2019 €23.000,-minder uitgegeven. Dit komt omdat de gezinscoaches een deel van het jaar minder zijn ingezet als gevolg van het vertrek van één van de medewerkers en de (latere) invulling van de hierdoor ontstane vacature.

575200 Preventie
De scholen hebben minder beroep gedaan op de inzet van Tactus qua voorlichting. Hierdoor is er 14.000,- minder uitgegeven aan genotmiddelenpreventie.

575250 Jeugdgezondheidszorg
De oorzaak van de meerkosten van €15.000,- bij Jeugdgezondheidszorg is dat er meer consulten zijn geweest dan aanvankelijk was verwacht. Bij de voorjaarsnota is de raming naar boven bijgesteld,  maar deze verhoging is niet voldoende geweest.

575500 Kosten CJG
De kosten voor de zorgregio Midden IJssel Oost-Veluwe waren voor 2019 38.000,- lager dan geraamd.  Het grootste deel van deze kosten, €53.000,-,  had betrekking op de Jeugdzorg, het restant betrof de Wmo. Verder zijn er geen (extra) kosten meer gemaakt voor de accountmanagers. Gelet op de feit dat de zorgregio nog continu in ontwikkeling is, is het ramen van deze post lastig. Voor het komende begrotingsjaar zal op basis van de recentste inzichten deze post indien nodig worden bijgesteld.

De kosten voor het CJG zijn €15.000,- lager dan de raming; dit komt doordat er minder scholing is geweest dan gepland. Daarnaast zijn er, rekening houdend met de geplande verhuizing, minder middelen aangeschaft.

Participatie en werk

Toelichting op product Participatie en Werk

Onder dit product vallen de sociale werkvoorziening (WSW), pilot participatievoorziening en werkzoekenden- en werkgeversdienstverlening. Belangrijke partner voor de uitvoering van dit product is de GR Lucrato. Zij geven invulling aan de sociale werkvoorziening, de werkgeversdienstverlening en de werknemersdienstverlening voor het deel re-integratie. Met de pilot participatievoorziening wil gemeente Heerde dat de onderdelen vanuit Zorg/Ondersteuning en Werk voor de inwoner meer met elkaar verbonden wordt.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2018 Primaire begroting 2019 Begr.wijz. 2019 Begroting 2019 (P+W) Realisatie 2019 Verschil
Lasten
577050 WSW 2.300.887 2.166.690 41.361 2.208.051 2.194.557 13.494
577105 Werkzoekenden dienstverlening 338.123 438.431 -54.888 383.543 306.069 77.474
577150 Werkgeversdienstverlening 108.442 0 0 0 0 0
Totaal Lasten 2.747.451 2.605.121 -13.527 2.591.594 2.500.626 90.968
Baten
577101 Reserve Pilot Participatievoorziening -33.000 0 0 0 0 0
Totaal Baten -33.000 0 0 0 0 0

Toelichting op de lasten en baten Participatie & Werk

Lasten

Voor het product Participatie & Werk is €91.000,- minder uitgegeven dan geraamd. Hieronder is aangegeven waardoor deze afwijking is ontstaan.

Lagere uitvoeringskosten WSW €10.000
Lagere kosten Werkzoekendendienstverlening €45.000
Niet gerealiseerde taakstelling beschut werk €30.000
Overige afwijkingen (niet toegelicht) €6.000
Totaal €91.000

577050 WSW
De uitvoeringskosten voor de WSW zijn in werkelijkheid €10.000,- lager dan de raming. Als gevolg van de teruglopende WSW-doelgroep worden de uitvoeringskosten ook minder. Voor de begroting 2021 e.v. wordt een deel van dit budget naar Werkzoekendendienstverlening overgeheveld.

