Meer
Publicatiedatum: 10-07-2020

Inhoud

Programma onderdelen

2. Bedrijfsvoering

Toelichting op programma Bedrijfsvoering

De gemeente is een betrouwbare rentmeester van de publieke middelen. Uitgangspunt is dat de exploitatie op orde is om jaarlijks te kunnen voldoen aan de voorwaarde van een sluitende begroting. Naast financiën en de financiële uitvoering van het grondbeleid, vallen onder dit programma de gemeentelijke organisatie, de accommodaties voor gemeentebestuur en ambtelijke organisatie, burgerzaken, het streekarchivariaat, basisregistraties, informatisering en automatisering en elektronische dienstverlening.

Collegeprogramma Bedrijfsvoering

Wat hebben we bereikt?

Personeel en Organisatie

  • Een goede werkgever zijn en voldoende interne en externe uitdagingen bieden voor personele ontwikkeling en het opdoen van werkervaring.
  • Investeren in onze medewerkers door hun ontwikkeling te koppelen aan de organisatiedoelen (investor in people).  
  • Onze personele samenstelling is een afspiegeling van de inclusieve samenleving en biedt ook plek aan mensen die (langdurig) werkloos zijn. 

Overhead (gemeentebestuur en ambtelijke organisatie)

  • Het raadhuis is toekomstbestendig functioneel bruikbaar en energetisch duurzaam in gebruik, binnen de mogelijkheden van het bestaande pand.
  • Waar mogelijk vindt aanbesteding plaats op basis van het principe van circulariteit. 

Financiën

Toelichting op product Financiën

Het product Financiën bestaat uit de subproducten accountantskosten, belastingen en diverse saldi.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2018 Primaire begroting 2019 Begr.wijz. 2019 Begroting 2019 (P+W) Realisatie 2019 Verschil
Lasten
531000 Accountantskosten 115.760 72.400 0 72.400 72.400 0
531700 Forensenbelasting 2.698 0 0 0 0 0
531751 Reserve Precariobelasting 1.067.253 903.510 -252.000 651.510 694.718 -43.208
531800 Saldo van kostenplaatsen 0 0 0 0 0 0
531850 Saldo voor bestemming 0 35.767 67.852 103.619 0 103.619
531900 Saldo na bestemming 1.883.432 0 0 0 919.912 -919.912
531901 Reserve saldo na bestemming 0 0 0 0 0 0
Totaal Lasten 3.069.143 1.011.677 -184.148 827.529 1.687.030 -859.501
Baten
531450 Reserve investeringen en eigen vermogen -48.026 -51.090 0 -51.090 -51.167 77
531800 Saldo van kostenplaatsen 0 0 0 0 -1 1
531901 Reserve saldo na bestemming 0 0 -253.000 -253.000 -253.000 0
Totaal Baten -48.026 -51.090 -253.000 -304.090 -304.168 78

Toelichting op de lasten en baten product Financiën

Lasten

De werkelijke kosten zijn bij het product Financiën €860.000,- hoger dan de raming.  Dit verschil komt door onderstaande twee afwijkingen.

Hogere toevoeging precariobelasting aan de reserve -/- €44.000
Voorlopig rekeningsaldo 2019 €104.000
Definitief rekeningsaldo 2019
-/-€920.000
Totaal -/-€860.000

531751 Reserve Precariobelasting
De inkomsten uit precariobelasting zijn in werkelijkheid €44.000,- hoger dan de raming. Afgesproken is dat deze inkomsten worden toegevoegd aan de algemene reserve. Deze toevoeging wordt bij dit subproduct verantwoord.

531850 Saldo voor bestemming
De najaarsnota 2019 is afgesloten met een voorlopig rekeningsaldo van €104.000,-.

531900 Saldo na bestemming
Het definitieve rekeningsaldo is inmiddels geboekt op deze post en bedraagt €920.000,-.

Baten

Geen opmerkingen.