577105 Werkzoekendendienstverlening
In 2019 is op deze post €45.000,- geld overgehouden omdat er is ingezet op het opstarten van een 'Werkclub Statushouders'. Deze werkclub bestaat uit een consulent werkzoekendendienstverlening statushouders en een matcher (werkgeversdienstverlener) specifiek voor statushouders. Daarnaast zal er een sleutelfiguur in de vorm ven een buurtcoach ingezet worden voor statushouders. Dit is een ervaringsdeskundige die statushouders kan bijstaan in de ervaringen in de Nederlandse maatschappij, kan optreden als tolk, ambassadeur, vertrouwenspersoon etc. De raad zal worden voorgesteld om dit resterende budget naar 2020 over te hevelen zodat bovenstaande werkwijze kan worden opgestart.

Voor beschut werk is €30.000,- minder uitgegeven vanwege de niet gerealiseerde taakstelling die door het rijk was opgelegd.

Inkomen

Toelichting op product Inkomen

Het product Inkomen bestaat uit het ontwikkelen en uitvoeren van beleid op gebied van bijzondere bijstand, minimabeleid, bijstandsverlening (zelfstandigen), armoedebestrijding, het kindpakket en schulddienstverlening.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2018 Primaire begroting 2019 Begr.wijz. 2019 Begroting 2019 (P+W) Realisatie 2019 Verschil
Lasten
579000 Bijstandverlening 357.221 357.353 0 357.353 334.253 23.100
579050 Levensonderhoud 2.788.387 2.493.200 84.358 2.577.558 2.508.145 69.413
579100 Bijstandverlening zelfstandigen 48.353 81.040 0 81.040 27.817 53.223
579200 Inkomensondersteuningsbeleid 241.475 313.876 0 313.876 309.354 4.522
579250 Schulddienstverlening 35.211 78.261 -20.000 58.261 46.933 11.328
579300 Minimabeleid 95.426 150.424 63.655 214.079 155.293 58.786
579400 Kwijtscheldingen 40.644 30.000 10.000 40.000 19.845 20.155
579450 Bijzondere bijstand/leenbijstand 300.171 358.400 -25.000 333.400 309.849 23.551
Totaal Lasten 3.906.888 3.862.554 113.013 3.975.567 3.711.488 264.079
Baten
579050 Levensonderhoud -2.645.030 -2.425.827 -207.498 -2.633.325 -2.652.097 18.772
579100 Bijstandverlening zelfstandigen -22.929 -43.478 0 -43.478 -5.603 -37.875
579300 Minimabeleid -66.142 0 0 0 -996 996
579305 Minimabeleid deelfonds 0 -55.212 0 -55.212 -55.045 -167
579400 Kwijtscheldingen -977 0 0 0 0 0
579450 Bijzondere bijstand/leenbijstand -39.230 -3.080 0 -3.080 -19.819 16.739
Totaal Baten -2.774.309 -2.527.597 -207.498 -2.735.095 -2.733.561 -1.534

Toelichting op de lasten en baten product Inkomen

Lasten
Bij het product Inkomen is in 2019 €264.000,- minder uitgegeven dan was geraamd. Hieronder is toegelicht wat de reden is van deze afwijkingen.

Lagere kosten uitkeringsadministratie Oldebroek/sociale recherche €12.000
Minder uitgaven abonnementen/aankoop boeken €8.000
Lager aantal uitkeringsgerechtigden €123.000
Geen kosten bewindvoering €11.000
Minimabeleid €59.000
Kwijtscheldingen/Bijzondere bijstand €44.000
Overige afwijkingen (niet toegelicht) €7.000
Totaal €264.000

579000 Bijstandsverlening
Bij de uitkeringsadministratie in Oldebroek zijn vorig jaar externe medewerkers vervangen door (goedkoper) intern personeel; dit is de voornaamste reden van de besparing van €9.000,- op de uitkeringsadministratie. Daarnaast is er €3.000,- minder aan de sociale recherche uitgegeven.

Door de verdergaande digitalisering en de check die jaarlijks plaatsvindt op nut en noodzaak van abonnementen/aankoop boeken is hiervoor fors minder uitgegeven.

579050 Levensonderhoud / 579100 Bijstandsverlening zelfstandigen
Op deze posten worden de kosten geboekt die betrekking hebben op de bijstandsuitkeringen (WWB, IOAW, IOAZ en BBZ); tegenover deze kosten staat het BUIG-budget. In totaliteit is er €123.000,- minder aan deze uitkeringen uitgegeven; dit komt doordat het aantal uitkeringsgerechtigden in werkelijkheid lager (162) was dan waarmee rekening was gehouden (174). De uitstroom naar (betaalde) banen  was als gevolg van het goede economische tij hoger dan verwacht.

579250 Schulddienstverlening
Voor 2019 is er geen behoefte geweest aan bewindvoering; hierdoor is het totale budget van €11.000,- niet uitgegeven.

579300 Minimabeleid
Deze post laat een overschot zien van €59.000,- . Bij de bestrijding van armoede en kinderen is fors ingezet op het Jeugdfonds sport en cultuur, ouderbetrokkenheid, het reguliere Kindpakket en een Winterpakket. Hiervan resteert nog een bedrag van €22.000,- waarvan aan de raad wordt gevraagd om  €8.000,- naar 2020 over te hevelen. Bij het tegengaan van armoede en schulden is €10.000,-  overgehouden; ook hiervan wordt gevraagd om dit budget naar 2020 over te hevelen. Daarnaast is er een plan van aanpak armoedebestrijding en schulddienstverlening ontwikkeld die in 2020 verder wordt uitgerold. In beide gevallen ontbrak hiervoor de ambtelijke capaciteit. Bij de najaarsnota 2019 is €22.000,- bijgeraamd voor de verhoging van het taalniveau bij statushouders. De besteding van dit budget kon in 2019 niet meer plaatsvinden; vandaar dat ook hiervoor toestemming aan de raad wordt gevraagd om dit budget over te hevelen naar 2020. Tenslotte zijn er minder activiteitenbijdragen aangevraagd dan begroot. Dit levert een voordeel op van €5.000,-.

579450 Kwijtscheldingen/Bijzondere bijstand
De goed draaiende economie heeft er ook voor gezorgd dat er minder geld is uitgegeven aan kwijtscheldingen (€20.000,-) en aan bijzondere bijstand (€24.000,-).

Baten

De inkomsten zijn bij dit product €2.000,- lager dan geraamd. De geringere ontvangst voor de bijstandsverlening zelfstandigen is vrijwel volledig gecompenseerd door afgeloste leenbijstand en kapitaalverstrekkingen.

Wmo maatwerkvoorzieningen

Toelichting op product Wmo maatwerkvoorzieningen

Een maatwerkvoorziening is  een voorziening die is afgestemd op de individuele omstandigheden en mogelijkheden van de ingezetene. Bij de maatwerkvoorziening moet rekening gehouden worden met de behoeften, persoonskenmerken en voorkeuren van de cliënt. Op deze manier wordt de cliënt in staat gesteld tot zelfredzaamheid en/of participatie, zodat hij zo lang mogelijk in zijn eigen leefomgeving kan blijven. Een voorziening die nodig is om de mantelzorger te ondersteunen of deze te ontlasten, kan onderdeel uitmaken van een maatwerkvoorziening. Maatwerkvoorzieningen kunnen materiele en/of immateriële zijn.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2018 Primaire begroting 2019 Begr.wijz. 2019 Begroting 2019 (P+W) Realisatie 2019 Verschil
Lasten
581005 Wmo uitvoeringskosten incl externe advis 527.496 648.100 55.000 703.100 687.053 16.047
581055 Maatwerkvoorzieningen ZIN BG 776.262 1.317.153 -85.000 1.232.153 1.106.914 125.239
581155 Maatwerkvoorzieningen PGB BG 29.339 47.750 -9.000 38.750 14.937 23.813
581201 Reserve opvang, besch. wonen 0 0 196.583 196.583 196.583 0
581205 Opvang en beschermd wonen Wmo 20.429 22.877 110.000 132.877 22.548 110.329
581255 Doventolk 1.086 0 0 0 0 0
581750 Maatwerkvoorzieningen natura materieel v 383.246 424.016 30.300 454.316 566.484 -112.168
581800 Maatwerkvoorzieningen natura materieel w 307.395 110.910 143.000 253.910 192.893 61.017
Totaal Lasten 2.045.253 2.570.806 440.883 3.011.689 2.787.413 224.276
Baten
581205 Opvang en beschermd wonen Wmo 0 0 -256.583 -256.583 -261.083 4.500
581750 Maatwerkvoorzieningen natura materieel v -7.968 -1.120 0 -1.120 -16.976 15.856
581950 Eigen bijdragen Wmo bestaand -55.166 -20.000 0 -20.000 -40.556 20.556
Totaal Baten -63.134 -21.120 -256.583 -277.703 -318.615 40.912