Uitvoering Grondbeleid

Toelichting op product uitvoering Grondbeleid

Op dit product vindt de afwikkeling plaats van de uitvoering van de 6 grondexploitaties van de gemeente.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2018 Primaire begroting 2019 Begr.wijz. 2019 Begroting 2019 (P+W) Realisatie 2019 Verschil
Lasten
539000 Grondbeleid 0 142.977 0 142.977 87.228 55.749
539001 Voorziening Grondbeleid 430.000 0 0 0 0 0
539014 Complex Ind.terrein Eeuwlandseweg noord 26.622 0 0 0 20.182 -20.182
539015 Complex ind.terrein Eeuwlandseweg zuid 34.700 0 0 0 4.336 -4.336
539018 Complex Ossenkamp 1 0 0 0 0 0 0
539025 Complex Gemeentewerf Veldweg 0 0 0 0 0 0
539026 Gebiedsontwikkeling Veldweg 1.325 0 0 0 18.526 -18.526
539027 Complex Bovenkamp 2 905.393 0 0 0 668.091 -668.091
539028 Complex De Kolk 61.150 0 0 0 1.522.041 -1.522.041
539031 Complex Zwarteweg 0 0 0 0 0 0
539032 Complex werf Dorpsstraat 0 0 0 0 0 0
539034 Complex Wezeweg 4 261.657 0 0 0 240.094 -240.094
539100 Grondexpl. niet bedrijventerreinen 0 14.453 0 14.453 0 14.453
Totaal Lasten 1.720.847 157.430 0 157.430 2.560.497 -2.403.067
Baten
539000 Grondbeleid -282.000 -196.873 -445.200 -642.073 -87.228 -554.845
539001 Voorziening Grondbeleid -430.000 0 0 0 -53.500 53.500
539014 Complex Ind.terrein Eeuwlandseweg noord -26.622 0 0 0 -20.182 20.182
539015 Complex ind.terrein Eeuwlandseweg zuid 0 0 0 0 -21.012 21.012
539018 Complex Ossenkamp 1 0 0 0 0 0 0
539026 Gebiedsontwikkeling Veldweg -115.825 0 0 0 -35.666 35.666
539027 Complex Bovenkamp 2 -1.281.593 0 0 0 -615.576 615.576
539028 Complex De Kolk -224.550 0 0 0 -1.541.647 1.541.647
539034 Complex Wezeweg 4 -236.557 0 0 0 -223.726 223.726
Totaal Baten -2.597.147 -196.873 -445.200 -642.073 -2.598.536 1.956.463

Toelichting op de lasten en baten Grondbeleid

Algemeen
Op dit product vindt de afwikkeling plaats van alle uitgaven en inkomsten van 6 complexen van de grondexploitatie.  Het gerealiseerde saldo van -/-€1.865.542,- is de afname van de boekwaarden van de complexen. In het jaar 2019 is dus voor dit bedrag meer grond verkocht dan aan kosten gemaakt. Het resultaat van het jaar 2019 is €15.461,- negatief. Dat is de optelsom van winstnemingen en verliesnemingen van de 6 complexen. Dit resultaat wijkt behoorlijk af van de raming in de Perspectiefnota en Najaarsnota dat we € 445.200,- winst zouden gaan nemen. Hoofdoorzaak is dat er uitgegaan is van een foute aanname dat bij het afsluiten van het complex Eeuwlandseweg Zuid in het jaar 2019 ook de verliesvoorziening vrij gaat vallen van € 297.400,-.  Dat klopt ook wel, maar deze vrijval van de voorziening is nodig om de boekwaarde van dit complex dat overblijft, van ook €297.400,- af te boeken. Er is dus geen sprake van een winst. Daarbij was lange tijd de gedachte dat de enige gemeentelijke kavel in 2019 verkocht zou gaan worden en het complex afgesloten kon worden, maar dat is toch niet gelukt. Verder spelen nadelen in de andere complexen een rol bij het uiteindelijke verlies. De detaillering van dit product vindt u in de paragraaf Grondexploitatie (het openbare deel) en in het MeerjarenPrognoseGrondexploitatie,  MPG (voor het besloten deel).

Tevens is op dit product de vrijval van de verliesvoorziening van het Bedrijventerrein H2O geboekt (niet geraamd voordeel van €53.500,-). Bij de resultaatbestemming wordt voorgesteld om dit bedrag over te hevelen naar de 'reserve afrit A28 bedrijventerrein H2O'.

 

Burgerzaken

Toelichting op product Burgerzaken

Burgerzaken draait om mensen en in de eerste plaats om hun identiteit. Met hun identiteit hebben burgers recht op allerlei voorzieningen en diensten van de overheid.  Burgerzaken vervult de rol van ‘poortwachter’ door het vaststellen en vastleggen van de identiteit bij geboorte of bij binnenkomst van elke nieuwe inwoner van de gemeente. Daarnaast is burgerzaken door de afgifte van reis- en rijksdocumenten een belangrijke speler in de keten van identiteitsvaststelling, identiteitscontrole en identiteitsbescherming.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2018 Primaire begroting 2019 Begr.wijz. 2019 Begroting 2019 (P+W) Realisatie 2019 Verschil
Lasten
525000 Burgerzaken 247.695 251.453 10.000 261.453 238.300 23.153
525050 Secretarieleges 136.375 54.150 0 54.150 76.364 -22.214
525100 Verkiezingen 42.194 45.802 15.000 60.802 63.555 -2.753
525150 Vaccinatie & doodschouw 7.539 11.710 0 11.710 9.500 2.210
Totaal Lasten 433.802 363.115 25.000 388.115 387.719 396
Baten
525000 Burgerzaken -462 0 0 0 0 0
525050 Secretarieleges -329.487 -179.020 -30.000 -209.020 -223.103 14.083
Totaal Baten -329.949 -179.020 -30.000 -209.020 -223.103 14.083

Toelichting op de lasten en baten product Burgerzaken

Lasten

De lasten bij het product Burgerzaken zijn nagenoeg conform begroting, echter, er zijn wel verschillen tussen de onderdelen 'Burgerzaken' en 'Secretarieleges' die hieronder zijn toegelicht.