Toelichting op de lasten en baten product Wmo maatwerkvoorzieningen

Lasten

Bij het product Wmo maatwerkvoorzieningen is in 2019  €224.000,- minder uitgegeven dan geraamd. Hieronder is toegelicht waarom er op de genoemde onderdelen minder geld is uitgegeven.

 

Lagere Wmo-uitvoeringskosten €16.000
Lagere uitgaven Wmo zorg in natura €125.000
Lagere uitgaven Wmo PGB €24.000
Geen uitnutting budget Opvang en beschermd wonen €110.000
Hogere uitgaven vervoersvoorzieningen -/- €100.000
Lagere uitgaven woonvoorzieningen €61.000
Overige afwijkingen (niet toegelicht)
-/- €12.000
Totaal €224.000

581005 Wmo-uitvoeringskosten
De afdeling SMV heeft in 2019 minder aan salariskosten uitgegeven dan geraamd; hierdoor is de doorbelasting naar de producten lager; voor dit product is dit een bedrag van ruim €7.000,-. De resterende onderschrijding van €9.000,- komt door geringere regionale uitvoeringskosten en advieskosten voor de Wmo.

581055 Maatwerkvoorzieningen ZIN
De kosten voor zorg in natura zijn nagenoeg gelijk aan de raming voor 2019. Hierbij is al rekening gehouden met nog te verwachten uitgaven door achterblijvende facturatie van de laatste periodes van 2019. Het voordeel van €125.000,- bij dit onderdeel wordt bijna volledig veroorzaakt door een te hoog geraamde balanspost uit 2018. Wel is er een stijging in de uitgaven te zien tussen 2018 en 2019. Dit heeft te maken met een combinatie van uitstroom vanuit de AVR en beschermd wonen en een stijging in verband met de vergrijzing en tariefsverhogingen binnen het regionale inkoopcontract. Mogelijk kan hierbij ook de invoering van het abonnementstarief een rol hebben gespeeld.

581155 Maatwerkvoorzieningen PGB
De uitgaven voor de PGB zijn €24.000,- lager dan de raming. Dit komt doordat de regionale inkoop is geregeld via een open raamcontract, waarbij nieuwe aanbieders eenvoudig kunnen toetreden en een PGB-constructie vaak niet meer noodzakelijk is. PGB-aanbieders moeten daarnaast aan dezelfde kwalitatieve eisen voldoen als aanbieders die voor het regionale raamcontract zijn ingeschreven.

581205 Opvang en beschermd wonen Wmo
Bij de najaarsnota 2019 is €257.000,- bijgeraamd voor het overschot van de rijksvergoeding voor beschermd wonen; dit geld is terugontvangen van de centrumgemeente Apeldoorn.  Van dit bedrag is €147.000,- toegevoegd aan de reserve sociaal domein; €110.000,- is naar de exploitatie overgeheveld. In 2019 is dit budget niet uitgegeven; de raad wordt voorgesteld om dit budget naar 2020 over te hevelen zodat hiervoor de kosten voor de pilot inloop GGZ en een algemene voorziening voor jong volwassenen met LVB/GGZ problematiek kan worden opgestart.

581750 Rolstoel- en vervoersvoorzieningen
De uitgaven voor rolstoelen en vervoervoorzieningen overschrijden met €100.000,- de begroting; deze overschrijding heeft voor ongeveer de helft te maken met de nieuwe inkoop van hulpmiddelen. Deze nieuwe inkoop is gedaan tegen een reëel tarief waardoor de uitgaven voor aanschaf alsook onderhoud en reparatie, zijn toegenomen. We zien, naast de reguliere stijging, geen stijging in het aantal aanvragen voor vervoersvoorzieningen i.v.m. het invoeren van het abonnementstarief. De resterende overschrijding is het gevolg van het sterk aantal toegenomen vervoersbewegingen in het vraagafhankelijk  vervoer (regiotaxi).

581800 Woonvoorzieningen
De uitgaven voor woonvoorzieningen zijn lager als de oorspronkelijk begrote uitgaven. Naar aanleiding van de voorjaarsnota zijn de verwachte uitgaven 2019 bijgeraamd naar €253.000,- (oorspronkelijke uitgaven van €103.000,- en verwachte uitgaven van €150.000,- (drie woningaanpassingen). In werkelijkheid zijn de verwachte uitgaven voor de woningaanpassingen lager dan verwacht. Mede door inzet van externe adviseurs (ombuigingsvoorstel) zijn de kosten voor woningaanpassingen €61.000,- lager.

 

Baten

De inkomsten zijn bij dit product €41.000,- hoger dan de raming. Hiervoor zijn drie oorzaken aan te wijzen die hieronder zijn toegelicht.

Overheveling regionaal budget Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen €5.000
Hogere ontvangst leges invalidenkaart / verkoop hulpmiddelen €16.000
Hogere eigen bijdragen Wmo €20.000
Totaal €41.000

581205 Opvang en beschermd wonen Wmo
In 2019 is €5.000,- ontvangen vanuit het regionale  budget voor Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen. Dit geld moet worden ingezet voor de implementatie van een nieuw verdeelmodel. Deze bijdrage was niet voorzien/geraamd.

581750 Rolstoel- en vervoersvoorzieningen
De hogere ontvangst van €16.000,- komt door een grotere afname voor invalidenparkeerkaarten en een niet geraamde verkoopopbrengst van afgeschreven rolstoelen/scootmobielen.

581950 Eigen bijdragen Wmo
Door de overgang van algemene voorzieningen naar maatwerkvoorzieningen (waarvoor een eigen bijdrage in rekening wordt gebracht) zijn deze inkomsten verdubbeld; hiervoor is €20.000,- meer ontvangen.

Wmo algemene voorzieningen

Toelichting op product Wmo algemene voorzieningen

Een algemene voorziening is een aanbod van diensten en activiteiten dat zonder voorafgaand onderzoek naar de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van de gebruikers toegankelijk is. Het is gericht op maatschappelijke participatie. Algemene voorzieningen worden gefaciliteerd door de gemeente. Het kan hierbij ook gaan om voorzieningen die door vrijwilligersorganisaties worden aangeboden, mits deze gefaciliteerd zijn door de gemeente. Belangrijk is dat de algemene voorzieningen bekend en beschikbaar zijn, zowel bij cliënten, vrijwilligers als bij professionals, en dat zij gericht zijn op maatschappelijke participatie.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2018 Primaire begroting 2019 Begr.wijz. 2019 Begroting 2019 (P+W) Realisatie 2019 Verschil
Lasten
585000 Volwassenenwerk 231.442 175.619 0 175.619 176.453 -834
585050 Maatschappelijk werk 174.637 6.881 0 6.881 6.867 14
585100 Volksgezondheid 124.876 148.600 0 148.600 147.727 873
585150 Vreemdelingen inburgering 27.981 47.400 -6.880 40.520 20.173 20.347
585200 Algemene voorzieningen regieondersteunin 926.700 903.393 0 903.393 842.086 61.307
585250 Basismobiliteit 774.160 544.336 266.230 810.566 687.377 123.189
585300 Algemene voorziening schoon en leefbaar 1.166.018 1.491.959 0 1.491.959 1.387.982 103.977
585350 Vrijwilligers 73.528 88.827 0 88.827 76.958 11.869
585400 Mantelzorg 88.728 88.672 0 88.672 94.281 -5.609
Totaal Lasten 3.588.069 3.495.687 259.350 3.755.037 3.439.903 315.134
Baten
585000 Volwassenenwerk -49.820 0 0 0 895 -895
585150 Vreemdelingen inburgering 0 -47.400 23.700 -23.700 -23.700 0
585250 Basismobiliteit -29.883 -15.360 15.360 0 -12.838 12.838
Totaal Baten -79.703 -62.760 39.060 -23.700 -35.644 11.944