Lagere doorbelasting salarissen €13.000
Lagere kosten GBA-netwerk €8.000
Hogere doorbetaling rijksleges -/-  €22.000
Overige afwijkingen (niet toegelicht) €1.000
Totaal €0

525000 Burgerzaken
De afdeling DIB had in 2019 minder werkelijke loonkosten dan geraamd; hierdoor is de doorbelasting naar dit product  €10.000,- lager. Tevens is er minder uitgegeven aan de ambtenaren van de burgerlijke stand (€3.000,-)

De kosten voor het netwerk van de gemeentelijke basisadministratie (GBA) zijn betaald door automatisering omdat deze tot de software worden gerekend. Deze post kan bij de begroting 2021 worden afgeraamd.

525050 Secretarieleges
In 2019 zijn er meer paspoorten, rijbewijzen, ID-kaarten etc. uitgegeven dan was geraamd. Een deel van deze ontvangsten zijn rijksleges en worden op deze post verantwoord en doorbetaald aan het rijk.  Zowel aan de uitgaven- als aan de inkomstenkant is de overschrijding €22.000,-.

 

Baten

Hogere rijksleges €22.000
Lagere secretarieleges -/- €8.000
Totaal €14.000

525050 Secretarieleges
De inkomsten zijn €14.000,- hoger dan geraamd. Dit komt door €22.000,- hogere rijksleges zoals hierboven is toegelicht. Daarnaast is er uiteindelijk €8.000,- minder aan secretarieleges ontvangen, bij de najaarsnota was dit budget met €30.000,- (achteraf gezien te hoog) bijgesteld. 

Basisregistratie

Toelichting op product Basisregistratie

Gemeente Heerde is (wettelijk) verplicht haar informatievoorziening te baseren op het stelsel van basisregistraties. Basisregistraties borgen een eenmalige invoer en meervoudig gebruik van gegevens. De meest bekende zijn de basisregistraties Personen (BRP), adressen en gebouwen (BAG), basisregistratie WOZ en de basisregistratie voor bedrijven (NHR). In deze basisregistraties staan de algemene gegevens zoals persoonsgegevens, adressen en bedrijfsnamen. In applicaties gebruiken we deze basisgegevens en vullen die aan met taakspecifieke gegevens.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2018 Primaire begroting 2019 Begr.wijz. 2019 Begroting 2019 (P+W) Realisatie 2019 Verschil
Lasten
521450 Basisregistratie 13.135 45.820 36.800 82.620 50.170 32.450
Totaal Lasten 13.135 45.820 36.800 82.620 50.170 32.450
Baten
521451 Res. Basisregistratie -22.594 0 0 0 0 0
Totaal Baten -22.594 0 0 0 0 0

Toelichting op de lasten en baten product Basisregistratie

Lasten

521450 Basisregistratie
Voor de basisregistratie is €32.000,- minder uitgegeven dan geraamd. Dit komt doordat de oplevering van de Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld in de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) langer op zich heeft laten wachten dan verwacht. Hierdoor is er in 2019 slechts een begin gemaakt met het aansluiten van de omliggende topografie uit de BGT op de projectgrens van de hoogwatergeul. De verwachting was dat dit in 2019 geheel uitgevoerd zou worden. Een tweede punt is dat de aanbesteding van een BGT-toepassing vanuit het project M2A is doorgeschoven naar 2020. Hierdoor is de koppeling tussen de BGT- en de BOR-toepassing (Beheer Openbare Ruimte) niet in 2019 gerealiseerd.

 

 

 

 

 

Streekarchivariaat

Toelichting op product Streekarchivariaat

De statische archieven van de drie gemeenten (Heerde, Epe en Hattem) zijn samengebracht in één bewaarplaats. Het streekarchief bevindt zich bij het gemeentehuis van Epe. De streekarchivaris voert ook beheertaken als behoudswerkzaamheden uit en verzorgt de inzagemogelijkheid in de studiezaal. Heerde heeft zitting in het bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Tevens huurt de gemeente Heerde in Epe ruimte die aan de gestelde eisen voldoet voor het dynamische archief.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2018 Primaire begroting 2019 Begr.wijz. 2019 Begroting 2019 (P+W) Realisatie 2019 Verschil
Lasten
521550 Streekarchivariaat 64.634 66.411 8.000 74.411 55.072 19.339
Totaal Lasten 64.634 66.411 8.000 74.411 55.072 19.339
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 64.634 66.411 8.000 74.411 55.072 19.339

Toelichting op de lasten en baten product Streekarcivariaat

Lasten
521550 Streekarchivariaat
In 2019 is er €19.000,- minder uitgegeven aan het streekarchief. Dit komt doordat het onderzoek naar het ontwikkelen en in stand houden van het e-depot is doorgeschoven naar 2020; hiervoor zijn geen kosten gemaakt.  Verder is er nog €6.000,- terugontvangen als gevolg van de eindafrekening van het streekarchief over 2018.