Toelichting op de lasten en baten product Wmo algemene voorzieningen

Lasten

Bij het product Wmo algemene voorzieningen is €315.000,- minder uitgegeven dan de raming. De verklaringen voor deze onderschrijding zijn in onderstaande tekst opgenomen.

Lagere kosten inburgering vreemdelingen €20.000
Lagere kosten regieondersteuning (AVR) €34.000
Gedeeltelijke inzet van het transformatiebudget €27.000
Lagere uitgaven PlusOV met name door verevening van 2018 €123.000
Lagere uitgaven algemene voorziening schoon en leefbaar huis €104.000
Overige afwijkingen (niet toegelicht)  €7.000
Totaal €315.000

585150 Vreemdelingen inburgering
De onderschrijding op dit subproduct komt doordat er begroot wordt op basis van een aanname van het aantal mensen dat gehuisvest kan worden.  Als gevolg van de huisvestingsproblematiek is dit aantal niet gehaald en is er €20.000,- minder op deze post uitgegeven.

585200 Algemene voorzieningen regieondersteuning
In 2019 zijn de uitgaven voor de AVR met €34.000,- teruggebracht. Dit komt door de uitstroom naar maatwerk en naar de Wet langdurige zorg en door het inzetten van een hoogwaardige intake door bij de instroom.

Van het transformatiebudget is €27.000,- overgehouden. Als gevolg van de werkdruk is het niet gelukt om alle  nieuwe zaken op te pakken; hierdoor is dit budget maar deels besteed.

585250 Basismobiliteit
De kosten voor basismobiliteit blijven, ondanks een hoger aantal vervoersbewegingen dan waar rekening mee was gehouden, binnen de begroting. Het exploitatievoordeel van €123.000,- wat is behaald komt grotendeels doordat er nog een vereveningsbijdrage over 2018 is ontvangen van €92.000,-. Deze bijdrage is het gevolg van een gewijzigde kostentoerekeningssystematiek die voordelig heeft uitgepakt voor de gemeente Heerde. Verder zijn de kosten voor de dagbesteding iets hoger dan geraamd. PlusOV heeft de organisatie inmiddels in control, dit blijkt ook uit de jaarstukken over 2019, deze zijn afgesloten met een voordelig exploitatieresultaat.

585300 Algemene voorziening schoon en leefbaar huis
Voor de ondersteuning in de huishouding is in 2019 €104.000,- minder uitgegeven. Dit komt omdat bij de begroting rekening was gehouden dat de nieuwe CAO voor de huishoudelijke hulp aan het begin van het jaar zou ingaan; dit was in werkelijkheid halverwege het jaar. Daarnaast was de werkelijke salarisverhoging minder hoog dan was geraamd.

 

Baten

585250 Basismobiliteit
De extra inkomsten bij dit product van €12.000,- komen voor het overgrote deel van ontvangen reizigersbijdragen; deze waren niet geraamd. 

BBV-indicatoren programma Sociaal maatschappelijk